ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
 
Human Resource Consultant Service
HR Consultant
. Architecture
Job Category
: Engineer/Architeture
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 02 Pax
Experience
: At least 2 years’ Years
Job Location
: Pailin
Qualification
: Unlimited
Age
: 20 -
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 26 - October - 2017
Deadline
: 26 - November - 2017
Major/Skill
: • BA/MBA Degree a MUST in Architecture or Engineering, Construction Management or Construction, • To execute tasks using computer software such as Microsoft Office, Microsoft Project, Auto CAD Archi
Language
: • Very good command of written and spoken English and Khmer

JOB RESPONSIBLEs
Description
1.Autocate literacy
2.Designer's drawing check. Auto CAD II
3.Check the site of construction.
4.drawing plan of construction.
5.Control on drawing staff.
6.Other duties related.
7.Other task by Manager

JOB REQUIREMENTs
Job Requirement
• Strong Project Management skill & Creative
• Hard working, mature, pro-active, result-oriented, honest and good interpersonal skill
• Must be able to lead a team on projects
• Highly organized, flexible and initiative
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់
Tel: 011/093 82 9993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
. Architecture
Job Category
: Engineer/Architeture
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 02 Pax
Experience
: At least 2 years’ Years
Job Location
: Pailin
Qualification
: Unlimited
Age
: 20 -
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 26 - October - 2017
Deadline
: 26 - November - 2017
Major/Skill
: • BA/MBA Degree a MUST in Architecture or Engineering, Construction Management or Construction, • To execute tasks using computer software such as Microsoft Office, Microsoft Project, Auto CAD Archi
Language
: • Very good command of written and spoken English and Khmer

JOB RESPONSIBLEs
Description
1.Autocate literacy
2.Designer's drawing check. Auto CAD II
3.Check the site of construction.
4.drawing plan of construction.
5.Control on drawing staff.
6.Other duties related.
7.Other task by Manager

JOB REQUIREMENTs
Job Requirement
• Strong Project Management skill & Creative
• Hard working, mature, pro-active, result-oriented, honest and good interpersonal skill
• Must be able to lead a team on projects
• Highly organized, flexible and initiative
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់
Tel: 011/093 82 9993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
. Architecture
Category
: Engineer/Architeture
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 02 Pax
Experience
: At least 2 years’ Years
Location
: Pailin
Qualification
: Unlimited
Major/Skill
: • BA/MBA Degree a MUST in Architecture or Engineering, Construction Management or Construction, • To execute tasks using computer software such as Microsoft Office, Microsoft Project, Auto CAD Archi
Language
: • Very good command of written and spoken English and Khmer

Age
: 20 -
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 26 - October - 2017
Deadline
: 26 - November - 2017
JOB RESPONSIBLEs
Description
1.Autocate literacy
2.Designer's drawing check. Auto CAD II
3.Check the site of construction.
4.drawing plan of construction.
5.Control on drawing staff.
6.Other duties related.
7.Other task by Manager

JOB REQUIREMENTs
Job Requirement
• Strong Project Management skill & Creative
• Hard working, mature, pro-active, result-oriented, honest and good interpersonal skill
• Must be able to lead a team on projects
• Highly organized, flexible and initiative
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់
Tel: 011/093 82 9993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2017 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 80 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2017 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service