ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
 

YOUR LOGO
Wuhan Monad Medicine Tech Co.,LTD
buy CAS 49851–31–2 China supplier,cas 49851–31–2 2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone
Health / Medicare Abroad 11-Jan-2021 88
DESCRIPTIONs
2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone,2-Bromovalerophenone,cas 49851-31-2

Relates product
2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone CAS 49851-31-2
4-Methylpropiophenone CAS 5337-93-9
Valerophenone CAS 1009-14-9
2-Bromo-4'-Methylpropiophenone CAS 1451-82-7
2-iodo-1-p-tolylpropan-1-one CAS 236117-38-7
Pyrrolidine CAS 123-75-1

We are factory direct sale of Cas 49851-31-2,hot selling in Russia,Ukraine,Kazakhstan,If you are looking for a reliable supplier,we were the perfect choice.

Contact us:
WhatsApp/Signal:+8613387630955
Wickr/Telegram:cathysales06
Email:sales06@whmonad.com
whmonad.en.alibaba.com

https://youtu.be/WABAvDXvPBQ

Cas 49851-31-2
Product name:2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone
Purity: 99%+
Apperance:Yellow liquid

Keywords:49851312,49851-31-2,cas 49851-31-2,49851-31-2 price,49851-31-2 liquid,49851 31 2,cas 49851-31-2 supplier,2-Bromo-1-Phenyl-1-Pentanone,2-Bromovalerophenone, cas 49851-31-2 factory,cas 49851-31-2 manufacturer, 49851-31-2 China

Other name:
2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone,
1-Pentanone,2-bromo-1-(2,4-dichlorophenyl),
1-Pentanone, 2-bromo-1-phenyl-,
2-Bromo-1-phenylpentan-1-one,
2-Bromo-1-phenyl-pentan-1-one,
2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone,
2-Bromovalerophenone,
2-bromo-2-4-dichloropropiophenone,
2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)butan-1-one,
2-bromo-1-[3-(2,4-dichlorophenyl)-1,2-oxazol-5-yl]ethanone,
2-bromo-1-[2-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethanone,
2-(2,4-dichlorophenyl)pentanenitrile,
1-(3,4-dichlorophenyl)pentan-1-one,
2-bromo-1-(4-methoxyphenyl)pentan-1-one,
2-bromo-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanol,

Hot products:
gamma-Butyrolactone cas 96-48-0 gbl
1,4-Butanediol cas 110-63-4 BDO
Methylamine hydrochloride CAS 593-51-1
Xylazine/Xylazine hcl CAS 23076-35-9
Tetramisole hcl CAS 5086-74-8
Diltiazem CAS 42399-41-7
Levamisole CAS 14769-73-4
Levamisole hcl CAS 16595-80-5
Phenacetin CAS 62-44-2
Benzocaine CAS 94-09-7
Pregabalin CAS 148553-50-8
Cannabidiol CAS 13956-29-1??
Cialis CAS 171596-29-5
Sildenafil CAS 139755-83-2
Pregabalin CAS 148553-50-8
Boric acid CAS 11113-50-1
Sodium borohydride CAS 16940-66-2
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane CAS 941-37-7
1,3-dimethyladamantane CAS 702-79-4
watermelon ketone CAS 28940-11-6
1-Boc-4- (4-FLUORO-PHENYLAMINO) -Piperidine CAS 288573-56-8
2- (benzylideneamino) -2-methylpropan-1-ol CAS 22563-90-2
Benzylisopropylamine CAS:102-97-6


=> Price : $5.00
CONTACT DETAILs
Contact
: Cathy
Phone
: +8613387630955
E-mail
: sales06@whmonad.com
Address
: H1, No. 58, Guanggu Avenue, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan,China

.

.

.YOUR LOGO
Wuhan Monad Medicine Tech Co.,LTD
buy CAS 49851–31–2 China supplier,cas 49851–31–2 2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone
Health / Medicare Abroad 11-Jan-2021 89
DESCRIPTIONs
2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone,2-Bromovalerophenone,cas 49851-31-2

Relates product
2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone CAS 49851-31-2
4-Methylpropiophenone CAS 5337-93-9
Valerophenone CAS 1009-14-9
2-Bromo-4'-Methylpropiophenone CAS 1451-82-7
2-iodo-1-p-tolylpropan-1-one CAS 236117-38-7
Pyrrolidine CAS 123-75-1

We are factory direct sale of Cas 49851-31-2,hot selling in Russia,Ukraine,Kazakhstan,If you are looking for a reliable supplier,we were the perfect choice.

