ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
 

YOUR LOGO
អូ អេន អិម ខេមបូឌា ខូអេលធីឌី
O and M (Cambodia) Co.,Ltd
Driver
ការងារផ្នែក
: រដ្ឋបាល
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1-2 year ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: មិនកំណត់
ជំនាញផ្នែក
: Driver
ភាសារ
: English can speak and write a little bit
អាយុ
: 25ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 14 - September - 2017
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 14 - October - 2017
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- Driving from Phnom Penh to PPSEZ (Phnom Penh Social Economic Zone)
- Take care car (Clean-up/ wash car...)
- Help other driver after finished job.
- Other task assign by management.
 
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- Have driving license
- Have ID card
- Can speak English a little bit
- Good health
- Good communication
 
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Please feel free to send the hard copy of the cover letter and CV by directly or Soft copy by email address as below:
p-thonna@oandm.co.jp
or for more detail you can contact us by phone number:
023 729 305
012 883 816
093 893 999
 
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Phoeuk Thonna
Phone
: 012883816 / 093893999
Fax
:
E-mail
: p-thonna@oandm.co.jp
Website
:
Address
: National Road #4, Kantouk, Porsenchey, Phnom Penh

.

.

.YOUR LOGO
អូ អេន អិម ខេមបូឌា ខូអេលធីឌី
O and M (Cambodia) Co.,Ltd
Driver
ការងារផ្នែក
: រដ្ឋបាល
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1-2 year ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: មិនកំណត់
ជំនាញផ្នែក
: Driver
ភាសារ
: English can speak and write a little bit
អាយុ
: 25ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 14 - September - 2017
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 14 - October - 2017
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- Driving from Phnom Penh to PPSEZ (Phnom Penh Social Economic Zone)
- Take care car (Clean-up/ wash car...)
- Help other driver after finished job.
- Other task assign by management.
 
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- Have driving license
- Have ID card
- Can speak English a little bit
- Good health
- Good communication
 
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Please feel free to send the hard copy of the cover letter and CV by directly or Soft copy by email address as below:
p-thonna@oandm.co.jp
or for more detail you can contact us by phone number:
023 729 305
012 883 816
093 893 999
 
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Phoeuk Thonna
Phone
: 012883816 / 093893999
Fax
:
E-mail
: p-thonna@oandm.co.jp
Website
:
Address
: National Road #4, Kantouk, Porsenchey, Phnom Penh

.

.

.YOUR LOGO
អូ អេន អិម ខេមបូឌា ខូអេលធីឌី
O and M (Cambodia) Co.,Ltd
Driver
ការងារផ្នែក
: រដ្ឋបាល
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1-2 year ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: មិនកំណត់
ជំនាញផ្នែក
: Driver
ភាសារ
: English can speak and write a little bit
អាយុ
: 25ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 14 - September - 2017
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 14 - October - 2017
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- Driving from Phnom Penh to PPSEZ (Phnom Penh Social Economic Zone)
- Take care car (Clean-up/ wash car...)
- Help other driver after finished job.
- Other task assign by management.
 
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- Have driving license
- Have ID card
- Can speak English a little bit
- Good health
- Good communication
 
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Please feel free to send the hard copy of the cover letter and CV by directly or Soft copy by email address as below:
p-thonna@oandm.co.jp
or for more detail you can contact us by phone number:
023 729 305
012 883 816
093 893 999
 
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Phoeuk Thonna
Phone
: 012883816 / 093893999
Fax
:
E-mail
: p-thonna@oandm.co.jp
Website
:
Address
: National Road #4, Kantouk, Porsenchey, Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2017 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 80 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2017 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service