ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១
 
Wuhan Alpha & Omega Pharmaceuticals Co., Ltd
Wuhan Alpha & Omega Pharmaceuticals Co., Ltd
high quality Phenacetin CAS 62-44-2 in stock Wickr mollybio
Health / Medicare Battambang 26-Sep-2021 124
DESCRIPTIONs
Phenacetin CAS:62-44-2
MF:C10H13NO2
MW:179.22
EINECS:200-533-0
Properties
Melting point:133-136 °C(lit.)
Boiling point:132 °C / 4mmHg
Density:1.1248 (rough estimate)
refractive index :1.5710
Flash point:2℃
storage temp.: 2-8°C
pka:pKa 2.2(H2O) (Uncertain);3.5(aqueous acetone) (Uncertain)
form:powder
color:White
Water Solubility :0.076 g/100 mL
Sensitive: Hygroscopic
Merck :14,7204
BRN :1869238
Stability:Stable Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids.
Shippment:Bulk ship by sea/Air/Train/couriers
Free customs clearance countries:Canada/USA/Australia/EU
Usage:Painkiller


Molly Mo
Wickr/Telegram: mollybio
Whatsapp/Skype : +86 13545906766
molly@whaop.com

More hot selling products:

Valerophenone Cas 1009-14-9
4-Methylpropiophenone Cas 5337-93-9
2-bromo-4-methylpropiophenone Cas 1451-82-7
2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone Cas 49851-31-2
2-iodo-1-p-tolyl-propan-1-one cas236117-38-7
Pyrrolidine Cas 123-75-1
BMK Oil Cas 20320-59-6
PMK oil Cas28578-16-7
Xylazine Cas 7361-61-7
KS-0037 Cas288573-56-8
N-tert-Butoxycarbonyl-4-piperidone Cas79099-07-3
N-Benzylisopropylamine CAS 102-97-6


Why Choose Us
*Samples available
*Bulk stock
*Favorable Price
*Encrypted payment terms
*Prompt Reply and Personalized Service
*Fast, Safe and Discreet Shipping, Free of Customs Issues
*REFUND AND RESHIPPING GUARANTEED


=> Price : $10.00
CONTACT DETAILs
Contact
: mollymo
Phone
: 8613545906766
E-mail
: molly@whaop.com
Address
: China manufacturer N-Methylbenzamide CAS 613-93-4 safe delivery Wickr mollybio

.

.

.


Wuhan Alpha & Omega Pharmaceuticals Co., Ltd
Wuhan Alpha & Omega Pharmaceuticals Co., Ltd
high quality Phenacetin CAS 62-44-2 in stock Wickr mollybio
Health / Medicare Battambang 26-Sep-2021 125
DESCRIPTIONs
Phenacetin CAS:62-44-2
MF:C10H13NO2
MW:179.22
EINECS:200-533-0
Properties
Melting point:133-136 °C(lit.)
Boiling point:132 °C / 4mmHg
Density:1.1248 (rough estimate)
refractive index :1.5710
Flash point:2℃
storage temp.: 2-8°C
pka:pKa 2.2(H2O) (Uncertain);3.5(aqueous acetone) (Uncertain)
form:powder
color:White
Water Solubility :0.076 g/100 mL
Sensitive: Hygroscopic
Merck :14,7204
BRN :1869238
Stability:Stable Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids.
Shippment:Bulk ship by sea/Air/Train/couriers
Free customs clearance countries:Canada/USA/Australia/EU
Usage:Painkiller


Molly Mo
Wickr/Telegram: mollybio
Whatsapp/Skype : +86 13545906766
molly@whaop.com

More hot selling products:

Valerophenone Cas 1009-14-9
4-Methylpropiophenone Cas 5337-93-9
2-bromo-4-methylpropiophenone Cas 1451-82-7
2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone Cas 49851-31-2
2-iodo-1-p-tolyl-propan-1-one cas236117-38-7
Pyrrolidine Cas 123-75-1
BMK Oil Cas 20320-59-6
PMK oil Cas28578-16-7
Xylazine Cas 7361-61-7
KS-0037 Cas288573-56-8
N-tert-Butoxycarbonyl-4-piperidone Cas79099-07-3
N-Benzylisopropylamine CAS 102-97-6


Why Choose Us
*Samples available
*Bulk stock
*Favorable Price
*Encrypted payment terms
*Prompt Reply and Personalized Service
*Fast, Safe and Discreet Shipping, Free of Customs Issues
*REFUND AND RESHIPPING GUARANTEED


=> Price : $10.00
CONTACT DETAILs
Contact
: mollymo
Phone
: 8613545906766
E-mail
: molly@whaop.com
Address
: China manufacturer N-Methylbenzamide CAS 613-93-4 safe delivery Wickr mollybio

.

.

.


