ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
 
Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Accounting Assistant
Job Category
: Accounting/Finance
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 02 Pax
Experience
: 1 Year
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 22 - 35
Sex
: Unlimited
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 25 - August - 2017
Deadline
: 25 - September - 2017
Major/Skill
: Accounting/ Finance
JOB RESPONSIBLEs
Recording daily invoice expense accounting system.
Keeping accounting documents
Producing revenue expense report management
Checking inventories inventories stock keeper.
Checking cash cash collector
Keeping track customer payment ensure there no overdue A/R.
Closing monthly reports management.
Other task assigned by management.
JOB REQUIREMENTs
Sex: Male& Female
Age: 22 ~
University degree accounting, banking, relevant field(At least 4)
At least 1 of experience accounting department.
Be able speak write English preferred.
PC literate good software (MS Office-Excel & Word; PowerPoint, …)
Having good communication skill
Sincere integrity positive attitude, good team player
Stress tolerance
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់
Tel: 011/093 82 9993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Accounting Assistant
Job Category
: Accounting/Finance
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 02 Pax
Experience
: 1 Year
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 22 - 35
Sex
: Unlimited
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 25 - August - 2017
Deadline
: 25 - September - 2017
Major/Skill
: Accounting/ Finance
JOB RESPONSIBLEs
Recording daily invoice expense accounting system.
Keeping accounting documents
Producing revenue expense report management
Checking inventories inventories stock keeper.
Checking cash cash collector
Keeping track customer payment ensure there no overdue A/R.
Closing monthly reports management.
Other task assigned by management.
JOB REQUIREMENTs
Sex: Male& Female
Age: 22 ~
University degree accounting, banking, relevant field(At least 4)
At least 1 of experience accounting department.
Be able speak write English preferred.
PC literate good software (MS Office-Excel & Word; PowerPoint, …)
Having good communication skill
Sincere integrity positive attitude, good team player
Stress tolerance
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់
Tel: 011/093 82 9993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Accounting Assistant
Category
: Accounting/Finance
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 02 Pax
Experience
: 1 Year
Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Major/Skill
: Accounting/ Finance
Age
: 22 - 35
Sex
: Unlimited
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 25 - August - 2017
Deadline
: 25 - September - 2017
JOB RESPONSIBLEs
Recording daily invoice expense accounting system.
Keeping accounting documents
Producing revenue expense report management
Checking inventories inventories stock keeper.
Checking cash cash collector
Keeping track customer payment ensure there no overdue A/R.
Closing monthly reports management.
Other task assigned by management.
JOB REQUIREMENTs
Sex: Male& Female
Age: 22 ~
University degree accounting, banking, relevant field(At least 4)
At least 1 of experience accounting department.
Be able speak write English preferred.
PC literate good software (MS Office-Excel & Word; PowerPoint, …)
Having good communication skill
Sincere integrity positive attitude, good team player
Stress tolerance
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់
Tel: 011/093 82 9993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2017 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 31 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2017 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service