ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
 
Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Technical Staff (engineering)
Job Category
: Engineer/Architeture
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 04 Pax
Experience
: 1 Year
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 18 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 31 - October - 2017
Deadline
: 30 - November - 2017
Major/Skill
: Engineet
Language
: english
JOB RESPONSIBLEs
II. Technical Staff (Engineering) 300-550$
Job Descriptions

1. Equipment of electric contractors and mechanic
2. Control report and handle repair problem
3. Purchase for equipment related in working
4.The responsibilities are to do anything related to mechanic and complete the whole process of parts.
5. Other task by Manager
JOB REQUIREMENTs
មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច១ឆ្នាំ
បើចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសរិតតែល្អ
អត្ថប្រយោេជន៍ដែលទទួលបានចាប់ពី២៥០-៣៥០
HOW TO APPLY
• បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
• Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់ Tel : 011/ 093 82 99 93
• Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Technical Staff (engineering)
Job Category
: Engineer/Architeture
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 04 Pax
Experience
: 1 Year
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 18 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 31 - October - 2017
Deadline
: 30 - November - 2017
Major/Skill
: Engineet
Language
: english
JOB RESPONSIBLEs
II. Technical Staff (Engineering) 300-550$
Job Descriptions

1. Equipment of electric contractors and mechanic
2. Control report and handle repair problem
3. Purchase for equipment related in working
4.The responsibilities are to do anything related to mechanic and complete the whole process of parts.
5. Other task by Manager
JOB REQUIREMENTs
មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច១ឆ្នាំ
បើចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសរិតតែល្អ
អត្ថប្រយោេជន៍ដែលទទួលបានចាប់ពី២៥០-៣៥០
HOW TO APPLY
• បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
• Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់ Tel : 011/ 093 82 99 93
• Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Technical Staff (engineering)
Category
: Engineer/Architeture
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 04 Pax
Experience
: 1 Year
Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Major/Skill
: Engineet
Language
: english
Age
: 18 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 31 - October - 2017
Deadline
: 30 - November - 2017
JOB RESPONSIBLEs
II. Technical Staff (Engineering) 300-550$
Job Descriptions

1. Equipment of electric contractors and mechanic
2. Control report and handle repair problem
3. Purchase for equipment related in working
4.The responsibilities are to do anything related to mechanic and complete the whole process of parts.
5. Other task by Manager
JOB REQUIREMENTs
មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច១ឆ្នាំ
បើចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសរិតតែល្អ
អត្ថប្រយោេជន៍ដែលទទួលបានចាប់ពី២៥០-៣៥០
HOW TO APPLY
• បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
• Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់ Tel : 011/ 093 82 99 93
• Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2017 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 56 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2017 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service