ថ្ងៃពុធ ទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
 
Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Admin Supervisor
Job Category
: Administration
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 05 Pax
Experience
: 1years Year
Job Location
: P.Penh & Provinces
Qualification
: Associates Degree
Age
: 24 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 29 - March - 2018
Deadline
: 29 - April - 2018
Major/Skill
: Administration
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
រៀបចំកុងត្រា សំរាប់ចុះជាមួយអតិថិជន
• រៀបចំតារាងទូទាត់សាច់ប្រាក់ និងពត៌មានដែលទាក់ទងជាមួយអតិថិជន
• រៀបចំទិន្នន័យ ស្តុកផលិតផល
• ចុះជួបជាមួយអតិថិជនផ្ទាល់
• មានទំនាក់ទំនងល្អ និងចេះថែរក្សាអតិថិជន
• សហការក្នុងក្រុមការងារ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ
• ត្រួតពិនិត្យនិងរៀបចំរបាយការណ៏ប្រចាំថ្ងៃរបស់បុគ្គលិកផ្នែកលក់
• ធ្វើរបាយការណ៍ រាល់សកម្មភាពលក់ ឫសកម្មភាពផ្សេងៗទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រង
• មានស្មារតីទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ចំពោះការងាររដ្ឋបាលរបស់ខ្លួន
• ការងារផ្សេងទៀត ត្រូវបានចាត់តាំងដោយប្រធានគ្រប់គ្រង

JOB REQUIREMENTs
មានសញ្ញាប័ត្រ ឫកំពុងរៀនផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណ: គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគា ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
• មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ១ឆ្នាំដែរទាក់ទងទៅនឹងជំនាញខាងលើ
• មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ កំលាំងមាំមួន និងប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ
• មានការប្តេជ្ញាខ្ពស់ និងការយកចិត្តទុកដាក់លើការងារ
• មានភាពស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាមក្នុងការងារ និងទំនួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន
• មានចំនេះណឹងទូទៅច្រើន, ច្បាស់ និងអាចបត់បែនតាមកាលៈទេសៈ
• មានចំនេះដឹងភាសាអង់គ្លេស អាចសរសេរ និងទំនាក់ទំនងបាន
• មានចំនេះដឹងកុំព្យូទ័រ Ms. Word & Ms. Excel ខ្លាំង
• យកតែភេទ ប្រុស

HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ HR Consultant Service Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យកណ្តាល ដោយផ្ទាល់ប្រសិនបើអ្នក កំពុងស្វែករកការងារ ឬ ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ សូមអោយពួកយើងដឹងផង Tel : 011 82 9993 / 093 82 9993 / 088 27 99993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Admin Supervisor
Job Category
: Administration
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 05 Pax
Experience
: 1years Year
Job Location
: P.Penh & Provinces
Qualification
: Associates Degree
Age
: 24 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 29 - March - 2018
Deadline
: 29 - April - 2018
Major/Skill
: Administration
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
រៀបចំកុងត្រា សំរាប់ចុះជាមួយអតិថិជន
• រៀបចំតារាងទូទាត់សាច់ប្រាក់ និងពត៌មានដែលទាក់ទងជាមួយអតិថិជន
• រៀបចំទិន្នន័យ ស្តុកផលិតផល
• ចុះជួបជាមួយអតិថិជនផ្ទាល់
• មានទំនាក់ទំនងល្អ និងចេះថែរក្សាអតិថិជន
• សហការក្នុងក្រុមការងារ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ
• ត្រួតពិនិត្យនិងរៀបចំរបាយការណ៏ប្រចាំថ្ងៃរបស់បុគ្គលិកផ្នែកលក់
• ធ្វើរបាយការណ៍ រាល់សកម្មភាពលក់ ឫសកម្មភាពផ្សេងៗទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រង
• មានស្មារតីទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ចំពោះការងាររដ្ឋបាលរបស់ខ្លួន
• ការងារផ្សេងទៀត ត្រូវបានចាត់តាំងដោយប្រធានគ្រប់គ្រង

