ថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
 
សារៈមន្ទីរជាតិ អង្គរ
Angkor National Museum
អ្នកបើករថយន្ត (Driver)
ការងារផ្នែក
: អ្នកបើកបរ/ដឹកជញ្ជូន
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: មិនកំណត់
ទីកន្លែងធ្វើការ
: សៀមរាប
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: មិនកំណត់
ជំនាញផ្នែក
: មិនកំណត់
ភាសារ
: មិនកំណត់
អាយុ
: មិនកំណត់
ភេទ
: មិនកំណត់
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 13 - September - 2016
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - April - 2018
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
N/A
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- បុរសត្រូវមានអាយុចាប់ពី ២០ ទៅ ៣៥ឆ្នាំ
- មានបទពិសោធន៏ ចាប់ពី ១ឆ្នាំ ជាអ្នកបើកបរ និងចេះបើករ៉ឺម៉ក
- មានប័ណ្ណបើកបរ
- Male aged 20 years old
- At least 1 year experience as driver/ can drive Remorque
- Having the driving license is a must.
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Interested Applicants may send their CV to: recruit@the-anm.com
1. Application form
2. Cover Letter
3. Curriculum Vitae in English (maximum of 2 pages)
For more information, please contact Human Resources Department at No. 968 Vithei Charles de Gaulle, Khrum 6, Phnum Salakanseng, Khom Svaydangkum, Siem Reap District, Siem Reap Province, Kingdom of Cambodia. Tel: 855-63-966-601/ 012 340 675
Only short-listed candidates will be contacted for an interview.
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Human Resources Department
Phone
: 063 966 601 / 069 36 38 96
Fax
:
E-mail
:
Website
: www.angkornationalmuseum.com
Address
: No. 968 Vithei Charles de Gaulle, Khrum 6, Phnum Salakanseng, Khom Svaydangkum, Siem Reap District, Siem Reap

.

.

.


សារៈមន្ទីរជាតិ អង្គរ
Angkor National Museum
អ្នកបើករថយន្ត (Driver)
ការងារផ្នែក
: អ្នកបើកបរ/ដឹកជញ្ជូន
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: មិនកំណត់
ទីកន្លែងធ្វើការ
: សៀមរាប
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: មិនកំណត់
ជំនាញផ្នែក
: មិនកំណត់
ភាសារ
: មិនកំណត់
អាយុ
: មិនកំណត់
ភេទ
: មិនកំណត់
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 13 - September - 2016
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - April - 2018
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
N/A
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- បុរសត្រូវមានអាយុចាប់ពី ២០ ទៅ ៣៥ឆ្នាំ
- មានបទពិសោធន៏ ចាប់ពី ១ឆ្នាំ ជាអ្នកបើកបរ និងចេះបើករ៉ឺម៉ក
- មានប័ណ្ណបើកបរ
- Male aged 20 years old
- At least 1 year experience as driver/ can drive Remorque
- Having the driving license is a must.
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Interested Applicants may send their CV to: recruit@the-anm.com
1. Application form
2. Cover Letter
3. Curriculum Vitae in English (maximum of 2 pages)
For more information, please contact Human Resources Department at No. 968 Vithei Charles de Gaulle, Khrum 6, Phnum Salakanseng, Khom Svaydangkum, Siem Reap District, Siem Reap Province, Kingdom of Cambodia. Tel: 855-63-966-601/ 012 340 675
Only short-listed candidates will be contacted for an interview.
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Human Resources Department
Phone
: 063 966 601 / 069 36 38 96
Fax
:
E-mail
:
Website
: www.angkornationalmuseum.com
Address
: No. 968 Vithei Charles de Gaulle, Khrum 6, Phnum Salakanseng, Khom Svaydangkum, Siem Reap District, Siem Reap

.

.

.


សារៈមន្ទីរជាតិ អង្គរ
Angkor National Museum
អ្នកបើករថយន្ត (Driver)
ការងារផ្នែក
: អ្នកបើកបរ/ដឹកជញ្ជូន
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: មិនកំណត់
ទីកន្លែងធ្វើការ
: សៀមរាប
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: មិនកំណត់
ជំនាញផ្នែក
: មិនកំណត់
ភាសារ
: មិនកំណត់
អាយុ
: មិនកំណត់
ភេទ
: មិនកំណត់
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 13 - September - 2016
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - April - 2018
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
N/A
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- បុរសត្រូវមានអាយុចាប់ពី ២០ ទៅ ៣៥ឆ្នាំ
- មានបទពិសោធន៏ ចាប់ពី ១ឆ្នាំ ជាអ្នកបើកបរ និងចេះបើករ៉ឺម៉ក
- មានប័ណ្ណបើកបរ
- Male aged 20 years old
- At least 1 year experience as driver/ can drive Remorque
- Having the driving license is a must.
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Interested Applicants may send their CV to: recruit@the-anm.com
1. Application form
2. Cover Letter
3. Curriculum Vitae in English (maximum of 2 pages)
For more information, please contact Human Resources Department at No. 968 Vithei Charles de Gaulle, Khrum 6, Phnum Salakanseng, Khom Svaydangkum, Siem Reap District, Siem Reap Province, Kingdom of Cambodia. Tel: 855-63-966-601/ 012 340 675
Only short-listed candidates will be contacted for an interview.
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Human Resources Department
Phone
: 063 966 601 / 069 36 38 96
Fax
:
E-mail
:
Website
: www.angkornationalmuseum.com
Address
: No. 968 Vithei Charles de Gaulle, Khrum 6, Phnum Salakanseng, Khom Svaydangkum, Siem Reap District, Siem Reap
Copyright © 2008 - 2018 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 17 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2018 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service