ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨
 
Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Teacher English
Job Category
: Others
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 05 Pax
Experience
: 1year Year
Job Location
: P.Penh & Provinces
Qualification
: Unlimited
Age
: 24 - 35
Sex
: Unlimited
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 26 - January - 2018
Deadline
: 26 - February - 2018
Major/Skill
: English
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
• មានបំណងប្រាថ្នា និងមានភាពរីករាយពេលធ្វើការជាមួយនិងការអប់រំ
• អាចជឿទុកចិត្តបាន និងទទួលខុសត្រូវ
• មានជំនាញ ចេះធ្វើធ្វើផែនការ, ការគ្រប់គ្រងពេលវេលាល្អ និងការដោះស្រាយបញ្ហា
JOB REQUIREMENTs
• ភេទស្រី ឬប្រុស
• ចេះអាន និងនិយាយ ភាសារអង់គ្លេសបានល្អ
• មានសមត្ថភាពធ្វើការងារដោយខ្លួនឯង និងជាក្រុម
• ជានិស្សិតឆ្នាំទី១ទ្បើងទៅ
• គ្មានបទពិសោធន៍ បើមានកាន់តែប្រសើរ
• ស្លូតបូត សុភាពរាបសា និងមានសុជីវធម៌ល្អ
• ស្មោះត្រង់ និងអាចធ្វើការក្រោមសំពាធ
• មានទឹកចិត្តល្អ
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យកណ្តាល ដោយផ្ទាល់
ប្រសិនបើអ្នក កំពុងស្វែករកការងារ ឬ ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ សូមអោយពួកយើងដឹងផង Tel : 011 82 9993 / 093 82 9993 / 088 27 99993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Teacher English
Job Category
: Others
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 05 Pax
Experience
: 1year Year
Job Location
: P.Penh & Provinces
Qualification
: Unlimited
Age
: 24 - 35
Sex
: Unlimited
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 26 - January - 2018
Deadline
: 26 - February - 2018
Major/Skill
: English
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
• មានបំណងប្រាថ្នា និងមានភាពរីករាយពេលធ្វើការជាមួយនិងការអប់រំ
• អាចជឿទុកចិត្តបាន និងទទួលខុសត្រូវ
• មានជំនាញ ចេះធ្វើធ្វើផែនការ, ការគ្រប់គ្រងពេលវេលាល្អ និងការដោះស្រាយបញ្ហា
JOB REQUIREMENTs
• ភេទស្រី ឬប្រុស
• ចេះអាន និងនិយាយ ភាសារអង់គ្លេសបានល្អ
• មានសមត្ថភាពធ្វើការងារដោយខ្លួនឯង និងជាក្រុម
• ជានិស្សិតឆ្នាំទី១ទ្បើងទៅ
• គ្មានបទពិសោធន៍ បើមានកាន់តែប្រសើរ
• ស្លូតបូត សុភាពរាបសា និងមានសុជីវធម៌ល្អ
• ស្មោះត្រង់ និងអាចធ្វើការក្រោមសំពាធ
• មានទឹកចិត្តល្អ
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យកណ្តាល ដោយផ្ទាល់
ប្រសិនបើអ្នក កំពុងស្វែករកការងារ ឬ ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ សូមអោយពួកយើងដឹងផង Tel : 011 82 9993 / 093 82 9993 / 088 27 99993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Teacher English
Category
: Others
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 05 Pax
Experience
: 1year Year
Location
: P.Penh & Provinces
Qualification
: Unlimited
Major/Skill
: English
Language
: English
Age
: 24 - 35
Sex
: Unlimited
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 26 - January - 2018
Deadline
: 26 - February - 2018
JOB RESPONSIBLEs
• មានបំណងប្រាថ្នា និងមានភាពរីករាយពេលធ្វើការជាមួយនិងការអប់រំ
• អាចជឿទុកចិត្តបាន និងទទួលខុសត្រូវ
• មានជំនាញ ចេះធ្វើធ្វើផែនការ, ការគ្រប់គ្រងពេលវេលាល្អ និងការដោះស្រាយបញ្ហា
JOB REQUIREMENTs
• ភេទស្រី ឬប្រុស
• ចេះអាន និងនិយាយ ភាសារអង់គ្លេសបានល្អ
• មានសមត្ថភាពធ្វើការងារដោយខ្លួនឯង និងជាក្រុម
• ជានិស្សិតឆ្នាំទី១ទ្បើងទៅ
• គ្មានបទពិសោធន៍ បើមានកាន់តែប្រសើរ
• ស្លូតបូត សុភាពរាបសា និងមានសុជីវធម៌ល្អ
• ស្មោះត្រង់ និងអាចធ្វើការក្រោមសំពាធ
• មានទឹកចិត្តល្អ
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យកណ្តាល ដោយផ្ទាល់
ប្រសិនបើអ្នក កំពុងស្វែករកការងារ ឬ ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ សូមអោយពួកយើងដឹងផង Tel : 011 82 9993 / 093 82 9993 / 088 27 99993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2018 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 107 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2018 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service