ថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨
 
Digital Divide Data
Sales Admin
ការងារផ្នែក
: ផ្សព្វផ្សាយ/លក់
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 year ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Marketing Management
ភាសារ
: English
អាយុ
: 18ឆ្នាំ - 50 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 27 - October - 2018
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 27 - November - 2018
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
Job Duty:

- Retrieve data from Quick book and create data analysis report to Sales Manager.
- Assist sales team in collecting information on market.
- Prepare sales report and support team sales.
- Manage marketing equipment properly.
- Coordinate in delivery service with warehouse department and work closely with other departments.
- Process internal document form to team and department related
- Checking and report of promotion period to SM.
- Checking and weekly report of sale performance by category and sales.

លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
Job Requirement:
- Bachelor of sales & market, management or related.
- Good knowledge in Word, Excel, PowerPoint skills.
- 1 years experienced in sales/marketing/office tasks.
- English proficiency both writing and speaking.
- Have good attitude and initiatives in carrying out the work.
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Interested candidates are requested to submit CVs with recent photo (4x6) and Cover Letter to e-mail: chunvannak@gmail.com
We offer good benefits packages and better salary with the new challenging.
E-mail : chunvannak@gmail.com
H/P : 016 64 88 77
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Mr. Chun Vannak
Phone
: 023220843
Fax
:
E-mail
:
Website
:
Address
: #559, St. 271, SK. Toul Tom Pong II, Kh. Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia.

.

.

.


Digital Divide Data
Sales Admin
ការងារផ្នែក
: ផ្សព្វផ្សាយ/លក់
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 year ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Marketing Management
ភាសារ
: English
អាយុ
: 18ឆ្នាំ - 50 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 27 - October - 2018
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 27 - November - 2018
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
Job Duty:

- Retrieve data from Quick book and create data analysis report to Sales Manager.
- Assist sales team in collecting information on market.
- Prepare sales report and support team sales.
- Manage marketing equipment properly.
- Coordinate in delivery service with warehouse department and work closely with other departments.
- Process internal document form to team and department related
- Checking and report of promotion period to SM.
- Checking and weekly report of sale performance by category and sales.

លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
Job Requirement:
- Bachelor of sales & market, management or related.
- Good knowledge in Word, Excel, PowerPoint skills.
- 1 years experienced in sales/marketing/office tasks.
- English proficiency both writing and speaking.
- Have good attitude and initiatives in carrying out the work.
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Interested candidates are requested to submit CVs with recent photo (4x6) and Cover Letter to e-mail: chunvannak@gmail.com
We offer good benefits packages and better salary with the new challenging.
E-mail : chunvannak@gmail.com
H/P : 016 64 88 77
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Mr. Chun Vannak
Phone
: 023220843
Fax
:
E-mail
:
Website
:
Address
: #559, St. 271, SK. Toul Tom Pong II, Kh. Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia.

.

.

.


Digital Divide Data
Sales Admin
ការងារផ្នែក
: ផ្សព្វផ្សាយ/លក់
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 year ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Marketing Management
ភាសារ
: English
អាយុ
: 18ឆ្នាំ - 50 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 27 - October - 2018
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 27 - November - 2018
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
Job Duty:

- Retrieve data from Quick book and create data analysis report to Sales Manager.
- Assist sales team in collecting information on market.
- Prepare sales report and support team sales.
- Manage marketing equipment properly.
- Coordinate in delivery service with warehouse department and work closely with other departments.
- Process internal document form to team and department related
- Checking and report of promotion period to SM.
- Checking and weekly report of sale performance by category and sales.

លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
Job Requirement:
- Bachelor of sales & market, management or related.
- Good knowledge in Word, Excel, PowerPoint skills.
- 1 years experienced in sales/marketing/office tasks.
- English proficiency both writing and speaking.
- Have good attitude and initiatives in carrying out the work.
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Interested candidates are requested to submit CVs with recent photo (4x6) and Cover Letter to e-mail: chunvannak@gmail.com
We offer good benefits packages and better salary with the new challenging.
E-mail : chunvannak@gmail.com
H/P : 016 64 88 77
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Mr. Chun Vannak
Phone
: 023220843
Fax
:
E-mail
:
Website
:
Address
: #559, St. 271, SK. Toul Tom Pong II, Kh. Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia.
Copyright © 2008 - 2018 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 43 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2018 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service