ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩
 
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Project Manager (USD800 - USD1,000)
Job Category
: Banking
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 01 Pax
Experience
: 2 Years
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 20 - 35
Sex
: Male
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 29 - May - 2019
Deadline
: 30 - June - 2019
Major/Skill
: Banking
Language
: English-Khmer
JOB RESPONSIBLEs
Manage on project and all process related.
Prepare necessary document for presenting the project to management team.
Manage the pilot team of local people for supporting the project.
Contribute in quality assurance by planning, monitoring and evaluation on the project.
Preparation of project plan, and budget.
Support for project admin arrangement.
Conduct field visit (includes translation for Country representative during field visit).
Prepare analysis on Management Information System (MIS Data) as requires for project.
Assist the project team in the capacity development including training and coaching.
Other tasks assigned by Country Representative.

JOB REQUIREMENTs
- University Degree in Banking, Finance
- Have working experience in operation or credit team in banking and financial sector is a plus
- Ability to work with various departments and foster teamwork.
- Ability to work independently with minimal supervision.
- Be honest, friendly, active and creative.
- Fluent in Khmer language and English, with good English writing skills.
- Computer literacy in MS Word, Excel, Power-point, Internet and E-mail.
- High level of commitment.
- Ability to work under pressure and highly self-motivated.
- Able to travel to province for field visit.
HOW TO APPLY
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:

Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
Email: jobs@maxima.com.kh
head.hr@maxima.com.kh
Website: www.maxima.com.kh
Phone: 023 214 240 / 016 35 55 25 / 017 49 72 05
Shortlisted candidates will be contacted for interview. The candidate’s application will not be returned.
CONTACT DETAILs
Contact
: Team HR​
Phone
: 023 214 240 / 096 64 77 073
E-mail
: hr@maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Project Manager (USD800 - USD1,000)
Job Category
: Banking
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 01 Pax
Experience
: 2 Years
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 20 - 35
Sex
: Male
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 29 - May - 2019
Deadline
: 30 - June - 2019
Major/Skill
: Banking
Language
: English-Khmer
JOB RESPONSIBLEs
Manage on project and all process related.
Prepare necessary document for presenting the project to management team.
Manage the pilot team of local people for supporting the project.
Contribute in quality assurance by planning, monitoring and evaluation on the project.
Preparation of project plan, and budget.
Support for project admin arrangement.
Conduct field visit (includes translation for Country representative during field visit).
Prepare analysis on Management Information System (MIS Data) as requires for project.
Assist the project team in the capacity development including training and coaching.
Other tasks assigned by Country Representative.

JOB REQUIREMENTs
- University Degree in Banking, Finance
- Have working experience in operation or credit team in banking and financial sector is a plus
- Ability to work with various departments and foster teamwork.
- Ability to work independently with minimal supervision.
- Be honest, friendly, active and creative.
- Fluent in Khmer language and English, with good English writing skills.
- Computer literacy in MS Word, Excel, Power-point, Internet and E-mail.
- High level of commitment.
- Ability to work under pressure and highly self-motivated.
- Able to travel to province for field visit.
HOW TO APPLY
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:

Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
Email: jobs@maxima.com.kh
head.hr@maxima.com.kh
Website: www.maxima.com.kh
Phone: 023 214 240 / 016 35 55 25 / 017 49 72 05
Shortlisted candidates will be contacted for interview. The candidate’s application will not be returned.
CONTACT DETAILs
Contact
: Team HR​
Phone
: 023 214 240 / 096 64 77 073
E-mail
: hr@maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Project Manager (USD800 - USD1,000)
Category
: Banking
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 01 Pax
Experience
: 2 Years
Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Major/Skill
: Banking
Language
: English-Khmer
Age
: 20 - 35
Sex
: Male
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 29 - May - 2019
Deadline
: 30 - June - 2019
JOB RESPONSIBLEs
Manage on project and all process related.
Prepare necessary document for presenting the project to management team.
Manage the pilot team of local people for supporting the project.
Contribute in quality assurance by planning, monitoring and evaluation on the project.
Preparation of project plan, and budget.
Support for project admin arrangement.
Conduct field visit (includes translation for Country representative during field visit).
Prepare analysis on Management Information System (MIS Data) as requires for project.
Assist the project team in the capacity development including training and coaching.
Other tasks assigned by Country Representative.

JOB REQUIREMENTs
- University Degree in Banking, Finance
- Have working experience in operation or credit team in banking and financial sector is a plus
- Ability to work with various departments and foster teamwork.
- Ability to work independently with minimal supervision.
- Be honest, friendly, active and creative.
- Fluent in Khmer language and English, with good English writing skills.
- Computer literacy in MS Word, Excel, Power-point, Internet and E-mail.
- High level of commitment.
- Ability to work under pressure and highly self-motivated.
- Able to travel to province for field visit.
HOW TO APPLY
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:

Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
Email: jobs@maxima.com.kh
head.hr@maxima.com.kh
Website: www.maxima.com.kh
Phone: 023 214 240 / 016 35 55 25 / 017 49 72 05
Shortlisted candidates will be contacted for interview. The candidate’s application will not be returned.
CONTACT DETAILs
Contact
: Team HR​
Phone
: 023 214 240 / 096 64 77 073
E-mail
: hr@maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2019 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 25 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2019 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service