ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
 
Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Accounting & Stock
Job Category
: Accounting/Finance
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 05 Pax
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 18 - 45
Sex
: Male
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 13 - September - 2017
Deadline
: 13 - October - 2017
Major/Skill
: N/A
JOB RESPONSIBLEs
- Prepare Excel or Quick Books system for control Stock
- Stock In & Out Management
- Issue Transfer and invoice
- Received order
- Key in stock data to system
- Daily count stock
- Control stock adjustment
- Key in stock to Excel
- Perform other duty that assign by manager.
JOB REQUIREMENTs
- Bachelor degree in accounting/finance or related field
- Experience 6 months or 1 Year in accounting that related on Stock
- Be patience and honesty
- Ability to work without supervision
- Knowledge computer of accounting software as Quick books 0r Ms.
Excel Accounting/Stock is a plus
- Able to perform multiples task
- Good communication and negotiation skills
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកទៅ Mr. Pov Piseth (HR Manager) តាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com or contact to Tel: 096 664 6663 / 076 664 6665 / 031 664 664 6665
Address: # 23 D, Street 11 Az , Sangkat Touk Thla , Khan Sen Sok , Phnom Penh, Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Accounting & Stock
Job Category
: Accounting/Finance
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 05 Pax
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 18 - 45
Sex
: Male
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 13 - September - 2017
Deadline
: 13 - October - 2017
Major/Skill
: N/A
JOB RESPONSIBLEs
- Prepare Excel or Quick Books system for control Stock
- Stock In & Out Management
- Issue Transfer and invoice
- Received order
- Key in stock data to system
- Daily count stock
- Control stock adjustment
- Key in stock to Excel
- Perform other duty that assign by manager.
JOB REQUIREMENTs
- Bachelor degree in accounting/finance or related field
- Experience 6 months or 1 Year in accounting that related on Stock
- Be patience and honesty
- Ability to work without supervision
- Knowledge computer of accounting software as Quick books 0r Ms.
Excel Accounting/Stock is a plus
- Able to perform multiples task
- Good communication and negotiation skills
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកទៅ Mr. Pov Piseth (HR Manager) តាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com or contact to Tel: 096 664 6663 / 076 664 6665 / 031 664 664 6665
Address: # 23 D, Street 11 Az , Sangkat Touk Thla , Khan Sen Sok , Phnom Penh, Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Accounting & Stock
Category
: Accounting/Finance
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 05 Pax
Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Major/Skill
: N/A
Age
: 18 - 45
Sex
: Male
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 13 - September - 2017
Deadline
: 13 - October - 2017
JOB RESPONSIBLEs
- Prepare Excel or Quick Books system for control Stock
- Stock In & Out Management
- Issue Transfer and invoice
- Received order
- Key in stock data to system
- Daily count stock
- Control stock adjustment
- Key in stock to Excel
- Perform other duty that assign by manager.
JOB REQUIREMENTs
- Bachelor degree in accounting/finance or related field
- Experience 6 months or 1 Year in accounting that related on Stock
- Be patience and honesty
- Ability to work without supervision
- Knowledge computer of accounting software as Quick books 0r Ms.
Excel Accounting/Stock is a plus
- Able to perform multiples task
- Good communication and negotiation skills
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកទៅ Mr. Pov Piseth (HR Manager) តាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com or contact to Tel: 096 664 6663 / 076 664 6665 / 031 664 664 6665
Address: # 23 D, Street 11 Az , Sangkat Touk Thla , Khan Sen Sok , Phnom Penh, Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2017 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 38 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2017 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service