ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩
 
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Wash Officer (Wash Project)
Job Category
: Banking
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 02 Pax
Experience
: 2 Years
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 25 - 35
Sex
: Male
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 07 - June - 2019
Deadline
: 31 - August - 2019
Major/Skill
: Banking
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
- Support coordination between WASH coordinator, head office team, regional office team, and branch office team in implementing water and sanitation financing program
- Provide WASH coordinator and head office team weekly/monthly reports on activities completed in the field
- Provide feedback to the WASH Coordinator and head office teams on marketing materials, promotion methods, loan product terms
- Perform demand surveys to keep up to date on clients’ needs and WASH access in areas of operation
- Assist Credit Officer in WASH promotion at center or village meetings
- Provide health hygiene and health educationto members/clients
- Ensure that branch staff understands basic technical aspects of WASH facilities being financed
- Assist WASH Coordinator and head office teams with product development and diversification
JOB REQUIREMENTs
- University degree in Finance and Banking or related field
- At least 1 year of working experience
- Be honest, friendly, active and creative
- Comprehensive both in Khmer and English
- Computer literacy in Microsoft Word, Excel, Power-Point, Internet and E-mail
- Ability to work under pressure and highly self-motivated
- Able to travel and work in province when assigned
HOW TO APPLY
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:

Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh
head.hr@maxima.com.kh
Website: www.maxima.com.kh
Phone: 023 214 240 / 016 35 55 25 / 017 49 72 05
Shortlisted candidates will be contacted for interview. The candidate’s application will not be returned.
CONTACT DETAILs
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Wash Officer (Wash Project)
Job Category
: Banking
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 02 Pax
Experience
: 2 Years
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 25 - 35
Sex
: Male
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 07 - June - 2019
Deadline
: 31 - August - 2019
Major/Skill
: Banking
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
- Support coordination between WASH coordinator, head office team, regional office team, and branch office team in implementing water and sanitation financing program
- Provide WASH coordinator and head office team weekly/monthly reports on activities completed in the field
- Provide feedback to the WASH Coordinator and head office teams on marketing materials, promotion methods, loan product terms
- Perform demand surveys to keep up to date on clients’ needs and WASH access in areas of operation
- Assist Credit Officer in WASH promotion at center or village meetings
- Provide health hygiene and health educationto members/clients
- Ensure that branch staff understands basic technical aspects of WASH facilities being financed
- Assist WASH Coordinator and head office teams with product development and diversification
JOB REQUIREMENTs
- University degree in Finance and Banking or related field
- At least 1 year of working experience
- Be honest, friendly, active and creative
- Comprehensive both in Khmer and English
- Computer literacy in Microsoft Word, Excel, Power-Point, Internet and E-mail
- Ability to work under pressure and highly self-motivated
- Able to travel and work in province when assigned
HOW TO APPLY
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:

Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh
head.hr@maxima.com.kh
Website: www.maxima.com.kh
Phone: 023 214 240 / 016 35 55 25 / 017 49 72 05
Shortlisted candidates will be contacted for interview. The candidate’s application will not be returned.
CONTACT DETAILs
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Wash Officer (Wash Project)
Category
: Banking
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 02 Pax
Experience
: 2 Years
Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Major/Skill
: Banking
Language
: English
Age
: 25 - 35
Sex
: Male
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 07 - June - 2019
Deadline
: 31 - August - 2019
JOB RESPONSIBLEs
- Support coordination between WASH coordinator, head office team, regional office team, and branch office team in implementing water and sanitation financing program
- Provide WASH coordinator and head office team weekly/monthly reports on activities completed in the field
- Provide feedback to the WASH Coordinator and head office teams on marketing materials, promotion methods, loan product terms
- Perform demand surveys to keep up to date on clients’ needs and WASH access in areas of operation
- Assist Credit Officer in WASH promotion at center or village meetings
- Provide health hygiene and health educationto members/clients
- Ensure that branch staff understands basic technical aspects of WASH facilities being financed
- Assist WASH Coordinator and head office teams with product development and diversification
JOB REQUIREMENTs
- University degree in Finance and Banking or related field
- At least 1 year of working experience
- Be honest, friendly, active and creative
- Comprehensive both in Khmer and English
- Computer literacy in Microsoft Word, Excel, Power-Point, Internet and E-mail
- Ability to work under pressure and highly self-motivated
- Able to travel and work in province when assigned
HOW TO APPLY
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:

Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh
head.hr@maxima.com.kh
Website: www.maxima.com.kh
Phone: 023 214 240 / 016 35 55 25 / 017 49 72 05
Shortlisted candidates will be contacted for interview. The candidate’s application will not be returned.
CONTACT DETAILs
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2019 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 90 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2019 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service