Contact us:
WhatsApp/Signal:+8613387630955
Wickr/Telegram:cathysales06
Email:sales06@whmonad.com
whmonad.en.alibaba.com

https://youtu.be/WABAvDXvPBQ

Cas 49851-31-2
Product name:2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone
Purity: 99%+
Apperance:Yellow liquid

Keywords:49851312,49851-31-2,cas 49851-31-2,49851-31-2 price,49851-31-2 liquid,49851 31 2,cas 49851-31-2 supplier,2-Bromo-1-Phenyl-1-Pentanone,2-Bromovalerophenone, cas 49851-31-2 factory,cas 49851-31-2 manufacturer, 49851-31-2 China

Other name:
2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone,
1-Pentanone,2-bromo-1-(2,4-dichlorophenyl),
1-Pentanone, 2-bromo-1-phenyl-,
2-Bromo-1-phenylpentan-1-one,
2-Bromo-1-phenyl-pentan-1-one,
2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone,
2-Bromovalerophenone,
2-bromo-2-4-dichloropropiophenone,
2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)butan-1-one,
2-bromo-1-[3-(2,4-dichlorophenyl)-1,2-oxazol-5-yl]ethanone,
2-bromo-1-[2-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethanone,
2-(2,4-dichlorophenyl)pentanenitrile,
1-(3,4-dichlorophenyl)pentan-1-one,
2-bromo-1-(4-methoxyphenyl)pentan-1-one,
2-bromo-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanol,

Hot products:
gamma-Butyrolactone cas 96-48-0 gbl
1,4-Butanediol cas 110-63-4 BDO
Methylamine hydrochloride CAS 593-51-1
Xylazine/Xylazine hcl CAS 23076-35-9
Tetramisole hcl CAS 5086-74-8
Diltiazem CAS 42399-41-7
Levamisole CAS 14769-73-4
Levamisole hcl CAS 16595-80-5
Phenacetin CAS 62-44-2
Benzocaine CAS 94-09-7
Pregabalin CAS 148553-50-8
Cannabidiol CAS 13956-29-1??
Cialis CAS 171596-29-5
Sildenafil CAS 139755-83-2
Pregabalin CAS 148553-50-8
Boric acid CAS 11113-50-1
Sodium borohydride CAS 16940-66-2
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane CAS 941-37-7
1,3-dimethyladamantane CAS 702-79-4
watermelon ketone CAS 28940-11-6
1-Boc-4- (4-FLUORO-PHENYLAMINO) -Piperidine CAS 288573-56-8
2- (benzylideneamino) -2-methylpropan-1-ol CAS 22563-90-2
Benzylisopropylamine CAS:102-97-6


=> Price : $5.00
CONTACT DETAILs
Contact
: Cathy
Phone
: +8613387630955
E-mail
: sales06@whmonad.com
Address
: H1, No. 58, Guanggu Avenue, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan,China

.

.

.YOUR LOGO
Wuhan Monad Medicine Tech Co.,LTD
buy CAS 49851–31–2 China supplier,cas 49851–31–2 2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone
Health / Medicare Abroad 11-Jan-2021 90
DESCRIPTIONs
2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone,2-Bromovalerophenone,cas 49851-31-2

Relates product
2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone CAS 49851-31-2
4-Methylpropiophenone CAS 5337-93-9
Valerophenone CAS 1009-14-9
2-Bromo-4'-Methylpropiophenone CAS 1451-82-7
2-iodo-1-p-tolylpropan-1-one CAS 236117-38-7
Pyrrolidine CAS 123-75-1

We are factory direct sale of Cas 49851-31-2,hot selling in Russia,Ukraine,Kazakhstan,If you are looking for a reliable supplier,we were the perfect choice.

Contact us:
WhatsApp/Signal:+8613387630955
Wickr/Telegram:cathysales06
Email:sales06@whmonad.com
whmonad.en.alibaba.com

https://youtu.be/WABAvDXvPBQ

Cas 49851-31-2
Product name:2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone
Purity: 99%+
Apperance:Yellow liquid

Keywords:49851312,49851-31-2,cas 49851-31-2,49851-31-2 price,49851-31-2 liquid,49851 31 2,cas 49851-31-2 supplier,2-Bromo-1-Phenyl-1-Pentanone,2-Bromovalerophenone, cas 49851-31-2 factory,cas 49851-31-2 manufacturer, 49851-31-2 China

Other name:
2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone,
1-Pentanone,2-bromo-1-(2,4-dichlorophenyl),
1-Pentanone, 2-bromo-1-phenyl-,
2-Bromo-1-phenylpentan-1-one,
2-Bromo-1-phenyl-pentan-1-one,
2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone,
2-Bromovalerophenone,
2-bromo-2-4-dichloropropiophenone,
2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)butan-1-one,
2-bromo-1-[3-(2,4-dichlorophenyl)-1,2-oxazol-5-yl]ethanone,
2-bromo-1-[2-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethanone,
2-(2,4-dichlorophenyl)pentanenitrile,
1-(3,4-dichlorophenyl)pentan-1-one,
2-bromo-1-(4-methoxyphenyl)pentan-1-one,
2-bromo-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanol,

