ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
 
Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Technical Staff (Engineering)
Job Category
: Engineer/Architeture
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 02 Pax
Experience
: – 2 years’ exper Years
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 20 -
Sex
: Male
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 26 - October - 2017
Deadline
: 26 - November - 2017
Major/Skill
: • Strong Project Management skill & Creative • Hard working, mature, pro-active, result-oriented, honest and good interpersonal skill
Language
: – Excellent written and verbal communication skills in English
JOB RESPONSIBLEs
1. Equipment of electric contractors and mechanic
2. Control report and handle repair problem
3. Purchase for equipment related in working
4.The responsibilities are to do anything related to mechanic and complete the whole process of parts.
5. Other task by Manager
JOB REQUIREMENTs
– Bachelor Degree in Architecture/Engineering
– Computer‐literate : Auto‐CAD, Ms. Excel & Word
– Be able to coordinate with relevant local authorities and
departments
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់
Tel: 011/093 82 9993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Technical Staff (Engineering)
Job Category
: Engineer/Architeture
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 02 Pax
Experience
: – 2 years’ exper Years
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 20 -
Sex
: Male
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 26 - October - 2017
Deadline
: 26 - November - 2017
Major/Skill
: • Strong Project Management skill & Creative • Hard working, mature, pro-active, result-oriented, honest and good interpersonal skill
Language
: – Excellent written and verbal communication skills in English
JOB RESPONSIBLEs
1. Equipment of electric contractors and mechanic
2. Control report and handle repair problem
3. Purchase for equipment related in working
4.The responsibilities are to do anything related to mechanic and complete the whole process of parts.
5. Other task by Manager
JOB REQUIREMENTs
– Bachelor Degree in Architecture/Engineering
– Computer‐literate : Auto‐CAD, Ms. Excel & Word
– Be able to coordinate with relevant local authorities and
departments
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់
Tel: 011/093 82 9993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Technical Staff (Engineering)
Category
: Engineer/Architeture
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 02 Pax
Experience
: – 2 years’ exper Years
Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Major/Skill
: • Strong Project Management skill & Creative • Hard working, mature, pro-active, result-oriented, honest and good interpersonal skill
Language
: – Excellent written and verbal communication skills in English
Age
: 20 -
Sex
: Male
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 26 - October - 2017
Deadline
: 26 - November - 2017
JOB RESPONSIBLEs
1. Equipment of electric contractors and mechanic
2. Control report and handle repair problem
3. Purchase for equipment related in working
4.The responsibilities are to do anything related to mechanic and complete the whole process of parts.
5. Other task by Manager
JOB REQUIREMENTs
– Bachelor Degree in Architecture/Engineering
– Computer‐literate : Auto‐CAD, Ms. Excel & Word
– Be able to coordinate with relevant local authorities and
departments
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់
Tel: 011/093 82 9993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2017 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 87 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2017 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service