ថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨
 
Digital Divide Data
Project Sales Executive
ការងារផ្នែក
: ផ្សព្វផ្សាយ/លក់
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 3 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 to 2 years ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Marketing Management
ភាសារ
: English
អាយុ
: 18ឆ្នាំ - 50 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 29 - October - 2018
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 29 - November - 2018
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- Preparing document or quotation to customers.
- រៀបចំតារាងតម្លៃ និងឯកសារជូនទៅអតិថិជន
- Build good relationship with projects site managers, Contractors, Developer, and Panel builders.
បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រធានការដ្ឋាន អ្នកម៉ៅការសំណង់ ម្ចាស់អាគារ និងក្រុមហ៊ុនសំណង់ផ្សេងៗ។
- Monitoring competitor activity and promote products branding.
ត្រួតពិនិត្យតាមដានសកម្មភាពដៃគូប្រគួតប្រជែង និងផ្សព្វផ្សាយម៉ាកផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន។
- Receive order and solve problem with customer.
ដោះស្រាយបញ្ហា និងទទួលការបញ្ជាទិញពីអតិថិជន។
- Sales and collect payment.
លក់ និងប្រមូលប្រាក់
- Update project sales report.
ធ្វើរបាយការណ៏លក់តាមគំរោង
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- BBA of Sales & marketing, Management or Electrical Engineering is advantage.
- កំរិតវប្បធម៌បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រង លក់ និងទីផ្សារ រឺវិស្វករអគ្គិសនីត្រូវផ្តល់ជាអាទិភាព។
- Males and Female.
- បុរស និងស្រ្តី។
- Good communicating, presentation, and negotiation skills.
- មានជំនាញក្នុងការចរចារ ធ្វើបទបង្ហាញ និងទំនាក់ទំនងល្អ។
- 1-years experienced with project field, commercial (Condo, Villa, Apartment, High Sky building), Contractors, and developer or Borey is priority.
- ត្រូវមានបទពិសោធន៏១ឆ្នាំទាក់ទងនឹងការងារវិស័យគំរោង (ខុនដូ ផ្ទះវិឡា ផ្ទះល្វែង អាគារខ្ពស់ៗ) ក្រុមហ៊ុនសាងសង ម៉ៅការ និងបូរី ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព។
- Good English communication and Speaking Chinese is a plus.
- អាចទំនាក់ទំនង និងនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អ និងផ្តល់អាទិភាពចំពោះអ្នកចេះភាសាចិន។
- Computer literacy (MS. Word/Excel, Internet & E-mail, PowerPoint).
- អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័បាន
- Must be honest, committed, responsible, good attitude & customer services mind set, be able to work as team work, and initiative in carrying out the work.
- ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ ប្តេជ្ញាចិត្ត ទទួលខុសត្រូវ អាកប្បកិរិយាល្អ និងផ្នត់គំនិតបំរើសេវាកម្មអតិថិជន ហើយ អាចធ្វើការងារជាក្រុម ព្រមទាំងមានគំនិតផ្តួចផ្តើមក្នុងការអនុវត្តការងារ។
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Interested candidates are requested to submit CVs with recent photo (4x6) and Cover Letter to e-mail: hr@obtelectric.com.
បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវបានស្នើសុំឲ្យដាក់ប្រវិត្តរូបការងារដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតទំហំ(4x6)និង Cover Letter ផ្ញើទៅកាន់អ៊ី-មែល hr@obtelectiic.com ។
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Mr. Chun Vannak
Phone
: 023220843
Fax
:
E-mail
:
Website
:
Address
: #559, St. 271, SK. Toul Tom Pong II, Kh. Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia.

.

.

.


Digital Divide Data
Project Sales Executive
ការងារផ្នែក
: ផ្សព្វផ្សាយ/លក់
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 3 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 to 2 years ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Marketing Management
ភាសារ
: English
អាយុ
: 18ឆ្នាំ - 50 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 29 - October - 2018
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 29 - November - 2018
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- Preparing document or quotation to customers.
- រៀបចំតារាងតម្លៃ និងឯកសារជូនទៅអតិថិជន
- Build good relationship with projects site managers, Contractors, Developer, and Panel builders.
បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រធានការដ្ឋាន អ្នកម៉ៅការសំណង់ ម្ចាស់អាគារ និងក្រុមហ៊ុនសំណង់ផ្សេងៗ។
- Monitoring competitor activity and promote products branding.
ត្រួតពិនិត្យតាមដានសកម្មភាពដៃគូប្រគួតប្រជែង និងផ្សព្វផ្សាយម៉ាកផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន។
- Receive order and solve problem with customer.
ដោះស្រាយបញ្ហា និងទទួលការបញ្ជាទិញពីអតិថិជន។
- Sales and collect payment.
លក់ និងប្រមូលប្រាក់
- Update project sales report.
ធ្វើរបាយការណ៏លក់តាមគំរោង
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- BBA of Sales & marketing, Management or Electrical Engineering is advantage.
- កំរិតវប្បធម៌បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រង លក់ និងទីផ្សារ រឺវិស្វករអគ្គិសនីត្រូវផ្តល់ជាអាទិភាព។
- Males and Female.
- បុរស និងស្រ្តី។
- Good communicating, presentation, and negotiation skills.
- មានជំនាញក្នុងការចរចារ ធ្វើបទបង្ហាញ និងទំនាក់ទំនងល្អ។
- 1-years experienced with project field, commercial (Condo, Villa, Apartment, High Sky building), Contractors, and developer or Borey is priority.
- ត្រូវមានបទពិសោធន៏១ឆ្នាំទាក់ទងនឹងការងារវិស័យគំរោង (ខុនដូ ផ្ទះវិឡា ផ្ទះល្វែង អាគារខ្ពស់ៗ) ក្រុមហ៊ុនសាងសង ម៉ៅការ និងបូរី ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព។
- Good English communication and Speaking Chinese is a plus.
- អាចទំនាក់ទំនង និងនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អ និងផ្តល់អាទិភាពចំពោះអ្នកចេះភាសាចិន។
- Computer literacy (MS. Word/Excel, Internet & E-mail, PowerPoint).
- អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័បាន
- Must be honest, committed, responsible, good attitude & customer services mind set, be able to work as team work, and initiative in carrying out the work.
- ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ ប្តេជ្ញាចិត្ត ទទួលខុសត្រូវ អាកប្បកិរិយាល្អ និងផ្នត់គំនិតបំរើសេវាកម្មអតិថិជន ហើយ អាចធ្វើការងារជាក្រុម ព្រមទាំងមានគំនិតផ្តួចផ្តើមក្នុងការអនុវត្តការងារ។
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Interested candidates are requested to submit CVs with recent photo (4x6) and Cover Letter to e-mail: hr@obtelectric.com.
បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវបានស្នើសុំឲ្យដាក់ប្រវិត្តរូបការងារដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតទំហំ(4x6)និង Cover Letter ផ្ញើទៅកាន់អ៊ី-មែល hr@obtelectiic.com ។
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Mr. Chun Vannak
Phone
: 023220843
Fax
:
E-mail
:
Website
:
Address
: #559, St. 271, SK. Toul Tom Pong II, Kh. Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia.

