ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
 
Angkor Aseana Residence, SIEM REAP
Contact
: Nathan
Phone
: 017 850 760
E-mail
: angkor.aseana.residence@gmail.com
Address
: Vichear Chen, Svay Dangkum, Psah Kraoum Road, House 602, Siem Reap
Ads List By This Advertiser
ANGKOR ASEANA RESIDENCE E-Mail: angkor.aseana.residence@gmail.com Room with fan, toilet with shower, table chairs and Wardrobe, fully furnished. 60-90 US$ per month! Large Studio Room with private Toilet with Bath, AC, Hot Wa... 017 850 760
Apartment / Condo
Siem Reap
$60.00
ABOUT ADVERTISER
STUDIO/ROOMS for RENT per MONTH! 60 or 90 US$ with fan, 120 or 150 with AC and Hot Water.
Free: Fiber-optic, WIFI and Water and Trash disposal. See Google Map or Open Street Map and search:
“Angkor Aseana Residence” for location. E-mail: angkor.aseana.residence@gmail.com
Wep page: http://aseanaangkor.webs.com/ FB: https://www.facebook.com/angkor.aseana.resident/
Call: 017 850 760
មានបន្ទប់សំរាប់ជួល តំលៃ 60$ ដល់ 90$ សំរាប់បន្ទប់មានកង្ហារ លៃ 120$ ដល់ 150$ សំរាប់បន្ទប់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅ សំរាប់ wifi ទឹក និង សំរាម គឺមិនគិតលុយទេ សំរាប់ភ្លើង 1kw=0,25$ សំរាប់ពត៍មានលំអិតសូមទាក់ទងទៅទូរស័ព្ទលេខ សំរាប់ភាសាខ្មែរ:
017 850 760

.

.

.


ពត៌មានចុងក្រោយ
Angkor Aseana Residence, SIEM REAP
Contact
: Nathan
Phone
: 017 850 760
E-mail
: angkor.aseana.residence@gmail.com
Address
: Vichear Chen, Svay Dangkum, Psah Kraoum Road, House 602, Siem Reap
Ads List By This Advertiser
ANGKOR ASEANA RESIDENCE E-Mail: angkor.aseana.residence@gmail.com Room with fan, toilet with shower, table chairs and Wardrobe, fully furnished. 60-90 US$ per month! Large Studio Room with private Toilet with Bath, AC, Hot Wa... 017 850 760
Apartment / Condo
Siem Reap
$60.00
ABOUT ADVERTISER
STUDIO/ROOMS for RENT per MONTH! 60 or 90 US$ with fan, 120 or 150 with AC and Hot Water.
Free: Fiber-optic, WIFI and Water and Trash disposal. See Google Map or Open Street Map and search:
“Angkor Aseana Residence” for location. E-mail: angkor.aseana.residence@gmail.com
Wep page: http://aseanaangkor.webs.com/ FB: https://www.facebook.com/angkor.aseana.resident/
Call: 017 850 760
មានបន្ទប់សំរាប់ជួល តំលៃ 60$ ដល់ 90$ សំរាប់បន្ទប់មានកង្ហារ លៃ 120$ ដល់ 150$ សំរាប់បន្ទប់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅ សំរាប់ wifi ទឹក និង សំរាម គឺមិនគិតលុយទេ សំរាប់ភ្លើង 1kw=0,25$ សំរាប់ពត៍មានលំអិតសូមទាក់ទងទៅទូរស័ព្ទលេខ សំរាប់ភាសាខ្មែរ:
017 850 760

.

.

.


ពត៌មានចុងក្រោយ
Angkor Aseana Residence, SIEM REAP
Contact
: Nathan
Phone
: 017 850 760
E-mail
: angkor.aseana.residence@gmail.com
Address
: Vichear Chen, Svay Dangkum, Psah Kraoum Road, House 602, Siem Reap
Ads List By This Advertiser
ABOUT ADVERTISER
STUDIO/ROOMS for RENT per MONTH! 60 or 90 US$ with fan, 120 or 150 with AC and Hot Water.
Free: Fiber-optic, WIFI and Water and Trash disposal. See Google Map or Open Street Map and search:
“Angkor Aseana Residence” for location. E-mail: angkor.aseana.residence@gmail.com
Wep page: http://aseanaangkor.webs.com/ FB: https://www.facebook.com/angkor.aseana.resident/
Call: 017 850 760
មានបន្ទប់សំរាប់ជួល តំលៃ 60$ ដល់ 90$ សំរាប់បន្ទប់មានកង្ហារ លៃ 120$ ដល់ 150$ សំរាប់បន្ទប់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅ សំរាប់ wifi ទឹក និង សំរាម គឺមិនគិតលុយទេ សំរាប់ភ្លើង 1kw=0,25$ សំរាប់ពត៍មានលំអិតសូមទាក់ទងទៅទូរស័ព្ទលេខ សំរាប់ភាសាខ្មែរ:
017 850 760
Angkor Aseana Residence, SIEM REAP
Contact
: Nathan
Phone
: 017 850 760
E-mail
: angkor.aseana.residence@gmail.com
Address
: Vichear Chen, Svay Dangkum, Psah Kraoum Road, House 602, Siem Reap
Ads List By This Advertiser
ABOUT ADVERTISER
STUDIO/ROOMS for RENT per MONTH! 60 or 90 US$ with fan, 120 or 150 with AC and Hot Water.
Free: Fiber-optic, WIFI and Water and Trash disposal. See Google Map or Open Street Map and search:
“Angkor Aseana Residence” for location. E-mail: angkor.aseana.residence@gmail.com
Wep page: http://aseanaangkor.webs.com/ FB: https://www.facebook.com/angkor.aseana.resident/
Call: 017 850 760
មានបន្ទប់សំរាប់ជួល តំលៃ 60$ ដល់ 90$ សំរាប់បន្ទប់មានកង្ហារ លៃ 120$ ដល់ 150$ សំរាប់បន្ទប់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅ សំរាប់ wifi ទឹក និង សំរាម គឺមិនគិតលុយទេ សំរាប់ភ្លើង 1kw=0,25$ សំរាប់ពត៍មានលំអិតសូមទាក់ទងទៅទូរស័ព្ទលេខ សំរាប់ភាសាខ្មែរ:
017 850 760
Copyright © 2008 - 2017 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 86 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2017 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service