ថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨
 

YOUR LOGO
LyBunhongNTL
NTL Technology
មិនពិបាកនោះទេសម្រាប់ការរក្សាទុក Toner Cartridge
Education / Training Phnom Penh 20-Nov-2017 460
DESCRIPTIONs
មិនពិបាកនោះទេសម្រាប់ការរក្សាទុក Toner Cartridge ឲ្យបានយូរមិនខូចនោះដោយ
ទី១៖ គួរទុកនៅកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពពី ១៥ដល់ ២៦អង្សារ។
ទី២៖ ត្រូវទុកកុំឲ្យត្រូវកំដៅព្រះអាទិត្យ។
ទី៣៖ ប្រយត្ន័ការធ្លាក់បាក់បែក កំឡុងពេលទុកដាក់ឬ ផ្លាស់ប្តូរ Toner។
ទី៤៖ នៅពេលដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ សូមកុំរុញ ឬទាញដោយបង្ខំឲ្យសោះព្រោះវាអាចនឹងខូចបាន។
លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 023 88 09 21/ 010 40 22 55
#NTLTechnology #Tip #Toner #Product
#NTLTechnology #Printer #Toner #Refills
#NTL #Technology #Printer #Toner #Refills #ink #compatable #patric #Leser #inkjet

Phone: 023880921

Email: info@ntltechnology.net

Website: http://ntltechnology.net

Facebook: https://www.facebook.com/ntl.technology

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ntltechnology

Twitter: https://twitter.com/NtlTechnology

instagram :https://www.instagram.com/ntl_technology

Pinterest : https://www.pinterest.com/ntltechnology/

Google Plus: https://plus.google.com/+ntltechnology

Address: #67A, St.160, Sangkat Teuk Laak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh


=> Price : $0.00
CONTACT DETAILs
Contact
: 011818150
Phone
: 011818150
E-mail
: lybunhong09@gmail.com
Address
: #67A, St.160, Sangkat Teuk Laak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh.

.

.

.YOUR LOGO
LyBunhongNTL
NTL Technology
មិនពិបាកនោះទេសម្រាប់ការរក្សាទុក Toner Cartridge
Education / Training Phnom Penh 20-Nov-2017 461
DESCRIPTIONs
មិនពិបាកនោះទេសម្រាប់ការរក្សាទុក Toner Cartridge ឲ្យបានយូរមិនខូចនោះដោយ
ទី១៖ គួរទុកនៅកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពពី ១៥ដល់ ២៦អង្សារ។
ទី២៖ ត្រូវទុកកុំឲ្យត្រូវកំដៅព្រះអាទិត្យ។
ទី៣៖ ប្រយត្ន័ការធ្លាក់បាក់បែក កំឡុងពេលទុកដាក់ឬ ផ្លាស់ប្តូរ Toner។
ទី៤៖ នៅពេលដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ សូមកុំរុញ ឬទាញដោយបង្ខំឲ្យសោះព្រោះវាអាចនឹងខូចបាន។
លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 023 88 09 21/ 010 40 22 55
#NTLTechnology #Tip #Toner #Product
#NTLTechnology #Printer #Toner #Refills
#NTL #Technology #Printer #Toner #Refills #ink #compatable #patric #Leser #inkjet

Phone: 023880921

Email: info@ntltechnology.net

Website: http://ntltechnology.net

Facebook: https://www.facebook.com/ntl.technology

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ntltechnology

Twitter: https://twitter.com/NtlTechnology

instagram :https://www.instagram.com/ntl_technology

Pinterest : https://www.pinterest.com/ntltechnology/

Google Plus: https://plus.google.com/+ntltechnology

Address: #67A, St.160, Sangkat Teuk Laak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh


=> Price : $0.00
CONTACT DETAILs
Contact
: 011818150
Phone
: 011818150
E-mail
: lybunhong09@gmail.com
Address
: #67A, St.160, Sangkat Teuk Laak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh.

.

.