Wuhan Alpha & Omega Pharmaceuticals Co., Ltd
Wuhan Alpha & Omega Pharmaceuticals Co., Ltd
high quality Phenacetin CAS 62-44-2 in stock Wickr mollybio
Health / Medicare Battambang 26-Sep-2021 126
DESCRIPTIONs
Phenacetin CAS:62-44-2
MF:C10H13NO2
MW:179.22
EINECS:200-533-0
Properties
Melting point:133-136 °C(lit.)
Boiling point:132 °C / 4mmHg
Density:1.1248 (rough estimate)
refractive index :1.5710
Flash point:2℃
storage temp.: 2-8°C
pka:pKa 2.2(H2O) (Uncertain);3.5(aqueous acetone) (Uncertain)
form:powder
color:White
Water Solubility :0.076 g/100 mL
Sensitive: Hygroscopic
Merck :14,7204
BRN :1869238
Stability:Stable Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids.
Shippment:Bulk ship by sea/Air/Train/couriers
Free customs clearance countries:Canada/USA/Australia/EU
Usage:Painkiller


Molly Mo
Wickr/Telegram: mollybio
Whatsapp/Skype : +86 13545906766
molly@whaop.com

More hot selling products:

Valerophenone Cas 1009-14-9
4-Methylpropiophenone Cas 5337-93-9
2-bromo-4-methylpropiophenone Cas 1451-82-7
2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone Cas 49851-31-2
2-iodo-1-p-tolyl-propan-1-one cas236117-38-7
Pyrrolidine Cas 123-75-1
BMK Oil Cas 20320-59-6
PMK oil Cas28578-16-7
Xylazine Cas 7361-61-7
KS-0037 Cas288573-56-8
N-tert-Butoxycarbonyl-4-piperidone Cas79099-07-3
N-Benzylisopropylamine CAS 102-97-6


Why Choose Us
*Samples available
*Bulk stock
*Favorable Price
*Encrypted payment terms
*Prompt Reply and Personalized Service
*Fast, Safe and Discreet Shipping, Free of Customs Issues
*REFUND AND RESHIPPING GUARANTEED


=> Price : $10.00
CONTACT DETAILs
Contact
: mollymo
Phone
: 8613545906766
E-mail
: molly@whaop.com
Address
: China manufacturer N-Methylbenzamide CAS 613-93-4 safe delivery Wickr mollybio
Wuhan Alpha & Omega Pharmaceuticals Co., Ltd
Wuhan Alpha & Omega Pharmaceuticals Co., Ltd
high quality Phenacetin CAS 62-44-2 in stock Wickr mollybio
Health / Medicare Battambang 26-Sep-2021 127
DESCRIPTIONs
Phenacetin CAS:62-44-2
MF:C10H13NO2
MW:179.22
EINECS:200-533-0
Properties
Melting point:133-136 °C(lit.)
Boiling point:132 °C / 4mmHg
Density:1.1248 (rough estimate)
refractive index :1.5710
Flash point:2℃
storage temp.: 2-8°C
pka:pKa 2.2(H2O) (Uncertain);3.5(aqueous acetone) (Uncertain)
form:powder
color:White
Water Solubility :0.076 g/100 mL
Sensitive: Hygroscopic
Merck :14,7204
BRN :1869238
Stability:Stable Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids.
Shippment:Bulk ship by sea/Air/Train/couriers
Free customs clearance countries:Canada/USA/Australia/EU
Usage:Painkiller


Molly Mo
Wickr/Telegram: mollybio
Whatsapp/Skype : +86 13545906766
molly@whaop.com

More hot selling products:

Valerophenone Cas 1009-14-9
4-Methylpropiophenone Cas 5337-93-9
2-bromo-4-methylpropiophenone Cas 1451-82-7
2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone Cas 49851-31-2
2-iodo-1-p-tolyl-propan-1-one cas236117-38-7
Pyrrolidine Cas 123-75-1
BMK Oil Cas 20320-59-6
PMK oil Cas28578-16-7
Xylazine Cas 7361-61-7
KS-0037 Cas288573-56-8
N-tert-Butoxycarbonyl-4-piperidone Cas79099-07-3
N-Benzylisopropylamine CAS 102-97-6


Why Choose Us
*Samples available
*Bulk stock
*Favorable Price
*Encrypted payment terms
*Prompt Reply and Personalized Service
*Fast, Safe and Discreet Shipping, Free of Customs Issues
*REFUND AND RESHIPPING GUARANTEED


=> Price : $10.00
CONTACT DETAILs
Contact
: mollymo
Phone
: 8613545906766
E-mail
: molly@whaop.com
Address
: China manufacturer N-Methylbenzamide CAS 613-93-4 safe delivery Wickr mollybio
Copyright © 2008 - 2021 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 24 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2021 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service