JOB REQUIREMENTs
មានសញ្ញាប័ត្រ ឫកំពុងរៀនផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណ: គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគា ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
• មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ១ឆ្នាំដែរទាក់ទងទៅនឹងជំនាញខាងលើ
• មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ កំលាំងមាំមួន និងប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ
• មានការប្តេជ្ញាខ្ពស់ និងការយកចិត្តទុកដាក់លើការងារ
• មានភាពស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាមក្នុងការងារ និងទំនួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន
• មានចំនេះណឹងទូទៅច្រើន, ច្បាស់ និងអាចបត់បែនតាមកាលៈទេសៈ
• មានចំនេះដឹងភាសាអង់គ្លេស អាចសរសេរ និងទំនាក់ទំនងបាន
• មានចំនេះដឹងកុំព្យូទ័រ Ms. Word & Ms. Excel ខ្លាំង
• យកតែភេទ ប្រុស

HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ HR Consultant Service Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យកណ្តាល ដោយផ្ទាល់ប្រសិនបើអ្នក កំពុងស្វែករកការងារ ឬ ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ សូមអោយពួកយើងដឹងផង Tel : 011 82 9993 / 093 82 9993 / 088 27 99993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Admin Supervisor
Category
: Administration
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 05 Pax
Experience
: 1years Year
Location
: P.Penh & Provinces
Qualification
: Associates Degree
Major/Skill
: Administration
Language
: English
Age
: 24 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 29 - March - 2018
Deadline
: 29 - April - 2018
JOB RESPONSIBLEs
រៀបចំកុងត្រា សំរាប់ចុះជាមួយអតិថិជន
• រៀបចំតារាងទូទាត់សាច់ប្រាក់ និងពត៌មានដែលទាក់ទងជាមួយអតិថិជន
• រៀបចំទិន្នន័យ ស្តុកផលិតផល
• ចុះជួបជាមួយអតិថិជនផ្ទាល់
• មានទំនាក់ទំនងល្អ និងចេះថែរក្សាអតិថិជន
• សហការក្នុងក្រុមការងារ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ
• ត្រួតពិនិត្យនិងរៀបចំរបាយការណ៏ប្រចាំថ្ងៃរបស់បុគ្គលិកផ្នែកលក់
• ធ្វើរបាយការណ៍ រាល់សកម្មភាពលក់ ឫសកម្មភាពផ្សេងៗទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រង
• មានស្មារតីទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ចំពោះការងាររដ្ឋបាលរបស់ខ្លួន
• ការងារផ្សេងទៀត ត្រូវបានចាត់តាំងដោយប្រធានគ្រប់គ្រង

JOB REQUIREMENTs
មានសញ្ញាប័ត្រ ឫកំពុងរៀនផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណ: គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគា ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
• មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ១ឆ្នាំដែរទាក់ទងទៅនឹងជំនាញខាងលើ
• មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ កំលាំងមាំមួន និងប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ
• មានការប្តេជ្ញាខ្ពស់ និងការយកចិត្តទុកដាក់លើការងារ
• មានភាពស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាមក្នុងការងារ និងទំនួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន
• មានចំនេះណឹងទូទៅច្រើន, ច្បាស់ និងអាចបត់បែនតាមកាលៈទេសៈ
• មានចំនេះដឹងភាសាអង់គ្លេស អាចសរសេរ និងទំនាក់ទំនងបាន
• មានចំនេះដឹងកុំព្យូទ័រ Ms. Word & Ms. Excel ខ្លាំង
• យកតែភេទ ប្រុស

HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ HR Consultant Service Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យកណ្តាល ដោយផ្ទាល់ប្រសិនបើអ្នក កំពុងស្វែករកការងារ ឬ ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ សូមអោយពួកយើងដឹងផង Tel : 011 82 9993 / 093 82 9993 / 088 27 99993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2018 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 45 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2018 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service