ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩
 
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
DEPUTY HEAD OF IT DEPARTMENT
Job Category
: Banking
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 01 Pax
Experience
: 2 Years
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 25 - 35
Sex
: Male
Marital Status
: Single
Posted On
: 02 - July - 2019
Deadline
: 31 - July - 2019
Major/Skill
: Banking
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
Develop the annual IT strategies to correspond to the business plan set by top management and Board of Directors.

Ensure information technology is in-line with agreed strategy and policy and policy and strategy is in compliance with regulation and standards in Cambodia.

Set up the IT policies and procedures to comply with IT standard framework and best practice to align with MAXIMA’s strategic business.

Implement the IT policies and procedures and take action with who have broken the policies and procedures.

Manage department staffing, including resource planning, recruitment, professional development, appraisal and disciplinary actions to provide a resilient and responsive support team that provides the specified service levels to the organization’s users and the required skills for the technical support of the solutions in use.

Manage the day to day operations of IT systems, ensuring that planning, end-user impact, change management, training, quality management are properly addressed and monitored to ensure that deadlines, budgets and service levels are met and results delivered.

Manage the further development and implementation of current system such as the Loan Tracking System, Loan Contract and other management database.

Work with vendors to safeguard the company's assets, intellectual property and computer systems.

Remain in regular contact with department heads and senior management to ensure tracking and monitoring of technological needs.

Responsible for the company’s information security policy and adherence to the requirements of the Data Protection Act.

Develop configuration and performance standards for the network. Implement and monitor controls to ensure standards are maintained.

Ensure hardware and software and network support is provided to internal staff in a professional, courteous, and timely manner.

Manage the deployment, monitoring, maintenance, development, upgrade, and support of all IT systems, including; routers, switches, firewalls, servers, PCs, operating systems, hardware, software, and peripherals.

Maintain a disaster recovery plan for all systems, reviewing the Information Technology Disaster Recovery Plan annually, recommending changes to Senior Management when needed.
JOB REQUIREMENTs
Fully committed to MAXIMA’s vision, mission, culture, and values.

University degree in IT or Computer Science Management or related fields

At least 4 year of Information Technology management experience

Be honest, friendly, active and creative

Good Interpersonal Skills

Fluent in Khmer language and English

Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness

High level of commitment

Ability to work under pressure and highly self-motivated
HOW TO APPLY
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:

Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.

Email: jobs@maxima.com.kh

head.hr@maxima.com.kh

Website: www.maxima.com.kh

Phone: 023 214 240​ / 016 35 55 25 / 017 49 72 05
CONTACT DETAILs
Contact
: Team HR​
Phone
: 023 214 240 / 096 64 77 073
E-mail
: hr@maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
DEPUTY HEAD OF IT DEPARTMENT
Job Category
: Banking
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 01 Pax
Experience
: 2 Years
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 25 - 35
Sex
: Male
Marital Status
: Single
Posted On
: 02 - July - 2019
Deadline
: 31 - July - 2019
Major/Skill
: Banking
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
Develop the annual IT strategies to correspond to the business plan set by top management and Board of Directors.

Ensure information technology is in-line with agreed strategy and policy and policy and strategy is in compliance with regulation and standards in Cambodia.

Set up the IT policies and procedures to comply with IT standard framework and best practice to align with MAXIMA’s strategic business.

Implement the IT policies and procedures and take action with who have broken the policies and procedures.

Manage department staffing, including resource planning, recruitment, professional development, appraisal and disciplinary actions to provide a resilient and responsive support team that provides the specified service levels to the organization’s users and the required skills for the technical support of the solutions in use.

Manage the day to day operations of IT systems, ensuring that planning, end-user impact, change management, training, quality management are properly addressed and monitored to ensure that deadlines, budgets and service levels are met and results delivered.

Manage the further development and implementation of current system such as the Loan Tracking System, Loan Contract and other management database.

Work with vendors to safeguard the company's assets, intellectual property and computer systems.

Remain in regular contact with department heads and senior management to ensure tracking and monitoring of technological needs.

