ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
 
Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Marketing
Job Category
: Sales/Marketing
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 04 Pax
Experience
: 1 Year
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 18 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 07 - November - 2017
Deadline
: 10 - December - 2017
Major/Skill
: Marketing
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
- ចុះជួបអតិថជន និងរក្សារទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថជនចាស់និងថ្មី
- ក្តោបក្តាប់កំណើនទីផ្សារ និងអតិថជន
- រៀបចំផែនការអតិថិជននិងធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាសនិងប្រចាំឆ្នាំ
- សិក្សាស្វែងយល់អំពីតំរូវការរបស់អតិថិជន និងការពេញចិត្ត មិនពេញចិត្តរបស់អតិថជន
- រក្សាអោយបាននូវតំរូវការ ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន
- ស្វែងរកដំណោះស្រាយពីការតវ៉ា និងការត្អូញត្អែររបស់អតិថជន
- ផ្តល់ពត៏មាននិងផ្សព្វផ្សាយលើកម្មវីធីបញ្ចុះតំលៃក្នុងគោលដៅជំរុញការលក់ និងពង្រីកទីផ្សារលើផលិតផលថ្មី
- សិក្សារវិភាគនិងជ្រើសរើសយកយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារមកអនុវត្តន៍អោយបានស៊ីជំរៅ
- ស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗនិងមានលក្ខណ:ពិសេសជាងគេក្នុងទីផ្សារ
- ដោះស្រាយ និងសំរុះសំរួលរាល់បញ្ហា និងការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តរបស់អតិថជន
- អនុវត្តន៍ការងារដទៃទៀតដែលថ្នាក់គ្រប់ក្រងប្រគល់អោយ
JOB REQUIREMENTs
• Requirement
- មានកំរិតវប្បធម៍បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកទីផ្សារ
- មានបទពិសោធម៍ផ្នែកទីផ្សារ យ៉ាងតិច២ឆ្នាំ
- មានកាយសម្បទានមាំុមួន
- មានឆន្ទះ និង ការប្តេជ្ញាចិត្ត អត់ធ្មត់ខ្ពស់ក្នុងការងារ
- មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ
- មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមការងារ ព្រមជាមួយអតិថិជនផងដែរ
- មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ អត្តចរិក ស្លូតបូត សុភាពរាបសារ
- មានភាពស្មោះត្រង់ ស្វាហាប់ រហ័សរហួន ចំពោះការងារ
- មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់។

HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់ Tel : 011/ 093 82 99 93
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Marketing
Job Category
: Sales/Marketing
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 04 Pax
Experience
: 1 Year
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 18 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 07 - November - 2017
Deadline
: 10 - December - 2017
Major/Skill
: Marketing
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
- ចុះជួបអតិថជន និងរក្សារទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថជនចាស់និងថ្មី
- ក្តោបក្តាប់កំណើនទីផ្សារ និងអតិថជន
- រៀបចំផែនការអតិថិជននិងធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាសនិងប្រចាំឆ្នាំ
- សិក្សាស្វែងយល់អំពីតំរូវការរបស់អតិថិជន និងការពេញចិត្ត មិនពេញចិត្តរបស់អតិថជន
- រក្សាអោយបាននូវតំរូវការ ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន
- ស្វែងរកដំណោះស្រាយពីការតវ៉ា និងការត្អូញត្អែររបស់អតិថជន
- ផ្តល់ពត៏មាននិងផ្សព្វផ្សាយលើកម្មវីធីបញ្ចុះតំលៃក្នុងគោលដៅជំរុញការលក់ និងពង្រីកទីផ្សារលើផលិតផលថ្មី
- សិក្សារវិភាគនិងជ្រើសរើសយកយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារមកអនុវត្តន៍អោយបានស៊ីជំរៅ
- ស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗនិងមានលក្ខណ:ពិសេសជាងគេក្នុងទីផ្សារ
- ដោះស្រាយ និងសំរុះសំរួលរាល់បញ្ហា និងការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តរបស់អតិថជន
- អនុវត្តន៍ការងារដទៃទៀតដែលថ្នាក់គ្រប់ក្រងប្រគល់អោយ
JOB REQUIREMENTs
• Requirement
- មានកំរិតវប្បធម៍បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកទីផ្សារ
- មានបទពិសោធម៍ផ្នែកទីផ្សារ យ៉ាងតិច២ឆ្នាំ
- មានកាយសម្បទានមាំុមួន
- មានឆន្ទះ និង ការប្តេជ្ញាចិត្ត អត់ធ្មត់ខ្ពស់ក្នុងការងារ
- មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ
- មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមការងារ ព្រមជាមួយអតិថិជនផងដែរ
- មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ អត្តចរិក ស្លូតបូត សុភាពរាបសារ
- មានភាពស្មោះត្រង់ ស្វាហាប់ រហ័សរហួន ចំពោះការងារ
- មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់។

HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់ Tel : 011/ 093 82 99 93
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Marketing
Category
: Sales/Marketing
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 04 Pax
Experience
: 1 Year
Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Major/Skill
: Marketing
Language
: English
Age
: 18 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 07 - November - 2017
Deadline
: 10 - December - 2017
JOB RESPONSIBLEs
- ចុះជួបអតិថជន និងរក្សារទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថជនចាស់និងថ្មី
- ក្តោបក្តាប់កំណើនទីផ្សារ និងអតិថជន
- រៀបចំផែនការអតិថិជននិងធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាសនិងប្រចាំឆ្នាំ
- សិក្សាស្វែងយល់អំពីតំរូវការរបស់អតិថិជន និងការពេញចិត្ត មិនពេញចិត្តរបស់អតិថជន
- រក្សាអោយបាននូវតំរូវការ ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន
- ស្វែងរកដំណោះស្រាយពីការតវ៉ា និងការត្អូញត្អែររបស់អតិថជន
- ផ្តល់ពត៏មាននិងផ្សព្វផ្សាយលើកម្មវីធីបញ្ចុះតំលៃក្នុងគោលដៅជំរុញការលក់ និងពង្រីកទីផ្សារលើផលិតផលថ្មី
- សិក្សារវិភាគនិងជ្រើសរើសយកយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារមកអនុវត្តន៍អោយបានស៊ីជំរៅ
- ស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗនិងមានលក្ខណ:ពិសេសជាងគេក្នុងទីផ្សារ
- ដោះស្រាយ និងសំរុះសំរួលរាល់បញ្ហា និងការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តរបស់អតិថជន
- អនុវត្តន៍ការងារដទៃទៀតដែលថ្នាក់គ្រប់ក្រងប្រគល់អោយ
JOB REQUIREMENTs
• Requirement
- មានកំរិតវប្បធម៍បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកទីផ្សារ
- មានបទពិសោធម៍ផ្នែកទីផ្សារ យ៉ាងតិច២ឆ្នាំ
- មានកាយសម្បទានមាំុមួន
- មានឆន្ទះ និង ការប្តេជ្ញាចិត្ត អត់ធ្មត់ខ្ពស់ក្នុងការងារ
- មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ
- មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមការងារ ព្រមជាមួយអតិថិជនផងដែរ
- មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ អត្តចរិក ស្លូតបូត សុភាពរាបសារ
- មានភាពស្មោះត្រង់ ស្វាហាប់ រហ័សរហួន ចំពោះការងារ
- មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់។

HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់ Tel : 011/ 093 82 99 93
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2017 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 22 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2017 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service