ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
 
Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Finance Assistant
Job Category
: Accounting/Finance
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 02 Pax
Experience
: 2 Years
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Others
Age
: 22 - 35
Sex
: Unlimited
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 25 - August - 2017
Deadline
: 25 - November - 2017
Major/Skill
: Accounting/ Finance
JOB RESPONSIBLEs
Bachelor degree Accounting or qualification
Familiar the assigned tasks
Experience using spread sheet internal monitoring system
Skilful cross-check review documents
Strong computer skills, especially Ms. Office
Proven ability delegate, transfer and knowledge finance intern
Good oral written communication in both Khmer English
JOB REQUIREMENTs
Bachelor degree Accounting or qualification
Familiar the assigned tasks
Experience using spread sheet internal monitoring system
Skilful cross-check review documents
Strong computer skills, especially Ms. Office
Proven ability delegate, transfer and knowledge finance intern
Good oral written communication in both Khmer English
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់
Tel: 011/093 82 9993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Finance Assistant
Job Category
: Accounting/Finance
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 02 Pax
Experience
: 2 Years
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Others
Age
: 22 - 35
Sex
: Unlimited
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 25 - August - 2017
Deadline
: 25 - November - 2017
Major/Skill
: Accounting/ Finance
JOB RESPONSIBLEs
Bachelor degree Accounting or qualification
Familiar the assigned tasks
Experience using spread sheet internal monitoring system
Skilful cross-check review documents
Strong computer skills, especially Ms. Office
Proven ability delegate, transfer and knowledge finance intern
Good oral written communication in both Khmer English
JOB REQUIREMENTs
Bachelor degree Accounting or qualification
Familiar the assigned tasks
Experience using spread sheet internal monitoring system
Skilful cross-check review documents
Strong computer skills, especially Ms. Office
Proven ability delegate, transfer and knowledge finance intern
Good oral written communication in both Khmer English
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់
Tel: 011/093 82 9993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Finance Assistant
Category
: Accounting/Finance
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 02 Pax
Experience
: 2 Years
Location
: Phnom Penh
Qualification
: Others
Major/Skill
: Accounting/ Finance
Age
: 22 - 35
Sex
: Unlimited
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 25 - August - 2017
Deadline
: 25 - November - 2017
JOB RESPONSIBLEs
Bachelor degree Accounting or qualification
Familiar the assigned tasks
Experience using spread sheet internal monitoring system
Skilful cross-check review documents
Strong computer skills, especially Ms. Office
Proven ability delegate, transfer and knowledge finance intern
Good oral written communication in both Khmer English
JOB REQUIREMENTs
Bachelor degree Accounting or qualification
Familiar the assigned tasks
Experience using spread sheet internal monitoring system
Skilful cross-check review documents
Strong computer skills, especially Ms. Office
Proven ability delegate, transfer and knowledge finance intern
Good oral written communication in both Khmer English
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់
Tel: 011/093 82 9993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2017 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 38 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2017 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service