ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
 
Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Cashier
Job Category
: Accounting/Finance
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 01 Pax
Experience
: At least 1 year Years
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 20 - 30
Sex
: Female
Marital Status
: Married
Posted On
: 27 - October - 2017
Deadline
: 27 - November - 2017
Major/Skill
: Accounting
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
-ការទទួលខុសត្រូវចំបង
-បញ្ចូលពត៌មានអតិថិជនចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ
-ត្រួតពិនិត្យសាច់ប្រាក់ក្នុងបញ្ជីនិងរាប់សាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
-រៀបចំឯកសារចំណូល និងចំណាយ

JOB REQUIREMENTs

លក្ខណៈសម្បត្តិ

-បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យនិង ហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ឬសញ្ញាប័ត្រ ដែលមានតម្លៃស្មើ
-មានបទពិសោធន៍ចំពោះវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព
-ស្មោះត្រង់ ឆ្លាត និងវៀងវៃ ព្រមទាំងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើតួនាទី
-មានសុខភាពនិងកាយសម្បទាល្អ
-មានទំនាក់ទំនងល្អ
-មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសារអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រ

HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់
Tel: 011/093 82 9993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Cashier
Job Category
: Accounting/Finance
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 01 Pax
Experience
: At least 1 year Years
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 20 - 30
Sex
: Female
Marital Status
: Married
Posted On
: 27 - October - 2017
Deadline
: 27 - November - 2017
Major/Skill
: Accounting
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
-ការទទួលខុសត្រូវចំបង
-បញ្ចូលពត៌មានអតិថិជនចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ
-ត្រួតពិនិត្យសាច់ប្រាក់ក្នុងបញ្ជីនិងរាប់សាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
-រៀបចំឯកសារចំណូល និងចំណាយ

JOB REQUIREMENTs

លក្ខណៈសម្បត្តិ

-បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យនិង ហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ឬសញ្ញាប័ត្រ ដែលមានតម្លៃស្មើ
-មានបទពិសោធន៍ចំពោះវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព
-ស្មោះត្រង់ ឆ្លាត និងវៀងវៃ ព្រមទាំងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើតួនាទី
-មានសុខភាពនិងកាយសម្បទាល្អ
-មានទំនាក់ទំនងល្អ
-មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសារអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រ

HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់
Tel: 011/093 82 9993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Cashier
Category
: Accounting/Finance
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 01 Pax
Experience
: At least 1 year Years
Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Major/Skill
: Accounting
Language
: English
Age
: 20 - 30
Sex
: Female
Marital Status
: Married
Posted On
: 27 - October - 2017
Deadline
: 27 - November - 2017
JOB RESPONSIBLEs
-ការទទួលខុសត្រូវចំបង
-បញ្ចូលពត៌មានអតិថិជនចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ
-ត្រួតពិនិត្យសាច់ប្រាក់ក្នុងបញ្ជីនិងរាប់សាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
-រៀបចំឯកសារចំណូល និងចំណាយ

JOB REQUIREMENTs

លក្ខណៈសម្បត្តិ

-បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យនិង ហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ឬសញ្ញាប័ត្រ ដែលមានតម្លៃស្មើ
-មានបទពិសោធន៍ចំពោះវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព
-ស្មោះត្រង់ ឆ្លាត និងវៀងវៃ ព្រមទាំងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើតួនាទី
-មានសុខភាពនិងកាយសម្បទាល្អ
-មានទំនាក់ទំនងល្អ
-មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសារអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រ

HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់
Tel: 011/093 82 9993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2017 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 111 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2017 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service