ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩
 
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
WASH Coordinator
ការងារផ្នែក
: សេវាកម្ម អតិថិជន
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: 2 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ និង ខេត្ត
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Banking
ភាសារ
: English
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: នៅលីវ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 15 - July - 2019
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 31 - August - 2019
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
Coordinate with provincial / branch offices and other teams to ensure successful implementation of WaterCredit program activities i.e. enforcing compliance towards WASH financing policies, procedures, and guidelines as well as pursuing towards the set performance and productivity targets, and ensuring executions are in a quality and timely manner;
Mitigate internal risks by immediate notifications to the MFI senior management and other team members in the event of challenges in order to find the appropriate solutions towards such issues;
Coordinate the development of WASH loan marketing strategies, plan, and supported communication materials;
Work closely with operation head to ensure the annual plan set reaches the targets agreed;
Coordinate with other WASH stakeholders such as WASH suppliers, Social Enterprises and other WASH to bring additional supports and services delivered to the targeted communities;
Ensure adequate training for loan officers, branch management team, and support staffs on new WASH loan products, WASH education materials, and its promotional activities;
Liaise with other MFIs offering WASH loans a to get ideas exchanged on best practices and challenges as well as their coping mechanisms towards the project implementation;
Manage the grant fund based on the activities budget and control the use of grant to avoid inappropriate overspending;
Oversee the development and submission of monthly and quarterly performance reports to Water.org;
Manage upload of monthly loan data to the Water.org portal website;
Prepare the incentive and income statement report for finance and branch staffs;
Coordinate and attend field visits for Water.org or other relevant parties;
Perform other tasks assigned by supervisor.
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
University degree in Finance and Banking or related field

At least 1 year of working experience

Be honest, friendly, active and creative

Comprehensive both in Khmer and English

Computer literacy in Microsoft Word, Excel, Power-Point, Internet and E-mail

Ability to work under pressure and highly self-motivated

Able to travel and work in province when assigned
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
បេក្ខជនអាចដាក់ពាក្យនៅគ្រប់សាខា របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី ឬដាក់ពាក្យមកស្នាក់ការកណ្តាល

ផ្ទះលេខ #21 AB ផ្លូវ  271 សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

E-mail:         jobs@maxima.com.kh             

ទូរស័ព្ទ:          016 355 525 / ​096 64 77 073  / 017 497 205
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
WASH Coordinator
ការងារផ្នែក
: សេវាកម្ម អតិថិជន
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: 2 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ និង ខេត្ត
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Banking
ភាសារ
: English
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: នៅលីវ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 15 - July - 2019
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 31 - August - 2019
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
Coordinate with provincial / branch offices and other teams to ensure successful implementation of WaterCredit program activities i.e. enforcing compliance towards WASH financing policies, procedures, and guidelines as well as pursuing towards the set performance and productivity targets, and ensuring executions are in a quality and timely manner;
Mitigate internal risks by immediate notifications to the MFI senior management and other team members in the event of challenges in order to find the appropriate solutions towards such issues;
Coordinate the development of WASH loan marketing strategies, plan, and supported communication materials;
Work closely with operation head to ensure the annual plan set reaches the targets agreed;
Coordinate with other WASH stakeholders such as WASH suppliers, Social Enterprises and other WASH to bring additional supports and services delivered to the targeted communities;
Ensure adequate training for loan officers, branch management team, and support staffs on new WASH loan products, WASH education materials, and its promotional activities;
Liaise with other MFIs offering WASH loans a to get ideas exchanged on best practices and challenges as well as their coping mechanisms towards the project implementation;
Manage the grant fund based on the activities budget and control the use of grant to avoid inappropriate overspending;
Oversee the development and submission of monthly and quarterly performance reports to Water.org;
Manage upload of monthly loan data to the Water.org portal website;
Prepare the incentive and income statement report for finance and branch staffs;
Coordinate and attend field visits for Water.org or other relevant parties;
Perform other tasks assigned by supervisor.
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
University degree in Finance and Banking or related field

At least 1 year of working experience

Be honest, friendly, active and creative

Comprehensive both in Khmer and English

Computer literacy in Microsoft Word, Excel, Power-Point, Internet and E-mail

Ability to work under pressure and highly self-motivated

Able to travel and work in province when assigned
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
បេក្ខជនអាចដាក់ពាក្យនៅគ្រប់សាខា របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី ឬដាក់ពាក្យមកស្នាក់ការកណ្តាល

ផ្ទះលេខ #21 AB ផ្លូវ  271 សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

E-mail:         jobs@maxima.com.kh             

ទូរស័ព្ទ:          016 355 525 / ​096 64 77 073  / 017 497 205
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
WASH Coordinator
ការងារផ្នែក
: សេវាកម្ម អតិថិជន
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: 2 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ និង ខេត្ត
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Banking
ភាសារ
: English
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: នៅលីវ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 15 - July - 2019
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 31 - August - 2019
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
Coordinate with provincial / branch offices and other teams to ensure successful implementation of WaterCredit program activities i.e. enforcing compliance towards WASH financing policies, procedures, and guidelines as well as pursuing towards the set performance and productivity targets, and ensuring executions are in a quality and timely manner;
Mitigate internal risks by immediate notifications to the MFI senior management and other team members in the event of challenges in order to find the appropriate solutions towards such issues;
Coordinate the development of WASH loan marketing strategies, plan, and supported communication materials;
Work closely with operation head to ensure the annual plan set reaches the targets agreed;
Coordinate with other WASH stakeholders such as WASH suppliers, Social Enterprises and other WASH to bring additional supports and services delivered to the targeted communities;
Ensure adequate training for loan officers, branch management team, and support staffs on new WASH loan products, WASH education materials, and its promotional activities;
Liaise with other MFIs offering WASH loans a to get ideas exchanged on best practices and challenges as well as their coping mechanisms towards the project implementation;
Manage the grant fund based on the activities budget and control the use of grant to avoid inappropriate overspending;
Oversee the development and submission of monthly and quarterly performance reports to Water.org;
Manage upload of monthly loan data to the Water.org portal website;
Prepare the incentive and income statement report for finance and branch staffs;
Coordinate and attend field visits for Water.org or other relevant parties;
Perform other tasks assigned by supervisor.
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
University degree in Finance and Banking or related field

At least 1 year of working experience

Be honest, friendly, active and creative

Comprehensive both in Khmer and English

Computer literacy in Microsoft Word, Excel, Power-Point, Internet and E-mail

Ability to work under pressure and highly self-motivated

Able to travel and work in province when assigned
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
បេក្ខជនអាចដាក់ពាក្យនៅគ្រប់សាខា របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី ឬដាក់ពាក្យមកស្នាក់ការកណ្តាល

ផ្ទះលេខ #21 AB ផ្លូវ  271 សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

E-mail:         jobs@maxima.com.kh             

ទូរស័ព្ទ:          016 355 525 / ​096 64 77 073  / 017 497 205
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2019 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 44 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2019 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service