ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
 
Human Resource Consultant Service
HR Consultant
មន្រី្តឥណទាន
Job Category
: Accounting/Finance
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 03 Pax
Experience
: 1 Year
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 22 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 25 - August - 2017
Deadline
: 25 - September - 2017
Major/Skill
: Accounting/ Finance
JOB RESPONSIBLEs
ស្វែងរកអតិថិជនល្អៗដែលមានបំណងក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មបង់រំលស់​​របស់ ​មេហ្គាលីស៊ីង​ ភីអិលស៊ីង
ចុះវាយតំលៃប្រាក់កម្ចី ផ្អែកតាមគោលការណ៍​ឥណទានរបស់ក្រុមហ៊ុន
វិភាគពីរតម្រូវការឥណទាន និងសេវាឥណទានរបស់ដៃគូប្រគួតប្រជែង នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ
ពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផលសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅខាងក្នុង និងជុំវិញតំបន់ប្រតិបត្តិការ
រៀបចំឯកសារស្នើសុំនិងបង្រៀនណែនាំអតិថិជនពីគោលការណ៍ និង​លក្ខខណ្ឌនានារបស់ក្រុមហ៊ុន
ពិនិត្យ និងតាមដានការប្រើប្រាស់ផលិតផល និង​ត្រួតពិនិត្យការបង់សងត្រឡប់របស់អតិថិជន
ចាត់វិធានការដោះស្រាយជាមួយអតិថិជន ក្នុងករណីមានការខកខានក្នុងការបង់សងត្រឡប់
និងសុំជំនួយពីបុគ្គលិក ផ្នែកដោះសា្រយបំណុលក្នុងករណីចាំបាច់។
មានការចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន
កសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយ​អតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងបំណងប្រតិបត្តិការ
Requirements
JOB REQUIREMENTs
បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ រឺហិរញ្ញវត្ថុ រឺ ធនាគារ​
មានបទពិសោធន៍ការងារពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ(MFI) ឬភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ(ការបង់រំលស់) កាន់តែប្រសើរ
មានចំណេះដឹងផ្នែក កុំព្យូទ័រ និង ភាសាអង់គ្លេស,​ មានទំនាក់់ទំនងល្អ និង ជំនាញធ្វើកាងារជាក្រុម
ចេះគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងល្អនៅលើភារកិច្ចការងារពហុ/និងការងារដែលមានការកំណត់​ ពេលវេលា ព្រមទាំងការងារដែលមានសម្ពាធ
មានសីលធម៌ល្អ ឥរិយាបថល្អ ស្មោះត្រង់ ការប្ដេជ្ញាចិត្ត អត់ធ្មត់ខ្ពស់ និងមានការគោរពវិន័យ
មានជំនាញក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង ការផ្សព្វផ្សាយ ការវិភាគ និងការគណនា
មានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន ដែលអាចប្រើប្រាស់ផ្លូវឆ្ងាយបាន
មានទីលំនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ ឬនៅជិតតំបន់ប្រតិបត្តិការជាអាទិភាព
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់
Tel: 011/093 82 9993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
មន្រី្តឥណទាន
Job Category
: Accounting/Finance
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 03 Pax
Experience
: 1 Year
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 22 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 25 - August - 2017
Deadline
: 25 - September - 2017
Major/Skill
: Accounting/ Finance
JOB RESPONSIBLEs
ស្វែងរកអតិថិជនល្អៗដែលមានបំណងក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មបង់រំលស់​​របស់ ​មេហ្គាលីស៊ីង​ ភីអិលស៊ីង
ចុះវាយតំលៃប្រាក់កម្ចី ផ្អែកតាមគោលការណ៍​ឥណទានរបស់ក្រុមហ៊ុន
វិភាគពីរតម្រូវការឥណទាន និងសេវាឥណទានរបស់ដៃគូប្រគួតប្រជែង នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ
ពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផលសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅខាងក្នុង និងជុំវិញតំបន់ប្រតិបត្តិការ
រៀបចំឯកសារស្នើសុំនិងបង្រៀនណែនាំអតិថិជនពីគោលការណ៍ និង​លក្ខខណ្ឌនានារបស់ក្រុមហ៊ុន
ពិនិត្យ និងតាមដានការប្រើប្រាស់ផលិតផល និង​ត្រួតពិនិត្យការបង់សងត្រឡប់របស់អតិថិជន
ចាត់វិធានការដោះស្រាយជាមួយអតិថិជន ក្នុងករណីមានការខកខានក្នុងការបង់សងត្រឡប់
និងសុំជំនួយពីបុគ្គលិក ផ្នែកដោះសា្រយបំណុលក្នុងករណីចាំបាច់។
មានការចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន
កសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយ​អតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងបំណងប្រតិបត្តិការ
Requirements
JOB REQUIREMENTs
បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ រឺហិរញ្ញវត្ថុ រឺ ធនាគារ​
មានបទពិសោធន៍ការងារពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ(MFI) ឬភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ(ការបង់រំលស់) កាន់តែប្រសើរ
មានចំណេះដឹងផ្នែក កុំព្យូទ័រ និង ភាសាអង់គ្លេស,​ មានទំនាក់់ទំនងល្អ និង ជំនាញធ្វើកាងារជាក្រុម
ចេះគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងល្អនៅលើភារកិច្ចការងារពហុ/និងការងារដែលមានការកំណត់​ ពេលវេលា ព្រមទាំងការងារដែលមានសម្ពាធ
មានសីលធម៌ល្អ ឥរិយាបថល្អ ស្មោះត្រង់ ការប្ដេជ្ញាចិត្ត អត់ធ្មត់ខ្ពស់ និងមានការគោរពវិន័យ
មានជំនាញក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង ការផ្សព្វផ្សាយ ការវិភាគ និងការគណនា
មានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន ដែលអាចប្រើប្រាស់ផ្លូវឆ្ងាយបាន
មានទីលំនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ ឬនៅជិតតំបន់ប្រតិបត្តិការជាអាទិភាព
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់
Tel: 011/093 82 9993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
មន្រី្តឥណទាន
Category
: Accounting/Finance
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 03 Pax
Experience
: 1 Year
Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Major/Skill
: Accounting/ Finance
Age
: 22 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 25 - August - 2017
Deadline
: 25 - September - 2017
JOB RESPONSIBLEs
ស្វែងរកអតិថិជនល្អៗដែលមានបំណងក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មបង់រំលស់​​របស់ ​មេហ្គាលីស៊ីង​ ភីអិលស៊ីង
ចុះវាយតំលៃប្រាក់កម្ចី ផ្អែកតាមគោលការណ៍​ឥណទានរបស់ក្រុមហ៊ុន
វិភាគពីរតម្រូវការឥណទាន និងសេវាឥណទានរបស់ដៃគូប្រគួតប្រជែង នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ
ពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផលសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅខាងក្នុង និងជុំវិញតំបន់ប្រតិបត្តិការ
រៀបចំឯកសារស្នើសុំនិងបង្រៀនណែនាំអតិថិជនពីគោលការណ៍ និង​លក្ខខណ្ឌនានារបស់ក្រុមហ៊ុន
ពិនិត្យ និងតាមដានការប្រើប្រាស់ផលិតផល និង​ត្រួតពិនិត្យការបង់សងត្រឡប់របស់អតិថិជន
ចាត់វិធានការដោះស្រាយជាមួយអតិថិជន ក្នុងករណីមានការខកខានក្នុងការបង់សងត្រឡប់
និងសុំជំនួយពីបុគ្គលិក ផ្នែកដោះសា្រយបំណុលក្នុងករណីចាំបាច់។
មានការចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន
កសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយ​អតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងបំណងប្រតិបត្តិការ
Requirements
JOB REQUIREMENTs
បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ រឺហិរញ្ញវត្ថុ រឺ ធនាគារ​
មានបទពិសោធន៍ការងារពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ(MFI) ឬភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ(ការបង់រំលស់) កាន់តែប្រសើរ
មានចំណេះដឹងផ្នែក កុំព្យូទ័រ និង ភាសាអង់គ្លេស,​ មានទំនាក់់ទំនងល្អ និង ជំនាញធ្វើកាងារជាក្រុម
ចេះគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងល្អនៅលើភារកិច្ចការងារពហុ/និងការងារដែលមានការកំណត់​ ពេលវេលា ព្រមទាំងការងារដែលមានសម្ពាធ
មានសីលធម៌ល្អ ឥរិយាបថល្អ ស្មោះត្រង់ ការប្ដេជ្ញាចិត្ត អត់ធ្មត់ខ្ពស់ និងមានការគោរពវិន័យ
មានជំនាញក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង ការផ្សព្វផ្សាយ ការវិភាគ និងការគណនា
មានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន ដែលអាចប្រើប្រាស់ផ្លូវឆ្ងាយបាន
មានទីលំនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ ឬនៅជិតតំបន់ប្រតិបត្តិការជាអាទិភាព
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់
Tel: 011/093 82 9993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2017 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 34 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2017 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service