ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៤ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៩
 

YOUR LOGO
អូ អេន អិម ខេមបូឌា ខូអេលធីឌី
O and M (Cambodia) Co.,Ltd
HR and Admin Assistant
Job Category
: Human Resource
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 01 Pax
Experience
: 2-3 Years
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Unlimited
Age
: 25 - 30
Sex
: Unlimited
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 14 - February - 2019
Deadline
: 31 - March - 2019
Major/Skill
: HR and Admin
Language
: English and Khmer
JOB RESPONSIBLEs
• Assist recruitment process
• Employment Contract
• Update staff profile
• Keep track all staff movement
• Prepare staff monthly report
• Prepare monthly staff attendance report all staff
• Making re-new contract for workers
• Check verify Overtime (OT) calculation
• Prepare monthly payroll
• Implement Company’s rules & regulations comply Cambodian Labor Law
• Other tasks assigned by HR Manager.
• Assist general administrative
• Solving problems Internal External company
• General administration support
JOB REQUIREMENTs
• At least 2-3 experience HR job
• Flexible, dynamic, well organized, analytical able make good judgment self-motivated
• Be honest, patient, follow instruction the superior
• Strong interpersonal, team building negotiation skills
• Good communication skill
• Able work under pressure, independently well in team
• Bachelor degree Human Resources Management other field
• Good command Khmer English
• Computer literate (Microsoft office) internet must required
• Basic salary rank from $350-$500 (depending on experience)
HOW TO APPLY
• Please feel free to send the hard copy of the cover letter and CV by directly or Soft copy by email address as below:
• p-thonna@oandm.com.kh
• Or for more detail you can contact us by phone number:
• 023 729 305
• 012 883 816 / 093 893 999
CONTACT DETAILs
Contact
: Chhun Maden
Phone
: 061989983/ 070929125
E-mail
: c-maden@oandm.co.jp
Address
: National Road #4, Kantouk, Porsenchey, Phnom Penh

.

.

.YOUR LOGO
អូ អេន អិម ខេមបូឌា ខូអេលធីឌី
O and M (Cambodia) Co.,Ltd
HR and Admin Assistant
Job Category
: Human Resource
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 01 Pax
Experience
: 2-3 Years
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Unlimited
Age
: 25 - 30
Sex
: Unlimited
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 14 - February - 2019
Deadline
: 31 - March - 2019
Major/Skill
: HR and Admin
Language
: English and Khmer
JOB RESPONSIBLEs
• Assist recruitment process
• Employment Contract
• Update staff profile
• Keep track all staff movement
• Prepare staff monthly report
• Prepare monthly staff attendance report all staff
• Making re-new contract for workers
• Check verify Overtime (OT) calculation
• Prepare monthly payroll
• Implement Company’s rules & regulations comply Cambodian Labor Law
• Other tasks assigned by HR Manager.
• Assist general administrative
• Solving problems Internal External company
• General administration support
JOB REQUIREMENTs
• At least 2-3 experience HR job
• Flexible, dynamic, well organized, analytical able make good judgment self-motivated
• Be honest, patient, follow instruction the superior
• Strong interpersonal, team building negotiation skills
• Good communication skill
• Able work under pressure, independently well in team
• Bachelor degree Human Resources Management other field
• Good command Khmer English
• Computer literate (Microsoft office) internet must required
• Basic salary rank from $350-$500 (depending on experience)
HOW TO APPLY
• Please feel free to send the hard copy of the cover letter and CV by directly or Soft copy by email address as below:
• p-thonna@oandm.com.kh
• Or for more detail you can contact us by phone number:
• 023 729 305
• 012 883 816 / 093 893 999
CONTACT DETAILs
Contact
: Chhun Maden
Phone
: 061989983/ 070929125
E-mail
: c-maden@oandm.co.jp
Address
: National Road #4, Kantouk, Porsenchey, Phnom Penh

.

.

.YOUR LOGO
អូ អេន អិម ខេមបូឌា ខូអេលធីឌី
O and M (Cambodia) Co.,Ltd
HR and Admin Assistant
Category
: Human Resource
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 01 Pax
Experience
: 2-3 Years
Location
: Phnom Penh
Qualification
: Unlimited
Major/Skill
: HR and Admin
Language
: English and Khmer
Age
: 25 - 30
Sex
: Unlimited
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 14 - February - 2019
Deadline
: 31 - March - 2019
JOB RESPONSIBLEs
• Assist recruitment process
• Employment Contract
• Update staff profile
• Keep track all staff movement
• Prepare staff monthly report
• Prepare monthly staff attendance report all staff
• Making re-new contract for workers
• Check verify Overtime (OT) calculation
• Prepare monthly payroll
• Implement Company’s rules & regulations comply Cambodian Labor Law
• Other tasks assigned by HR Manager.
• Assist general administrative
• Solving problems Internal External company
• General administration support
JOB REQUIREMENTs
• At least 2-3 experience HR job
• Flexible, dynamic, well organized, analytical able make good judgment self-motivated
• Be honest, patient, follow instruction the superior
• Strong interpersonal, team building negotiation skills
• Good communication skill
• Able work under pressure, independently well in team
• Bachelor degree Human Resources Management other field
• Good command Khmer English
• Computer literate (Microsoft office) internet must required
• Basic salary rank from $350-$500 (depending on experience)
HOW TO APPLY
• Please feel free to send the hard copy of the cover letter and CV by directly or Soft copy by email address as below:
• p-thonna@oandm.com.kh
• Or for more detail you can contact us by phone number:
• 023 729 305
• 012 883 816 / 093 893 999
CONTACT DETAILs
Contact
: Chhun Maden
Phone
: 061989983/ 070929125
E-mail
: c-maden@oandm.co.jp
Address
: National Road #4, Kantouk, Porsenchey, Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2019 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 63 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2019 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service