ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
 
Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Money Control
Job Category
: Accounting/Finance
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 04 Pax
Experience
: 1 Year
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 18 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 21 - October - 2017
Deadline
: 30 - November - 2017
Major/Skill
: Account
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
Description
1. Get invoice from accountant department
2. Prepared planed for collect money from customer with accountant department.
3. Collect money from our dealer on time.
4. Inform to accountant about customer problem when collect money
5. other duty that assign by Manager
JOB REQUIREMENTs
- No have experience also welcome
- Be Honest, Responsible, Dependable, Flexible, Punctual
- Strong commitment and result oriented
- Able to work under pressure, individually or in team
- Good communication and interpersonal skills
- Possess a valid car driving license is an advantage

HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់ Tel : 011/ 093 82 99 93
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Money Control
Job Category
: Accounting/Finance
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 04 Pax
Experience
: 1 Year
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 18 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 21 - October - 2017
Deadline
: 30 - November - 2017
Major/Skill
: Account
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
Description
1. Get invoice from accountant department
2. Prepared planed for collect money from customer with accountant department.
3. Collect money from our dealer on time.
4. Inform to accountant about customer problem when collect money
5. other duty that assign by Manager
JOB REQUIREMENTs
- No have experience also welcome
- Be Honest, Responsible, Dependable, Flexible, Punctual
- Strong commitment and result oriented
- Able to work under pressure, individually or in team
- Good communication and interpersonal skills
- Possess a valid car driving license is an advantage

HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់ Tel : 011/ 093 82 99 93
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Money Control
Category
: Accounting/Finance
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 04 Pax
Experience
: 1 Year
Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Major/Skill
: Account
Language
: English
Age
: 18 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 21 - October - 2017
Deadline
: 30 - November - 2017
JOB RESPONSIBLEs
Description
1. Get invoice from accountant department
2. Prepared planed for collect money from customer with accountant department.
3. Collect money from our dealer on time.
4. Inform to accountant about customer problem when collect money
5. other duty that assign by Manager
JOB REQUIREMENTs
- No have experience also welcome
- Be Honest, Responsible, Dependable, Flexible, Punctual
- Strong commitment and result oriented
- Able to work under pressure, individually or in team
- Good communication and interpersonal skills
- Possess a valid car driving license is an advantage

HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់ Tel : 011/ 093 82 99 93
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2017 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 113 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2017 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service