ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩
 
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Senior Compliance Officer
Job Category
: Banking
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 02 Pax
Experience
: 1 Year
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 20 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 16 - May - 2019
Deadline
: 31 - August - 2019
Major/Skill
: Banking
Language
: English
Khmer
JOB RESPONSIBLEs
Assist manager in monitoring various department in compliance applicable law, regulation, and internal policies
Assist manager to update policy, procedure, and manual compliance
Involve in updating Anti-Money Laundering and the Combating of Financing Terrorism Policies to comply with regulations of NBC and liaise with regulators.
Assist relevant department in term of compliance issues
Overview, check, and monitor progress change in law and regulation from various institution not limited to National Bank of Cambodia, Taxation, Ministry of Labor, etc.
Inform management in case of compliance breach and regulatory changes
Act as the liaison to regulator (NBC and Financial Intelligence Unit)
Provide necessary training on compliance for staff
Prepare compliance report as per requested
JOB REQUIREMENTs
University degree in Law
At least 1 year of working experiences in compliance, risk, audit related to Banks and Financial Institutions.
Be honest, friendly, active and creative
Comprehensive both in Khmer and English
Computer literacy in Microsoft Word, Excel, Power-Point, Internet and E-mail
Ability to work under pressure and highly self-motivated
Able to travel and work in province when assigned
HOW TO APPLY
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:

Head Office:#21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.

Email: jobs@maxima.com.kh

head.hr@maxima.com.kh

Website: www.maxima.com.kh

Phone: 023 214 240​ / 016 35 55 25 / 017 49 72 05

Shortlisted candidates will be contacted for interview. The candidate’s application will not be returned.
CONTACT DETAILs
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Senior Compliance Officer
Job Category
: Banking
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 02 Pax
Experience
: 1 Year
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 20 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 16 - May - 2019
Deadline
: 31 - August - 2019
Major/Skill
: Banking
Language
: English
Khmer
JOB RESPONSIBLEs
Assist manager in monitoring various department in compliance applicable law, regulation, and internal policies
Assist manager to update policy, procedure, and manual compliance
Involve in updating Anti-Money Laundering and the Combating of Financing Terrorism Policies to comply with regulations of NBC and liaise with regulators.
Assist relevant department in term of compliance issues
Overview, check, and monitor progress change in law and regulation from various institution not limited to National Bank of Cambodia, Taxation, Ministry of Labor, etc.
Inform management in case of compliance breach and regulatory changes
Act as the liaison to regulator (NBC and Financial Intelligence Unit)
Provide necessary training on compliance for staff
Prepare compliance report as per requested
JOB REQUIREMENTs
University degree in Law
At least 1 year of working experiences in compliance, risk, audit related to Banks and Financial Institutions.
Be honest, friendly, active and creative
Comprehensive both in Khmer and English
Computer literacy in Microsoft Word, Excel, Power-Point, Internet and E-mail
Ability to work under pressure and highly self-motivated
Able to travel and work in province when assigned
HOW TO APPLY
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:

Head Office:#21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.

Email: jobs@maxima.com.kh

head.hr@maxima.com.kh

Website: www.maxima.com.kh

Phone: 023 214 240​ / 016 35 55 25 / 017 49 72 05

Shortlisted candidates will be contacted for interview. The candidate’s application will not be returned.
CONTACT DETAILs
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Senior Compliance Officer
Category
: Banking
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 02 Pax
Experience
: 1 Year
Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Major/Skill
: Banking
Language
: English
Khmer
Age
: 20 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 16 - May - 2019
Deadline
: 31 - August - 2019
JOB RESPONSIBLEs
Assist manager in monitoring various department in compliance applicable law, regulation, and internal policies
Assist manager to update policy, procedure, and manual compliance
Involve in updating Anti-Money Laundering and the Combating of Financing Terrorism Policies to comply with regulations of NBC and liaise with regulators.
Assist relevant department in term of compliance issues
Overview, check, and monitor progress change in law and regulation from various institution not limited to National Bank of Cambodia, Taxation, Ministry of Labor, etc.
Inform management in case of compliance breach and regulatory changes
Act as the liaison to regulator (NBC and Financial Intelligence Unit)
Provide necessary training on compliance for staff
Prepare compliance report as per requested
JOB REQUIREMENTs
University degree in Law
At least 1 year of working experiences in compliance, risk, audit related to Banks and Financial Institutions.
Be honest, friendly, active and creative
Comprehensive both in Khmer and English
Computer literacy in Microsoft Word, Excel, Power-Point, Internet and E-mail
Ability to work under pressure and highly self-motivated
Able to travel and work in province when assigned
HOW TO APPLY
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:

Head Office:#21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.

Email: jobs@maxima.com.kh

head.hr@maxima.com.kh

Website: www.maxima.com.kh

Phone: 023 214 240​ / 016 35 55 25 / 017 49 72 05

Shortlisted candidates will be contacted for interview. The candidate’s application will not be returned.
CONTACT DETAILs
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2019 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 27 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2019 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service