.

.

.


Digital Divide Data
Project Sales Executive
ការងារផ្នែក
: ផ្សព្វផ្សាយ/លក់
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 3 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 to 2 years ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Marketing Management
ភាសារ
: English
អាយុ
: 18ឆ្នាំ - 50 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 29 - October - 2018
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 29 - November - 2018
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- Preparing document or quotation to customers.
- រៀបចំតារាងតម្លៃ និងឯកសារជូនទៅអតិថិជន
- Build good relationship with projects site managers, Contractors, Developer, and Panel builders.
បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រធានការដ្ឋាន អ្នកម៉ៅការសំណង់ ម្ចាស់អាគារ និងក្រុមហ៊ុនសំណង់ផ្សេងៗ។
- Monitoring competitor activity and promote products branding.
ត្រួតពិនិត្យតាមដានសកម្មភាពដៃគូប្រគួតប្រជែង និងផ្សព្វផ្សាយម៉ាកផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន។
- Receive order and solve problem with customer.
ដោះស្រាយបញ្ហា និងទទួលការបញ្ជាទិញពីអតិថិជន។
- Sales and collect payment.
លក់ និងប្រមូលប្រាក់
- Update project sales report.
ធ្វើរបាយការណ៏លក់តាមគំរោង
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- BBA of Sales & marketing, Management or Electrical Engineering is advantage.
- កំរិតវប្បធម៌បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រង លក់ និងទីផ្សារ រឺវិស្វករអគ្គិសនីត្រូវផ្តល់ជាអាទិភាព។
- Males and Female.
- បុរស និងស្រ្តី។
- Good communicating, presentation, and negotiation skills.
- មានជំនាញក្នុងការចរចារ ធ្វើបទបង្ហាញ និងទំនាក់ទំនងល្អ។
- 1-years experienced with project field, commercial (Condo, Villa, Apartment, High Sky building), Contractors, and developer or Borey is priority.
- ត្រូវមានបទពិសោធន៏១ឆ្នាំទាក់ទងនឹងការងារវិស័យគំរោង (ខុនដូ ផ្ទះវិឡា ផ្ទះល្វែង អាគារខ្ពស់ៗ) ក្រុមហ៊ុនសាងសង ម៉ៅការ និងបូរី ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព។
- Good English communication and Speaking Chinese is a plus.
- អាចទំនាក់ទំនង និងនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អ និងផ្តល់អាទិភាពចំពោះអ្នកចេះភាសាចិន។
- Computer literacy (MS. Word/Excel, Internet & E-mail, PowerPoint).
- អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័បាន
- Must be honest, committed, responsible, good attitude & customer services mind set, be able to work as team work, and initiative in carrying out the work.
- ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ ប្តេជ្ញាចិត្ត ទទួលខុសត្រូវ អាកប្បកិរិយាល្អ និងផ្នត់គំនិតបំរើសេវាកម្មអតិថិជន ហើយ អាចធ្វើការងារជាក្រុម ព្រមទាំងមានគំនិតផ្តួចផ្តើមក្នុងការអនុវត្តការងារ។
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Interested candidates are requested to submit CVs with recent photo (4x6) and Cover Letter to e-mail: hr@obtelectric.com.
បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវបានស្នើសុំឲ្យដាក់ប្រវិត្តរូបការងារដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតទំហំ(4x6)និង Cover Letter ផ្ញើទៅកាន់អ៊ី-មែល hr@obtelectiic.com ។
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Mr. Chun Vannak
Phone
: 023220843
Fax
:
E-mail
:
Website
:
Address
: #559, St. 271, SK. Toul Tom Pong II, Kh. Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia.
Copyright © 2008 - 2018 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 67 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2018 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service