ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
 
Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Sale Representative
Job Category
: Sales/Marketing
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 05 Pax
Experience
: 1 Year
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 18 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 31 - October - 2017
Deadline
: 30 - November - 2017
Major/Skill
: Sale
Language
: english
JOB RESPONSIBLEs
I. Job Description:
 Ensure high levels of customer satisfaction
 Assist the Sales Manager in implementing the sales plan
 Present and sell company products (condo apartments and others properties) to existing and potential clients.
 Give showroom and construction site visits to customers.
 Create business relations, implement action plans to generate sales opportunities.
 Contact sales prospects by phone, email, face-to-face meeting to expand the client base.
 Prepare weekly reports on follow-up activities and data-base updates.
 And other task assign by manager
1. Good looking
2. Good communications and positive friendly personality
3. Strong commitment and high responsible person
4. Flexible and creative person
5. Good in computer skill and produce daily sale report
6. Good written and spoken English is preferable
7. Able to go province and neighbor country (optional)
JOB REQUIREMENTs
មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច១ឆ្នាំ
បើចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសរិតតែល្អ
អត្ថប្រយោេជន៍ដែលទទួលបានចាប់ពី២៥០-៣៥០
HOW TO APPLY
• បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
• Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់ Tel : 011/ 093 82 99 93
• Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Sale Representative
Job Category
: Sales/Marketing
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 05 Pax
Experience
: 1 Year
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 18 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 31 - October - 2017
Deadline
: 30 - November - 2017
Major/Skill
: Sale
Language
: english
JOB RESPONSIBLEs
I. Job Description:
 Ensure high levels of customer satisfaction
 Assist the Sales Manager in implementing the sales plan
 Present and sell company products (condo apartments and others properties) to existing and potential clients.
 Give showroom and construction site visits to customers.
 Create business relations, implement action plans to generate sales opportunities.
 Contact sales prospects by phone, email, face-to-face meeting to expand the client base.
 Prepare weekly reports on follow-up activities and data-base updates.
 And other task assign by manager
1. Good looking
2. Good communications and positive friendly personality
3. Strong commitment and high responsible person
4. Flexible and creative person
5. Good in computer skill and produce daily sale report
6. Good written and spoken English is preferable
7. Able to go province and neighbor country (optional)
JOB REQUIREMENTs
មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច១ឆ្នាំ
បើចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសរិតតែល្អ
អត្ថប្រយោេជន៍ដែលទទួលបានចាប់ពី២៥០-៣៥០
HOW TO APPLY
• បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
• Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់ Tel : 011/ 093 82 99 93
• Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Sale Representative
Category
: Sales/Marketing
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 05 Pax
Experience
: 1 Year
Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Major/Skill
: Sale
Language
: english
Age
: 18 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 31 - October - 2017
Deadline
: 30 - November - 2017
JOB RESPONSIBLEs
I. Job Description:
 Ensure high levels of customer satisfaction
 Assist the Sales Manager in implementing the sales plan
 Present and sell company products (condo apartments and others properties) to existing and potential clients.
 Give showroom and construction site visits to customers.
 Create business relations, implement action plans to generate sales opportunities.
 Contact sales prospects by phone, email, face-to-face meeting to expand the client base.
 Prepare weekly reports on follow-up activities and data-base updates.
 And other task assign by manager
1. Good looking
2. Good communications and positive friendly personality
3. Strong commitment and high responsible person
4. Flexible and creative person
5. Good in computer skill and produce daily sale report
6. Good written and spoken English is preferable
7. Able to go province and neighbor country (optional)
JOB REQUIREMENTs
មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច១ឆ្នាំ
បើចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសរិតតែល្អ
អត្ថប្រយោេជន៍ដែលទទួលបានចាប់ពី២៥០-៣៥០
HOW TO APPLY
• បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
• Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់ Tel : 011/ 093 82 99 93
• Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2017 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 113 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2017 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service