ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨
 
NTL Technology
NTL Technology
ថែមអស់ស្ទះ!​ សម្រាប់ឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ​ NTL Technology
Computers Phnom Penh 06-Sep-2017 316
DESCRIPTIONs
ថែមអស់ស្ទះ!​ សម្រាប់ឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ​ NTL Technology នឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវ Promotion ពិសេសសម្រាប់រាល់ការទិញផលិតផល​ទឹកថ្នាំ Premium Toner Cartridge ពីក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ។

ទិញ​ ២ប្រអប់​ ថែមជូនក្រដាស​ ១ដុំ
ទិញ​ ៤ប្រអប់​ ថែមជូនក្រដាស​ ២ដុំ
ទិញ​ ៥ប្រអប់​ ថែមជូនក្រដស់​ ៣ដុំ
ទិញ​ ៨ប្រអប់​ ថែមជូនក្រដាស​ ១កេស
ទិញ​ ១០ប្រអប់​ ថែមជូនក្រដាស​ ២កេស
​រួសរាន់ឡេីងកុំអោយឱកាសនេះកន្លងហួសអោយសោះ ទិញកាន់តែច្រេីន​ ថែមកាន់តែច្រេីន។​

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ​
023 88 09 21 / 098 36 10 80

*បញ្ជាក់៖​ ការថែមជូននេះ​ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧នេះតែប៉ុណ្ណោះ។

#Promotion #PjumBen #NTL #Technology #Printer #Toner #Refill #Ink #Leser #inkjet

Website: http://ntltechnology.net
Facebook: https://www.facebook.com/ntl.technology
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ntltechnology
Twitter: https://twitter.com/NtlTechnology
instagram : https://www.instagram.com/ntl_technology


=> Price : $0.00
CONTACT DETAILs
Contact
: Nop Sochen
Phone
: 023 88 09 21/ 010 40 22 99 / 098 36 10 80
E-mail
: info@ntltechnology.net
Address
: #67A, St.160, Sangkat Teuk Laak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh

.

.

.


NTL Technology
NTL Technology
ថែមអស់ស្ទះ!​ សម្រាប់ឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ​ NTL Technology
Computers Phnom Penh 06-Sep-2017 317
DESCRIPTIONs
ថែមអស់ស្ទះ!​ សម្រាប់ឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ​ NTL Technology នឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវ Promotion ពិសេសសម្រាប់រាល់ការទិញផលិតផល​ទឹកថ្នាំ Premium Toner Cartridge ពីក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ។

ទិញ​ ២ប្រអប់​ ថែមជូនក្រដាស​ ១ដុំ
ទិញ​ ៤ប្រអប់​ ថែមជូនក្រដាស​ ២ដុំ
ទិញ​ ៥ប្រអប់​ ថែមជូនក្រដស់​ ៣ដុំ
ទិញ​ ៨ប្រអប់​ ថែមជូនក្រដាស​ ១កេស
ទិញ​ ១០ប្រអប់​ ថែមជូនក្រដាស​ ២កេស
​រួសរាន់ឡេីងកុំអោយឱកាសនេះកន្លងហួសអោយសោះ ទិញកាន់តែច្រេីន​ ថែមកាន់តែច្រេីន។​

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ​
023 88 09 21 / 098 36 10 80

*បញ្ជាក់៖​ ការថែមជូននេះ​ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧នេះតែប៉ុណ្ណោះ។

#Promotion #PjumBen #NTL #Technology #Printer #Toner #Refill #Ink #Leser #inkjet

Website: http://ntltechnology.net
Facebook: https://www.facebook.com/ntl.technology
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ntltechnology
Twitter: https://twitter.com/NtlTechnology
instagram : https://www.instagram.com/ntl_technology


=> Price : $0.00
CONTACT DETAILs
Contact
: Nop Sochen
Phone
: 023 88 09 21/ 010 40 22 99 / 098 36 10 80
E-mail
: info@ntltechnology.net
Address
: #67A, St.160, Sangkat Teuk Laak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh

.