.YOUR LOGO
LyBunhongNTL
NTL Technology
មិនពិបាកនោះទេសម្រាប់ការរក្សាទុក Toner Cartridge
Education / Training Phnom Penh 20-Nov-2017 462
DESCRIPTIONs
មិនពិបាកនោះទេសម្រាប់ការរក្សាទុក Toner Cartridge ឲ្យបានយូរមិនខូចនោះដោយ
ទី១៖ គួរទុកនៅកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពពី ១៥ដល់ ២៦អង្សារ។
ទី២៖ ត្រូវទុកកុំឲ្យត្រូវកំដៅព្រះអាទិត្យ។
ទី៣៖ ប្រយត្ន័ការធ្លាក់បាក់បែក កំឡុងពេលទុកដាក់ឬ ផ្លាស់ប្តូរ Toner។
ទី៤៖ នៅពេលដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ សូមកុំរុញ ឬទាញដោយបង្ខំឲ្យសោះព្រោះវាអាចនឹងខូចបាន។
លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 023 88 09 21/ 010 40 22 55
#NTLTechnology #Tip #Toner #Product
#NTLTechnology #Printer #Toner #Refills
#NTL #Technology #Printer #Toner #Refills #ink #compatable #patric #Leser #inkjet

Phone: 023880921

Email: info@ntltechnology.net

Website: http://ntltechnology.net

Facebook: https://www.facebook.com/ntl.technology

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ntltechnology

Twitter: https://twitter.com/NtlTechnology

instagram :https://www.instagram.com/ntl_technology

Pinterest : https://www.pinterest.com/ntltechnology/

Google Plus: https://plus.google.com/+ntltechnology

Address: #67A, St.160, Sangkat Teuk Laak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh


=> Price : $0.00
CONTACT DETAILs
Contact
: 011818150
Phone
: 011818150
E-mail
: lybunhong09@gmail.com
Address
: #67A, St.160, Sangkat Teuk Laak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh.

YOUR LOGO
LyBunhongNTL
NTL Technology
មិនពិបាកនោះទេសម្រាប់ការរក្សាទុក Toner Cartridge
Education / Training Phnom Penh 20-Nov-2017 463
DESCRIPTIONs
មិនពិបាកនោះទេសម្រាប់ការរក្សាទុក Toner Cartridge ឲ្យបានយូរមិនខូចនោះដោយ
ទី១៖ គួរទុកនៅកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពពី ១៥ដល់ ២៦អង្សារ។
ទី២៖ ត្រូវទុកកុំឲ្យត្រូវកំដៅព្រះអាទិត្យ។
ទី៣៖ ប្រយត្ន័ការធ្លាក់បាក់បែក កំឡុងពេលទុកដាក់ឬ ផ្លាស់ប្តូរ Toner។
ទី៤៖ នៅពេលដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ សូមកុំរុញ ឬទាញដោយបង្ខំឲ្យសោះព្រោះវាអាចនឹងខូចបាន។
លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 023 88 09 21/ 010 40 22 55
#NTLTechnology #Tip #Toner #Product
#NTLTechnology #Printer #Toner #Refills
#NTL #Technology #Printer #Toner #Refills #ink #compatable #patric #Leser #inkjet

Phone: 023880921

Email: info@ntltechnology.net

Website: http://ntltechnology.net

Facebook: https://www.facebook.com/ntl.technology

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ntltechnology

Twitter: https://twitter.com/NtlTechnology

instagram :https://www.instagram.com/ntl_technology

Pinterest : https://www.pinterest.com/ntltechnology/

Google Plus: https://plus.google.com/+ntltechnology

Address: #67A, St.160, Sangkat Teuk Laak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh


=> Price : $0.00
CONTACT DETAILs
Contact
: 011818150
Phone
: 011818150
E-mail
: lybunhong09@gmail.com
Address
: #67A, St.160, Sangkat Teuk Laak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh.
Copyright © 2008 - 2018 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 16 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2018 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service