ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨
 
Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Sale in
Job Category
: Accounting/Finance
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 05 Pax
Experience
: 1year Year
Job Location
: P.Penh & Provinces
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 24 - 35
Sex
: Unlimited
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 03 - February - 2018
Deadline
: 03 - March - 2018
Major/Skill
: N/A
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- រៀបចំហាងបើកលក់ប្រចាំថ្ងៃ
• ទទួលលុយ អាប់លុយ និង រក្សាទុកលុយអោយមានសុវត្ថិភាព
• រៀបចំហាងអោយស្អាត មានសន្តាប់ធ្នាប់ និងមានអនាម័យខ្ពស់
• យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការបម្រើអតិថិជន
• ទទួលយកការរិះគន់ពីអតិថិជន និងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយពួ
JOB REQUIREMENTs
លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើស
• សិស្សនិសិត្សដែលកំពុង ឬ បញ្ចប់ការសិក្សាគ្រប់ផ្នែក
• មានបទពិសោធន៍ខ្លះខាងតែគុជ ឬ ក្នុងអាហារដ្ឋានកាន់តែប្រសើរ
• មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបុគ្គលិក និង ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនគ្រប់ផ្នែក
• អាចប្រើប្រាស់ភាសា អង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រខ្លះកាន់តែប្រសើ
• ជាមនុស្សទៀងត្រង់ ស្លូតបូត គោរពពេលវេលា មានការតាំងចិត្តខ្ពស់
• ប្រុស ឬ ស្រីដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ

HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យកណ្តាល ដោយផ្ទាល់
ប្រសិនបើអ្នក កំពុងស្វែករកការងារ ឬ ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ សូមអោយពួកយើងដឹងផង Tel : 011 82 9993 / 093 82 9993 / 088 27 99993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Sale in
Job Category
: Accounting/Finance
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 05 Pax
Experience
: 1year Year
Job Location
: P.Penh & Provinces
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 24 - 35
Sex
: Unlimited
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 03 - February - 2018
Deadline
: 03 - March - 2018
Major/Skill
: N/A
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- រៀបចំហាងបើកលក់ប្រចាំថ្ងៃ
• ទទួលលុយ អាប់លុយ និង រក្សាទុកលុយអោយមានសុវត្ថិភាព
• រៀបចំហាងអោយស្អាត មានសន្តាប់ធ្នាប់ និងមានអនាម័យខ្ពស់
• យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការបម្រើអតិថិជន
• ទទួលយកការរិះគន់ពីអតិថិជន និងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយពួ
JOB REQUIREMENTs
លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើស
• សិស្សនិសិត្សដែលកំពុង ឬ បញ្ចប់ការសិក្សាគ្រប់ផ្នែក
• មានបទពិសោធន៍ខ្លះខាងតែគុជ ឬ ក្នុងអាហារដ្ឋានកាន់តែប្រសើរ
• មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបុគ្គលិក និង ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនគ្រប់ផ្នែក
• អាចប្រើប្រាស់ភាសា អង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រខ្លះកាន់តែប្រសើ
• ជាមនុស្សទៀងត្រង់ ស្លូតបូត គោរពពេលវេលា មានការតាំងចិត្តខ្ពស់
• ប្រុស ឬ ស្រីដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ

HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យកណ្តាល ដោយផ្ទាល់
ប្រសិនបើអ្នក កំពុងស្វែករកការងារ ឬ ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ សូមអោយពួកយើងដឹងផង Tel : 011 82 9993 / 093 82 9993 / 088 27 99993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Sale in
Category
: Accounting/Finance
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 05 Pax
Experience
: 1year Year
Location
: P.Penh & Provinces
Qualification
: Bachelors Degree
Major/Skill
: N/A
Language
: English
Age
: 24 - 35
Sex
: Unlimited
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 03 - February - 2018
Deadline
: 03 - March - 2018
JOB RESPONSIBLEs
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- រៀបចំហាងបើកលក់ប្រចាំថ្ងៃ
• ទទួលលុយ អាប់លុយ និង រក្សាទុកលុយអោយមានសុវត្ថិភាព
• រៀបចំហាងអោយស្អាត មានសន្តាប់ធ្នាប់ និងមានអនាម័យខ្ពស់
• យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការបម្រើអតិថិជន
• ទទួលយកការរិះគន់ពីអតិថិជន និងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយពួ
JOB REQUIREMENTs
លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើស
• សិស្សនិសិត្សដែលកំពុង ឬ បញ្ចប់ការសិក្សាគ្រប់ផ្នែក
• មានបទពិសោធន៍ខ្លះខាងតែគុជ ឬ ក្នុងអាហារដ្ឋានកាន់តែប្រសើរ
• មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបុគ្គលិក និង ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនគ្រប់ផ្នែក
• អាចប្រើប្រាស់ភាសា អង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រខ្លះកាន់តែប្រសើ
• ជាមនុស្សទៀងត្រង់ ស្លូតបូត គោរពពេលវេលា មានការតាំងចិត្តខ្ពស់
• ប្រុស ឬ ស្រីដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ

HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យកណ្តាល ដោយផ្ទាល់
ប្រសិនបើអ្នក កំពុងស្វែករកការងារ ឬ ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ សូមអោយពួកយើងដឹងផង Tel : 011 82 9993 / 093 82 9993 / 088 27 99993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2018 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 36 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2018 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service