ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨
 
Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Assistant Marketing
Job Category
: Sales/Marketing
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 05 Pax
Experience
: 1year Year
Job Location
: P.Penh & Provinces
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 24 - 35
Sex
: Unlimited
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 03 - February - 2018
Deadline
: 03 - March - 2018
Major/Skill
: N/A
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
• ទំនាក់ទំនងផ្នែកទីផ្សារផ្ទាល់ជាមួយ អតិថិជន
• ដោះស្រាយបញ្ហា និងមតិយោបល់ដើម្បីសម្រេចអោយបានភាពជោគជ័យ
• មានឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញារៀបចំទីផ្សារ ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូល
• មានស្មារតីស្រលាញ់ និងទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងាររបស់ខ្លួន
• ពូកែខាងទំនាក់ទំនង និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
• សហការក្នុងក្រុមការងារ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ
• ធ្វើរបាយការណ៍ និងសកម្មភាពទីផ្សារទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំ
• ការងារផ្សេងទៀត ត្រូវបានចាត់តាំងដោយប្រធានគ្រប់គ្រង
JOB REQUIREMENTs
មានអាយុចាប់ពី ២០ឆ្នាំឡើង
• មាន ឬគ្មានសញ្ញាប័ត្របាក់ឌុប ឬកំពុងរៀនផ្នែកទីផ្សារ, គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម, សេដ្ឋកិច្ច ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
• មានបទពិសោធន៍ ទាក់ទងទៅនឹងជំនាញខាងលើ
• ចេះប្រើប្រាស់ និងគ្រប់គ្រង Social Network: Facebook, Instagram …
• ចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធី Design ផ្សេងៗ
• មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ និងកំលាំងមាំមួន
• មានភាពស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាមក្នុងការងារ
• មានចំនេះណឹងទូទៅច្រើន, អាចស្វែងយល់ និងអាចបត់បែនតាមកាលៈទេសៈ
• មានចំនេះដឹងភាសាអង់គ្លេស ឬភាសាផ្សេងទៀត
• មានចំនេះដឹងកុំព្យូទ័រ Ms.Word & Ms.Excel & E-mail ឬជំនាញផ្សេ
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យកណ្តាល ដោយផ្ទាល់
ប្រសិនបើអ្នក កំពុងស្វែករកការងារ ឬ ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ សូមអោយពួកយើងដឹងផង Tel : 011 82 9993 / 093 82 9993 / 088 27 99993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Assistant Marketing
Job Category
: Sales/Marketing
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 05 Pax
Experience
: 1year Year
Job Location
: P.Penh & Provinces
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 24 - 35
Sex
: Unlimited
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 03 - February - 2018
Deadline
: 03 - March - 2018
Major/Skill
: N/A
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
• ទំនាក់ទំនងផ្នែកទីផ្សារផ្ទាល់ជាមួយ អតិថិជន
• ដោះស្រាយបញ្ហា និងមតិយោបល់ដើម្បីសម្រេចអោយបានភាពជោគជ័យ
• មានឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញារៀបចំទីផ្សារ ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូល
• មានស្មារតីស្រលាញ់ និងទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងាររបស់ខ្លួន
• ពូកែខាងទំនាក់ទំនង និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
• សហការក្នុងក្រុមការងារ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ
• ធ្វើរបាយការណ៍ និងសកម្មភាពទីផ្សារទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំ
• ការងារផ្សេងទៀត ត្រូវបានចាត់តាំងដោយប្រធានគ្រប់គ្រង
JOB REQUIREMENTs
មានអាយុចាប់ពី ២០ឆ្នាំឡើង
• មាន ឬគ្មានសញ្ញាប័ត្របាក់ឌុប ឬកំពុងរៀនផ្នែកទីផ្សារ, គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម, សេដ្ឋកិច្ច ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
• មានបទពិសោធន៍ ទាក់ទងទៅនឹងជំនាញខាងលើ
• ចេះប្រើប្រាស់ និងគ្រប់គ្រង Social Network: Facebook, Instagram …
• ចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធី Design ផ្សេងៗ
• មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ និងកំលាំងមាំមួន
• មានភាពស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាមក្នុងការងារ
• មានចំនេះណឹងទូទៅច្រើន, អាចស្វែងយល់ និងអាចបត់បែនតាមកាលៈទេសៈ
• មានចំនេះដឹងភាសាអង់គ្លេស ឬភាសាផ្សេងទៀត
• មានចំនេះដឹងកុំព្យូទ័រ Ms.Word & Ms.Excel & E-mail ឬជំនាញផ្សេ
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យកណ្តាល ដោយផ្ទាល់
ប្រសិនបើអ្នក កំពុងស្វែករកការងារ ឬ ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ សូមអោយពួកយើងដឹងផង Tel : 011 82 9993 / 093 82 9993 / 088 27 99993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Assistant Marketing
Category
: Sales/Marketing
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 05 Pax
Experience
: 1year Year
Location
: P.Penh & Provinces
Qualification
: Bachelors Degree
Major/Skill
: N/A
Language
: English
Age
: 24 - 35
Sex
: Unlimited
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 03 - February - 2018
Deadline
: 03 - March - 2018
JOB RESPONSIBLEs
• ទំនាក់ទំនងផ្នែកទីផ្សារផ្ទាល់ជាមួយ អតិថិជន
• ដោះស្រាយបញ្ហា និងមតិយោបល់ដើម្បីសម្រេចអោយបានភាពជោគជ័យ
• មានឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញារៀបចំទីផ្សារ ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូល
• មានស្មារតីស្រលាញ់ និងទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងាររបស់ខ្លួន
• ពូកែខាងទំនាក់ទំនង និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
• សហការក្នុងក្រុមការងារ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ
• ធ្វើរបាយការណ៍ និងសកម្មភាពទីផ្សារទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំ
• ការងារផ្សេងទៀត ត្រូវបានចាត់តាំងដោយប្រធានគ្រប់គ្រង
JOB REQUIREMENTs
មានអាយុចាប់ពី ២០ឆ្នាំឡើង
• មាន ឬគ្មានសញ្ញាប័ត្របាក់ឌុប ឬកំពុងរៀនផ្នែកទីផ្សារ, គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម, សេដ្ឋកិច្ច ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
• មានបទពិសោធន៍ ទាក់ទងទៅនឹងជំនាញខាងលើ
• ចេះប្រើប្រាស់ និងគ្រប់គ្រង Social Network: Facebook, Instagram …
• ចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធី Design ផ្សេងៗ
• មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ និងកំលាំងមាំមួន
• មានភាពស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាមក្នុងការងារ
• មានចំនេះណឹងទូទៅច្រើន, អាចស្វែងយល់ និងអាចបត់បែនតាមកាលៈទេសៈ
• មានចំនេះដឹងភាសាអង់គ្លេស ឬភាសាផ្សេងទៀត
• មានចំនេះដឹងកុំព្យូទ័រ Ms.Word & Ms.Excel & E-mail ឬជំនាញផ្សេ
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យកណ្តាល ដោយផ្ទាល់
ប្រសិនបើអ្នក កំពុងស្វែករកការងារ ឬ ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ សូមអោយពួកយើងដឹងផង Tel : 011 82 9993 / 093 82 9993 / 088 27 99993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2018 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 11 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2018 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service