ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៨
 
Shop
Vimean Shop
IT Printing Technician & GA
Job Category
: InformationTechnology
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 03 Pax
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Others
Age
: Unlimited
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Single
Posted On
: 27 - February - 2018
Deadline
: 30 - March - 2018
Major/Skill
: N/A
JOB RESPONSIBLEs
ឳកាសការងារ
ផុតកំណត់៖ ៣០-មិនា-២០១៨
Job Opportunity

ហាងវិមានគឺជាហាងមួយផ្តោតទៅលើសេវារចនានិងបោះពុម្ពពីចម្ងាយ។ ដោយសារតែមានការកើនឡើងអតិថិជនយ៉ាង ច្រើនគួបផ្សំជាមួយការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើង ដូច្នេះយើងកំពុងតែស្វែងរកបេក្ខជនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតំណែង ខាងក្រោម:
JOB REQUIREMENTs
តំណែង: IT Printing Technician & GA- ៣ នាក់
- និស្សិតឆ្នាំទី ១ នៃ MIS, ICT, IT, ... ។ល។
- ចេះប្រើប្រាស់ Photoshop,
- ជានិស្សិតក្រីក្រ មានឆន្ទះក្នុងជំនះរាល់ឧសបគ្គ
- អាហារថ្ងៃត្រង់នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន

របៀបដាក់ពាក្យ
ប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើឯកសារទាំងនេះ:
1. Cover Letter,
2. ជីវប្រវត្តិ,
3. សៀវភៅគ្រួសារ(ថតចំលង),
4. កាតប្រជាជន/អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
5. រូបថត 4x6 (2សន្លឹក).

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ ៣០-មិនា-២០១៨

អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង សូមផ្ញើរឯកសារខាងលើទៅកាន់អ៊ីម៉ែលដូចខាងក្រោម:
ហាងវិមាន, Chan.Theary@gmail.com, 071-971-3512
# G21, ផ្លូវGoody, សង្កាត់ទឹកថ្លា, ខណ្ឌសែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ (នៅបុរីផ្សាររតនាផ្លាហ្សា)
HOW TO APPLY
By using contact detail as below, or Create your CV/Resume with SuperKhmer and Apply.
CONTACT DETAILs
Contact
: Chan Theary
Phone
: 071 97 135 12
E-mail
: chan.theary@gmail.com
Address
: #G21, Street Goody, Sangkat Tuek Thla, Khan Sensok, Phnom Penh.

.

.

.


Shop
Vimean Shop
IT Printing Technician & GA
Job Category
: InformationTechnology
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 03 Pax
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Others
Age
: Unlimited
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Single
Posted On
: 27 - February - 2018
Deadline
: 30 - March - 2018
Major/Skill
: N/A
JOB RESPONSIBLEs
ឳកាសការងារ
ផុតកំណត់៖ ៣០-មិនា-២០១៨
Job Opportunity

ហាងវិមានគឺជាហាងមួយផ្តោតទៅលើសេវារចនានិងបោះពុម្ពពីចម្ងាយ។ ដោយសារតែមានការកើនឡើងអតិថិជនយ៉ាង ច្រើនគួបផ្សំជាមួយការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើង ដូច្នេះយើងកំពុងតែស្វែងរកបេក្ខជនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតំណែង ខាងក្រោម:
JOB REQUIREMENTs
តំណែង: IT Printing Technician & GA- ៣ នាក់
- និស្សិតឆ្នាំទី ១ នៃ MIS, ICT, IT, ... ។ល។
- ចេះប្រើប្រាស់ Photoshop,
- ជានិស្សិតក្រីក្រ មានឆន្ទះក្នុងជំនះរាល់ឧសបគ្គ
- អាហារថ្ងៃត្រង់នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន

របៀបដាក់ពាក្យ
ប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើឯកសារទាំងនេះ:
1. Cover Letter,
2. ជីវប្រវត្តិ,
3. សៀវភៅគ្រួសារ(ថតចំលង),
4. កាតប្រជាជន/អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
5. រូបថត 4x6 (2សន្លឹក).

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ ៣០-មិនា-២០១៨

អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង សូមផ្ញើរឯកសារខាងលើទៅកាន់អ៊ីម៉ែលដូចខាងក្រោម:
ហាងវិមាន, Chan.Theary@gmail.com, 071-971-3512
# G21, ផ្លូវGoody, សង្កាត់ទឹកថ្លា, ខណ្ឌសែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ (នៅបុរីផ្សាររតនាផ្លាហ្សា)
HOW TO APPLY
By using contact detail as below, or Create your CV/Resume with SuperKhmer and Apply.
CONTACT DETAILs
Contact
: Chan Theary
Phone
: 071 97 135 12
E-mail
: chan.theary@gmail.com
Address
: #G21, Street Goody, Sangkat Tuek Thla, Khan Sensok, Phnom Penh.

.

.

.


Shop
Vimean Shop
IT Printing Technician & GA
Category
: InformationTechnology
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 03 Pax
Location
: Phnom Penh
Qualification
: Others
Major/Skill
: N/A
Age
: Unlimited
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Single
Posted On
: 27 - February - 2018
Deadline
: 30 - March - 2018
JOB RESPONSIBLEs
ឳកាសការងារ
ផុតកំណត់៖ ៣០-មិនា-២០១៨
Job Opportunity

ហាងវិមានគឺជាហាងមួយផ្តោតទៅលើសេវារចនានិងបោះពុម្ពពីចម្ងាយ។ ដោយសារតែមានការកើនឡើងអតិថិជនយ៉ាង ច្រើនគួបផ្សំជាមួយការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើង ដូច្នេះយើងកំពុងតែស្វែងរកបេក្ខជនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតំណែង ខាងក្រោម:
JOB REQUIREMENTs
តំណែង: IT Printing Technician & GA- ៣ នាក់
- និស្សិតឆ្នាំទី ១ នៃ MIS, ICT, IT, ... ។ល។
- ចេះប្រើប្រាស់ Photoshop,
- ជានិស្សិតក្រីក្រ មានឆន្ទះក្នុងជំនះរាល់ឧសបគ្គ
- អាហារថ្ងៃត្រង់នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន

របៀបដាក់ពាក្យ
ប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើឯកសារទាំងនេះ:
1. Cover Letter,
2. ជីវប្រវត្តិ,
3. សៀវភៅគ្រួសារ(ថតចំលង),
4. កាតប្រជាជន/អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
5. រូបថត 4x6 (2សន្លឹក).

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ ៣០-មិនា-២០១៨

អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង សូមផ្ញើរឯកសារខាងលើទៅកាន់អ៊ីម៉ែលដូចខាងក្រោម:
ហាងវិមាន, Chan.Theary@gmail.com, 071-971-3512
# G21, ផ្លូវGoody, សង្កាត់ទឹកថ្លា, ខណ្ឌសែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ (នៅបុរីផ្សាររតនាផ្លាហ្សា)
HOW TO APPLY
By using contact detail as below, or Create your CV/Resume with SuperKhmer and Apply.
CONTACT DETAILs
Contact
: Chan Theary
Phone
: 071 97 135 12
E-mail
: chan.theary@gmail.com
Address
: #G21, Street Goody, Sangkat Tuek Thla, Khan Sensok, Phnom Penh.
Copyright © 2008 - 2018 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 77 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2018 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service