Responsible for the company’s information security policy and adherence to the requirements of the Data Protection Act.

Develop configuration and performance standards for the network. Implement and monitor controls to ensure standards are maintained.

Ensure hardware and software and network support is provided to internal staff in a professional, courteous, and timely manner.

Manage the deployment, monitoring, maintenance, development, upgrade, and support of all IT systems, including; routers, switches, firewalls, servers, PCs, operating systems, hardware, software, and peripherals.

Maintain a disaster recovery plan for all systems, reviewing the Information Technology Disaster Recovery Plan annually, recommending changes to Senior Management when needed.
JOB REQUIREMENTs
Fully committed to MAXIMA’s vision, mission, culture, and values.

University degree in IT or Computer Science Management or related fields

At least 4 year of Information Technology management experience

Be honest, friendly, active and creative

Good Interpersonal Skills

Fluent in Khmer language and English

Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness

High level of commitment

Ability to work under pressure and highly self-motivated
HOW TO APPLY
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:

Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.

Email: jobs@maxima.com.kh

head.hr@maxima.com.kh

Website: www.maxima.com.kh

Phone: 023 214 240​ / 016 35 55 25 / 017 49 72 05
CONTACT DETAILs
Contact
: Team HR​
Phone
: 023 214 240 / 096 64 77 073
E-mail
: hr@maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
DEPUTY HEAD OF IT DEPARTMENT
Category
: Banking
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 01 Pax
Experience
: 2 Years
Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Major/Skill
: Banking
Language
: English
Age
: 25 - 35
Sex
: Male
Marital Status
: Single
Posted On
: 02 - July - 2019
Deadline
: 31 - July - 2019
JOB RESPONSIBLEs
Develop the annual IT strategies to correspond to the business plan set by top management and Board of Directors.

Ensure information technology is in-line with agreed strategy and policy and policy and strategy is in compliance with regulation and standards in Cambodia.

Set up the IT policies and procedures to comply with IT standard framework and best practice to align with MAXIMA’s strategic business.

Implement the IT policies and procedures and take action with who have broken the policies and procedures.

Manage department staffing, including resource planning, recruitment, professional development, appraisal and disciplinary actions to provide a resilient and responsive support team that provides the specified service levels to the organization’s users and the required skills for the technical support of the solutions in use.

Manage the day to day operations of IT systems, ensuring that planning, end-user impact, change management, training, quality management are properly addressed and monitored to ensure that deadlines, budgets and service levels are met and results delivered.

Manage the further development and implementation of current system such as the Loan Tracking System, Loan Contract and other management database.

Work with vendors to safeguard the company's assets, intellectual property and computer systems.

Remain in regular contact with department heads and senior management to ensure tracking and monitoring of technological needs.

Responsible for the company’s information security policy and adherence to the requirements of the Data Protection Act.

Develop configuration and performance standards for the network. Implement and monitor controls to ensure standards are maintained.

Ensure hardware and software and network support is provided to internal staff in a professional, courteous, and timely manner.

Manage the deployment, monitoring, maintenance, development, upgrade, and support of all IT systems, including; routers, switches, firewalls, servers, PCs, operating systems, hardware, software, and peripherals.

Maintain a disaster recovery plan for all systems, reviewing the Information Technology Disaster Recovery Plan annually, recommending changes to Senior Management when needed.
JOB REQUIREMENTs
Fully committed to MAXIMA’s vision, mission, culture, and values.

University degree in IT or Computer Science Management or related fields

At least 4 year of Information Technology management experience

Be honest, friendly, active and creative

Good Interpersonal Skills

Fluent in Khmer language and English

Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness

High level of commitment

Ability to work under pressure and highly self-motivated
HOW TO APPLY
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:

Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.

Email: jobs@maxima.com.kh

head.hr@maxima.com.kh

Website: www.maxima.com.kh

Phone: 023 214 240​ / 016 35 55 25 / 017 49 72 05
CONTACT DETAILs
Contact
: Team HR​
Phone
: 023 214 240 / 096 64 77 073
E-mail
: hr@maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2019 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 70 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2019 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service