ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
 
Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Admin
Job Category
: Administration
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 05 Pax
Experience
: 1 Year
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Associates Degree
Age
: 18 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 30 - October - 2017
Deadline
: 03 - December - 2017
Major/Skill
: Admin
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
• Record transactions in the general journal (strong knowledgeable of Debit and Credit)
• Preparing pay check, invoices and staff advance / expense clearance
• Fulfill other tasks in relation to Human Resources and Administration
JOB REQUIREMENTs
• Requirement
• Bachelor’s Degree in Administration or relevant field with minimum 1 year experience
• Familiar with MS Excel, MS Word and accounting software is a plus
• Sound knowledge of Cambodia Taxation
• Excellent interpersonal skills and good attitude
• Able to work under pressure and detail-oriented
• Strong in English both writing and speaking
• Able to use the Internet to communicate

HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់ Tel : 011/ 093 82 99 93
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Admin
Job Category
: Administration
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 05 Pax
Experience
: 1 Year
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Associates Degree
Age
: 18 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 30 - October - 2017
Deadline
: 03 - December - 2017
Major/Skill
: Admin
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
• Record transactions in the general journal (strong knowledgeable of Debit and Credit)
• Preparing pay check, invoices and staff advance / expense clearance
• Fulfill other tasks in relation to Human Resources and Administration
JOB REQUIREMENTs
• Requirement
• Bachelor’s Degree in Administration or relevant field with minimum 1 year experience
• Familiar with MS Excel, MS Word and accounting software is a plus
• Sound knowledge of Cambodia Taxation
• Excellent interpersonal skills and good attitude
• Able to work under pressure and detail-oriented
• Strong in English both writing and speaking
• Able to use the Internet to communicate

HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់ Tel : 011/ 093 82 99 93
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Admin
Category
: Administration
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 05 Pax
Experience
: 1 Year
Location
: Phnom Penh
Qualification
: Associates Degree
Major/Skill
: Admin
Language
: English
Age
: 18 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 30 - October - 2017
Deadline
: 03 - December - 2017
JOB RESPONSIBLEs
• Record transactions in the general journal (strong knowledgeable of Debit and Credit)
• Preparing pay check, invoices and staff advance / expense clearance
• Fulfill other tasks in relation to Human Resources and Administration
JOB REQUIREMENTs
• Requirement
• Bachelor’s Degree in Administration or relevant field with minimum 1 year experience
• Familiar with MS Excel, MS Word and accounting software is a plus
• Sound knowledge of Cambodia Taxation
• Excellent interpersonal skills and good attitude
• Able to work under pressure and detail-oriented
• Strong in English both writing and speaking
• Able to use the Internet to communicate

HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់ Tel : 011/ 093 82 99 93
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2017 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 62 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2017 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service