ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៤ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៩
 
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc.
Teller (សាខាកៀនស្វាយ) $250
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: មិនតម្ ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: កណ្តាល
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: មិនកំណត់
ជំនាញផ្នែក
: ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតំលៃស្មើ
ភាសារ
: មិនកំណត់
អាយុ
: ២០ឆ្នាំ - ២៧ ឆ្នាំ
ភេទ
: ស្រី
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 14 - March - 2019
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 29 - March - 2019
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន
បំពេញឯកសារឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលដទៃទៀត
វាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន វាយបញ្ចូលទិន្នន័យឥណទានទៅក្នុងប្រព័ន្ធឥណទាន
រៀបចំឯកសារឥណទាន និងឯកសារផ្សេងៗទៀត និងបើកប្រាក់ជូនអតិថិជន
បញ្ចេញឥណទាន ទទួលការបង់ប្រាក់ និងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឥណទាន ក្នុងការិយាល័យ
កត់ត្រាអន្តរការសាច់ប្រាក់ និងរាល់ចំណាយ ចំណូល ក្នុងការិយាល័យ
គ្រប់គ្រងនិងស្នើសុំសម្ភារផ្គត់ផ្គង់ការិយាល័យ និងជួយធ្វើកិច្ចការរដ្ឋបាលតាមការចាត់តាំង
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
បរិញ្ញាបត្រ ឬកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតំលៃស្មើ
ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Word-Excel ស្ទាត់ជំនាញ
ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធ
មានការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ អត្តចរិកល្អ ស្មោះត្រង់ និងមានភាពអត់ធ្មត់នឹងការងារ
ផ្តល់អាទិភាពចំពោះបេក្ខនារី ដែលមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយិ៍នៅជិតសាខាកៀនស្វាយ
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចដាក់ពាក្យមកតាមរយៈ

អាសយដ្ឋាន: (សាខាកៀនស្វាយ) ផ្ទះលេខ 82 ផ្លូវជាតិលេខ 1 ភូមិកោះបៀ ឃុំគគីរ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល

Email: jobs@maxima.com.kh ឬ head.hr@maxima.com.kh
Tel: 016 35 55 25/ 017 497 205

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Mrs. Sim Soupheakna
Phone
: 017 497 205 / 023 214 240
Fax
:
E-mail
: hr@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: ផ្ទះលេខ២១AB ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc.
Teller (សាខាកៀនស្វាយ) $250
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: មិនតម្ ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: កណ្តាល
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: មិនកំណត់
ជំនាញផ្នែក
: ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតំលៃស្មើ
ភាសារ
: មិនកំណត់
អាយុ
: ២០ឆ្នាំ - ២៧ ឆ្នាំ
ភេទ
: ស្រី
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 14 - March - 2019
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 29 - March - 2019
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន
បំពេញឯកសារឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលដទៃទៀត
វាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន វាយបញ្ចូលទិន្នន័យឥណទានទៅក្នុងប្រព័ន្ធឥណទាន
រៀបចំឯកសារឥណទាន និងឯកសារផ្សេងៗទៀត និងបើកប្រាក់ជូនអតិថិជន
បញ្ចេញឥណទាន ទទួលការបង់ប្រាក់ និងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឥណទាន ក្នុងការិយាល័យ
កត់ត្រាអន្តរការសាច់ប្រាក់ និងរាល់ចំណាយ ចំណូល ក្នុងការិយាល័យ
គ្រប់គ្រងនិងស្នើសុំសម្ភារផ្គត់ផ្គង់ការិយាល័យ និងជួយធ្វើកិច្ចការរដ្ឋបាលតាមការចាត់តាំង
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
បរិញ្ញាបត្រ ឬកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតំលៃស្មើ
ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Word-Excel ស្ទាត់ជំនាញ
ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធ
មានការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ អត្តចរិកល្អ ស្មោះត្រង់ និងមានភាពអត់ធ្មត់នឹងការងារ
ផ្តល់អាទិភាពចំពោះបេក្ខនារី ដែលមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយិ៍នៅជិតសាខាកៀនស្វាយ
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចដាក់ពាក្យមកតាមរយៈ

អាសយដ្ឋាន: (សាខាកៀនស្វាយ) ផ្ទះលេខ 82 ផ្លូវជាតិលេខ 1 ភូមិកោះបៀ ឃុំគគីរ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល

Email: jobs@maxima.com.kh ឬ head.hr@maxima.com.kh
Tel: 016 35 55 25/ 017 497 205

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Mrs. Sim Soupheakna
Phone
: 017 497 205 / 023 214 240
Fax
:
E-mail
: hr@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: ផ្ទះលេខ២១AB ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc.
Teller (សាខាកៀនស្វាយ) $250
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: មិនតម្ ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: កណ្តាល
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: មិនកំណត់
ជំនាញផ្នែក
: ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតំលៃស្មើ
ភាសារ
: មិនកំណត់
អាយុ
: ២០ឆ្នាំ - ២៧ ឆ្នាំ
ភេទ
: ស្រី
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 14 - March - 2019
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 29 - March - 2019
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន
បំពេញឯកសារឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលដទៃទៀត
វាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន វាយបញ្ចូលទិន្នន័យឥណទានទៅក្នុងប្រព័ន្ធឥណទាន
រៀបចំឯកសារឥណទាន និងឯកសារផ្សេងៗទៀត និងបើកប្រាក់ជូនអតិថិជន
បញ្ចេញឥណទាន ទទួលការបង់ប្រាក់ និងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឥណទាន ក្នុងការិយាល័យ
កត់ត្រាអន្តរការសាច់ប្រាក់ និងរាល់ចំណាយ ចំណូល ក្នុងការិយាល័យ
គ្រប់គ្រងនិងស្នើសុំសម្ភារផ្គត់ផ្គង់ការិយាល័យ និងជួយធ្វើកិច្ចការរដ្ឋបាលតាមការចាត់តាំង
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
បរិញ្ញាបត្រ ឬកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតំលៃស្មើ
ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Word-Excel ស្ទាត់ជំនាញ
ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធ
មានការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ អត្តចរិកល្អ ស្មោះត្រង់ និងមានភាពអត់ធ្មត់នឹងការងារ
ផ្តល់អាទិភាពចំពោះបេក្ខនារី ដែលមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយិ៍នៅជិតសាខាកៀនស្វាយ
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចដាក់ពាក្យមកតាមរយៈ

អាសយដ្ឋាន: (សាខាកៀនស្វាយ) ផ្ទះលេខ 82 ផ្លូវជាតិលេខ 1 ភូមិកោះបៀ ឃុំគគីរ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល

Email: jobs@maxima.com.kh ឬ head.hr@maxima.com.kh
Tel: 016 35 55 25/ 017 497 205

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Mrs. Sim Soupheakna
Phone
: 017 497 205 / 023 214 240
Fax
:
E-mail
: hr@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: ផ្ទះលេខ២១AB ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
Copyright © 2008 - 2019 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 95 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2019 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service