.

.


NTL Technology
NTL Technology
ថែមអស់ស្ទះ!​ សម្រាប់ឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ​ NTL Technology
Computers Phnom Penh 06-Sep-2017 318
DESCRIPTIONs
ថែមអស់ស្ទះ!​ សម្រាប់ឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ​ NTL Technology នឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវ Promotion ពិសេសសម្រាប់រាល់ការទិញផលិតផល​ទឹកថ្នាំ Premium Toner Cartridge ពីក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ។

ទិញ​ ២ប្រអប់​ ថែមជូនក្រដាស​ ១ដុំ
ទិញ​ ៤ប្រអប់​ ថែមជូនក្រដាស​ ២ដុំ
ទិញ​ ៥ប្រអប់​ ថែមជូនក្រដស់​ ៣ដុំ
ទិញ​ ៨ប្រអប់​ ថែមជូនក្រដាស​ ១កេស
ទិញ​ ១០ប្រអប់​ ថែមជូនក្រដាស​ ២កេស
​រួសរាន់ឡេីងកុំអោយឱកាសនេះកន្លងហួសអោយសោះ ទិញកាន់តែច្រេីន​ ថែមកាន់តែច្រេីន។​

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ​
023 88 09 21 / 098 36 10 80

*បញ្ជាក់៖​ ការថែមជូននេះ​ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧នេះតែប៉ុណ្ណោះ។

#Promotion #PjumBen #NTL #Technology #Printer #Toner #Refill #Ink #Leser #inkjet

Website: http://ntltechnology.net
Facebook: https://www.facebook.com/ntl.technology
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ntltechnology
Twitter: https://twitter.com/NtlTechnology
instagram : https://www.instagram.com/ntl_technology


=> Price : $0.00
CONTACT DETAILs
Contact
: Nop Sochen
Phone
: 023 88 09 21/ 010 40 22 99 / 098 36 10 80
E-mail
: info@ntltechnology.net
Address
: #67A, St.160, Sangkat Teuk Laak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh
NTL Technology
NTL Technology
ថែមអស់ស្ទះ!​ សម្រាប់ឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ​ NTL Technology
Computers Phnom Penh 06-Sep-2017 319
DESCRIPTIONs
ថែមអស់ស្ទះ!​ សម្រាប់ឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ​ NTL Technology នឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវ Promotion ពិសេសសម្រាប់រាល់ការទិញផលិតផល​ទឹកថ្នាំ Premium Toner Cartridge ពីក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ។

ទិញ​ ២ប្រអប់​ ថែមជូនក្រដាស​ ១ដុំ
ទិញ​ ៤ប្រអប់​ ថែមជូនក្រដាស​ ២ដុំ
ទិញ​ ៥ប្រអប់​ ថែមជូនក្រដស់​ ៣ដុំ
ទិញ​ ៨ប្រអប់​ ថែមជូនក្រដាស​ ១កេស
ទិញ​ ១០ប្រអប់​ ថែមជូនក្រដាស​ ២កេស
​រួសរាន់ឡេីងកុំអោយឱកាសនេះកន្លងហួសអោយសោះ ទិញកាន់តែច្រេីន​ ថែមកាន់តែច្រេីន។​

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ​
023 88 09 21 / 098 36 10 80

*បញ្ជាក់៖​ ការថែមជូននេះ​ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧នេះតែប៉ុណ្ណោះ។

#Promotion #PjumBen #NTL #Technology #Printer #Toner #Refill #Ink #Leser #inkjet

Website: http://ntltechnology.net
Facebook: https://www.facebook.com/ntl.technology
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ntltechnology
Twitter: https://twitter.com/NtlTechnology
instagram : https://www.instagram.com/ntl_technology


=> Price : $0.00
CONTACT DETAILs
Contact
: Nop Sochen
Phone
: 023 88 09 21/ 010 40 22 99 / 098 36 10 80
E-mail
: info@ntltechnology.net
Address
: #67A, St.160, Sangkat Teuk Laak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2018 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 27 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2018 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service