ថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨
 
Digital Divide Data
Accountant
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 year ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Accountant
ភាសារ
: English
អាយុ
: 18ឆ្នាំ - 50 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 29 - October - 2018
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 29 - November - 2018
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- Daily post invoices to Quick book System
- Monitor invoice payment and invoice income
- Prepare payment voucher and make payment to supplier
- Reconcile Account Payable and account receivable every month
- Daily cash count and reconcile with system
- Petty cash controller
- Manage and follow up with account receivable and account payable
- Prepare monthly expense report
- Prepare monthly income report
- Prepare monthly payroll Of staff
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- Bachelor Degree in accountant and finance.
- Previous experience as an accountant or junior accountant a plus.
- Able to analyze financial records and interpret for other departments.
- Must be honest, committed, responsible, good attitude, be able to work as team work, and initiative in carrying out the work.
- Good computer skills: Microsoft Office, email, and experience with Quick Book system implementation a plus.
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Interested candidates are requested to submit CVs with recent photo (4x6) and Cover Letter to e-mail: hr@obtelectric.com.

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Mr. Chun Vannak
Phone
: 023220843
Fax
:
E-mail
:
Website
:
Address
: #559, St. 271, SK. Toul Tom Pong II, Kh. Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia.

.

.

.


Digital Divide Data
Accountant
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 year ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Accountant
ភាសារ
: English
អាយុ
: 18ឆ្នាំ - 50 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 29 - October - 2018
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 29 - November - 2018
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- Daily post invoices to Quick book System
- Monitor invoice payment and invoice income
- Prepare payment voucher and make payment to supplier
- Reconcile Account Payable and account receivable every month
- Daily cash count and reconcile with system
- Petty cash controller
- Manage and follow up with account receivable and account payable
- Prepare monthly expense report
- Prepare monthly income report
- Prepare monthly payroll Of staff
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- Bachelor Degree in accountant and finance.
- Previous experience as an accountant or junior accountant a plus.
- Able to analyze financial records and interpret for other departments.
- Must be honest, committed, responsible, good attitude, be able to work as team work, and initiative in carrying out the work.
- Good computer skills: Microsoft Office, email, and experience with Quick Book system implementation a plus.
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Interested candidates are requested to submit CVs with recent photo (4x6) and Cover Letter to e-mail: hr@obtelectric.com.

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Mr. Chun Vannak
Phone
: 023220843
Fax
:
E-mail
:
Website
:
Address
: #559, St. 271, SK. Toul Tom Pong II, Kh. Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia.

.

.

.


Digital Divide Data
Accountant
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 year ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Accountant
ភាសារ
: English
អាយុ
: 18ឆ្នាំ - 50 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 29 - October - 2018
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 29 - November - 2018
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- Daily post invoices to Quick book System
- Monitor invoice payment and invoice income
- Prepare payment voucher and make payment to supplier
- Reconcile Account Payable and account receivable every month
- Daily cash count and reconcile with system
- Petty cash controller
- Manage and follow up with account receivable and account payable
- Prepare monthly expense report
- Prepare monthly income report
- Prepare monthly payroll Of staff
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- Bachelor Degree in accountant and finance.
- Previous experience as an accountant or junior accountant a plus.
- Able to analyze financial records and interpret for other departments.
- Must be honest, committed, responsible, good attitude, be able to work as team work, and initiative in carrying out the work.
- Good computer skills: Microsoft Office, email, and experience with Quick Book system implementation a plus.
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Interested candidates are requested to submit CVs with recent photo (4x6) and Cover Letter to e-mail: hr@obtelectric.com.

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Mr. Chun Vannak
Phone
: 023220843
Fax
:
E-mail
:
Website
:
Address
: #559, St. 271, SK. Toul Tom Pong II, Kh. Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia.
Copyright © 2008 - 2018 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 56 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2018 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service