Hot products:
gamma-Butyrolactone cas 96-48-0 gbl
1,4-Butanediol cas 110-63-4 BDO
Methylamine hydrochloride CAS 593-51-1
Xylazine/Xylazine hcl CAS 23076-35-9
Tetramisole hcl CAS 5086-74-8
Diltiazem CAS 42399-41-7
Levamisole CAS 14769-73-4
Levamisole hcl CAS 16595-80-5
Phenacetin CAS 62-44-2
Benzocaine CAS 94-09-7
Pregabalin CAS 148553-50-8
Cannabidiol CAS 13956-29-1??
Cialis CAS 171596-29-5
Sildenafil CAS 139755-83-2
Pregabalin CAS 148553-50-8
Boric acid CAS 11113-50-1
Sodium borohydride CAS 16940-66-2
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane CAS 941-37-7
1,3-dimethyladamantane CAS 702-79-4
watermelon ketone CAS 28940-11-6
1-Boc-4- (4-FLUORO-PHENYLAMINO) -Piperidine CAS 288573-56-8
2- (benzylideneamino) -2-methylpropan-1-ol CAS 22563-90-2
Benzylisopropylamine CAS:102-97-6


=> Price : $5.00
CONTACT DETAILs
Contact
: Cathy
Phone
: +8613387630955
E-mail
: sales06@whmonad.com
Address
: H1, No. 58, Guanggu Avenue, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan,China

YOUR LOGO
Wuhan Monad Medicine Tech Co.,LTD
buy CAS 49851–31–2 China supplier,cas 49851–31–2 2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone
Health / Medicare Abroad 11-Jan-2021 91
DESCRIPTIONs
2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone,2-Bromovalerophenone,cas 49851-31-2

Relates product
2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone CAS 49851-31-2
4-Methylpropiophenone CAS 5337-93-9
Valerophenone CAS 1009-14-9
2-Bromo-4'-Methylpropiophenone CAS 1451-82-7
2-iodo-1-p-tolylpropan-1-one CAS 236117-38-7
Pyrrolidine CAS 123-75-1

We are factory direct sale of Cas 49851-31-2,hot selling in Russia,Ukraine,Kazakhstan,If you are looking for a reliable supplier,we were the perfect choice.

Contact us:
WhatsApp/Signal:+8613387630955
Wickr/Telegram:cathysales06
Email:sales06@whmonad.com
whmonad.en.alibaba.com

https://youtu.be/WABAvDXvPBQ

Cas 49851-31-2
Product name:2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone
Purity: 99%+
Apperance:Yellow liquid

Keywords:49851312,49851-31-2,cas 49851-31-2,49851-31-2 price,49851-31-2 liquid,49851 31 2,cas 49851-31-2 supplier,2-Bromo-1-Phenyl-1-Pentanone,2-Bromovalerophenone, cas 49851-31-2 factory,cas 49851-31-2 manufacturer, 49851-31-2 China

Other name:
2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone,
1-Pentanone,2-bromo-1-(2,4-dichlorophenyl),
1-Pentanone, 2-bromo-1-phenyl-,
2-Bromo-1-phenylpentan-1-one,
2-Bromo-1-phenyl-pentan-1-one,
2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone,
2-Bromovalerophenone,
2-bromo-2-4-dichloropropiophenone,
2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)butan-1-one,
2-bromo-1-[3-(2,4-dichlorophenyl)-1,2-oxazol-5-yl]ethanone,
2-bromo-1-[2-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethanone,
2-(2,4-dichlorophenyl)pentanenitrile,
1-(3,4-dichlorophenyl)pentan-1-one,
2-bromo-1-(4-methoxyphenyl)pentan-1-one,
2-bromo-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanol,

Hot products:
gamma-Butyrolactone cas 96-48-0 gbl
1,4-Butanediol cas 110-63-4 BDO
Methylamine hydrochloride CAS 593-51-1
Xylazine/Xylazine hcl CAS 23076-35-9
Tetramisole hcl CAS 5086-74-8
Diltiazem CAS 42399-41-7
Levamisole CAS 14769-73-4
Levamisole hcl CAS 16595-80-5
Phenacetin CAS 62-44-2
Benzocaine CAS 94-09-7
Pregabalin CAS 148553-50-8
Cannabidiol CAS 13956-29-1??
Cialis CAS 171596-29-5
Sildenafil CAS 139755-83-2
Pregabalin CAS 148553-50-8
Boric acid CAS 11113-50-1
Sodium borohydride CAS 16940-66-2
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane CAS 941-37-7
1,3-dimethyladamantane CAS 702-79-4
watermelon ketone CAS 28940-11-6
1-Boc-4- (4-FLUORO-PHENYLAMINO) -Piperidine CAS 288573-56-8
2- (benzylideneamino) -2-methylpropan-1-ol CAS 22563-90-2
Benzylisopropylamine CAS:102-97-6


=> Price : $5.00
CONTACT DETAILs
Contact
: Cathy
Phone
: +8613387630955
E-mail
: sales06@whmonad.com
Address
: H1, No. 58, Guanggu Avenue, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan,China
Copyright © 2008 - 2021 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 14 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2021 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service