ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨
 
Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Teller
Job Category
: Telecommunication
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 03 Pax
Experience
: 1year Year
Job Location
: P.Penh & Provinces
Qualification
: Unlimited
Age
: 24 - 35
Sex
: Unlimited
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 26 - January - 2018
Deadline
: 26 - February - 2018
Major/Skill
: N/A
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
តួនាទី និងភារៈកិច្ច
• គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ Customer Loan Management
• គ្រប់គ្រងរបាយការណ៍សាច់ប្រាក់
• គ្រប់គ្រងរបាយការណ៍ស្តុក
• រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំខែ
• រៀបចំវិក័យប័ត្របង់ប្រាក់
• ការងារផ្សេងដែលណែនាំដោយថ្នាក់លើ
JOB REQUIREMENTs
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
• កំរិតវប្បធម៌បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ
• មានចំណេះដឹងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីMs. Officeនិង QuickBooks
• អាចធ្វើការជាក្រុម
• មានទំនាក់ទំនងល្អ មានគំនិតច្នៃប្រឌិត និងបង្កើតថ្មី
• យល់ព្រមបម្រើការងារតាមការចាត់តាំង។

HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យកណ្តាល ដោយផ្ទាល់
ប្រសិនបើអ្នក កំពុងស្វែករកការងារ ឬ ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ សូមអោយពួកយើងដឹងផង Tel : 011 82 9993 / 093 82 9993 / 088 27 99993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Teller
Job Category
: Telecommunication
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 03 Pax
Experience
: 1year Year
Job Location
: P.Penh & Provinces
Qualification
: Unlimited
Age
: 24 - 35
Sex
: Unlimited
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 26 - January - 2018
Deadline
: 26 - February - 2018
Major/Skill
: N/A
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
តួនាទី និងភារៈកិច្ច
• គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ Customer Loan Management
• គ្រប់គ្រងរបាយការណ៍សាច់ប្រាក់
• គ្រប់គ្រងរបាយការណ៍ស្តុក
• រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំខែ
• រៀបចំវិក័យប័ត្របង់ប្រាក់
• ការងារផ្សេងដែលណែនាំដោយថ្នាក់លើ
JOB REQUIREMENTs
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
• កំរិតវប្បធម៌បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ
• មានចំណេះដឹងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីMs. Officeនិង QuickBooks
• អាចធ្វើការជាក្រុម
• មានទំនាក់ទំនងល្អ មានគំនិតច្នៃប្រឌិត និងបង្កើតថ្មី
• យល់ព្រមបម្រើការងារតាមការចាត់តាំង។

HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យកណ្តាល ដោយផ្ទាល់
ប្រសិនបើអ្នក កំពុងស្វែករកការងារ ឬ ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ សូមអោយពួកយើងដឹងផង Tel : 011 82 9993 / 093 82 9993 / 088 27 99993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Teller
Category
: Telecommunication
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 03 Pax
Experience
: 1year Year
Location
: P.Penh & Provinces
Qualification
: Unlimited
Major/Skill
: N/A
Language
: English
Age
: 24 - 35
Sex
: Unlimited
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 26 - January - 2018
Deadline
: 26 - February - 2018
JOB RESPONSIBLEs
តួនាទី និងភារៈកិច្ច
• គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ Customer Loan Management
• គ្រប់គ្រងរបាយការណ៍សាច់ប្រាក់
• គ្រប់គ្រងរបាយការណ៍ស្តុក
• រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំខែ
• រៀបចំវិក័យប័ត្របង់ប្រាក់
• ការងារផ្សេងដែលណែនាំដោយថ្នាក់លើ
JOB REQUIREMENTs
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
• កំរិតវប្បធម៌បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ
• មានចំណេះដឹងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីMs. Officeនិង QuickBooks
• អាចធ្វើការជាក្រុម
• មានទំនាក់ទំនងល្អ មានគំនិតច្នៃប្រឌិត និងបង្កើតថ្មី
• យល់ព្រមបម្រើការងារតាមការចាត់តាំង។

HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យកណ្តាល ដោយផ្ទាល់
ប្រសិនបើអ្នក កំពុងស្វែករកការងារ ឬ ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ សូមអោយពួកយើងដឹងផង Tel : 011 82 9993 / 093 82 9993 / 088 27 99993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2018 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 16 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2018 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service