ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩
 
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Teller (សាខាពារាំង,ព្រៃវែង)
ការងារផ្នែក
: សេវាកម្ម អតិថិជន
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ព្រៃវែង
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: ទុតិយភូមិ
ជំនាញផ្នែក
: Banking
ភាសារ
: English
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
: ស្រី
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: នៅលីវ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 08 - August - 2019
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 31 - August - 2019
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
 ទទួលការបង់ប្រាក់ និងបើកប្រាក់ពីអតិថិជន
 ត្រួតពិនិត្យសក្ខីបត្រមុននឹងទទួលប្រាក់ និងបញ្ចេញប្រាក់
 រៀបចំបង្កាន់ដៃទទួលប្រាក់ ឲ្យបានគ្រប់ចំនួន និងត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយ
 រៀបចំសាច់ប្រាក់ និងធានាសុវត្ថិភាពសាច់ប្រាក់នៅក្នុងការិយាល័យ
 ទូទាត់សាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ និងបិទបញ្ជីរបាយការណ៍សាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
 រៀបចំឯកសារឥណទាន ដូចជា ប្លង់ទ្រព្យធានា កិច្ចសន្យាឥណទាន កិច្ចសន្យាដាក់ទ្រព្យធានា និងឯកសារ រដ្ឋបាល ដទៃទៀតឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងរៀបរយ
 ផ្តល់ព័ត៌មានដល់អតិថិជន ពន្យល់អតិថិជនពីលក្ខខណ្ឌនៃការខ្ចីប្រាក់ និងសងប្រាក់
 ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយឥណទានរបស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ា
 ថតចម្លងឯកសារឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗ
 រៀបចំទិញ និងគ្រប់គ្រងសម្ភារៈការិយាល័យ
 រៀបចំការិយាល័យឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យនៅកន្លែងធ្វើការ
 ធ្វើការងារផ្សេងៗទៅតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធាន
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
 បរិញ្ញាបត្រជំនាញ គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
 មានអត្តចរិកល្អ ស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ និងមានឆន្ទះក្នុងការងារ
 មានចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រ Microsoft Word, Excel, Power-Point, Quick-Book, Internet និង E-mail.
 មានចំណេះដឹង ភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេសល្អ
 មានបទពិសោធន៍ការងារជា ធារី(ប្រសិនមាន)
 មានអាយុយ៉ាងតិច ២០ ឆ្នាំ
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:
- Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
- Email: jobs@maxima.com.kh
- head.hr@maxima.com.kh
- Phone: 023 214 240 / 016 35 55 25 / 017 49 72 05;
- Website: www.maxima.com.kh
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Teller (សាខាពារាំង,ព្រៃវែង)
ការងារផ្នែក
: សេវាកម្ម អតិថិជន
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ព្រៃវែង
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: ទុតិយភូមិ
ជំនាញផ្នែក
: Banking
ភាសារ
: English
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
: ស្រី
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: នៅលីវ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 08 - August - 2019
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 31 - August - 2019
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
 ទទួលការបង់ប្រាក់ និងបើកប្រាក់ពីអតិថិជន
 ត្រួតពិនិត្យសក្ខីបត្រមុននឹងទទួលប្រាក់ និងបញ្ចេញប្រាក់
 រៀបចំបង្កាន់ដៃទទួលប្រាក់ ឲ្យបានគ្រប់ចំនួន និងត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយ
 រៀបចំសាច់ប្រាក់ និងធានាសុវត្ថិភាពសាច់ប្រាក់នៅក្នុងការិយាល័យ
 ទូទាត់សាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ និងបិទបញ្ជីរបាយការណ៍សាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
 រៀបចំឯកសារឥណទាន ដូចជា ប្លង់ទ្រព្យធានា កិច្ចសន្យាឥណទាន កិច្ចសន្យាដាក់ទ្រព្យធានា និងឯកសារ រដ្ឋបាល ដទៃទៀតឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងរៀបរយ
 ផ្តល់ព័ត៌មានដល់អតិថិជន ពន្យល់អតិថិជនពីលក្ខខណ្ឌនៃការខ្ចីប្រាក់ និងសងប្រាក់
 ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយឥណទានរបស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ា
 ថតចម្លងឯកសារឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗ
 រៀបចំទិញ និងគ្រប់គ្រងសម្ភារៈការិយាល័យ
 រៀបចំការិយាល័យឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យនៅកន្លែងធ្វើការ
 ធ្វើការងារផ្សេងៗទៅតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធាន
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
 បរិញ្ញាបត្រជំនាញ គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
 មានអត្តចរិកល្អ ស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ និងមានឆន្ទះក្នុងការងារ
 មានចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រ Microsoft Word, Excel, Power-Point, Quick-Book, Internet និង E-mail.
 មានចំណេះដឹង ភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេសល្អ
 មានបទពិសោធន៍ការងារជា ធារី(ប្រសិនមាន)
 មានអាយុយ៉ាងតិច ២០ ឆ្នាំ
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:
- Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
- Email: jobs@maxima.com.kh
- head.hr@maxima.com.kh
- Phone: 023 214 240 / 016 35 55 25 / 017 49 72 05;
- Website: www.maxima.com.kh
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Teller (សាខាពារាំង,ព្រៃវែង)
ការងារផ្នែក
: សេវាកម្ម អតិថិជន
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ព្រៃវែង
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: ទុតិយភូមិ
ជំនាញផ្នែក
: Banking
ភាសារ
: English
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
: ស្រី
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: នៅលីវ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 08 - August - 2019
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 31 - August - 2019
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
 ទទួលការបង់ប្រាក់ និងបើកប្រាក់ពីអតិថិជន
 ត្រួតពិនិត្យសក្ខីបត្រមុននឹងទទួលប្រាក់ និងបញ្ចេញប្រាក់
 រៀបចំបង្កាន់ដៃទទួលប្រាក់ ឲ្យបានគ្រប់ចំនួន និងត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយ
 រៀបចំសាច់ប្រាក់ និងធានាសុវត្ថិភាពសាច់ប្រាក់នៅក្នុងការិយាល័យ
 ទូទាត់សាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ និងបិទបញ្ជីរបាយការណ៍សាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
 រៀបចំឯកសារឥណទាន ដូចជា ប្លង់ទ្រព្យធានា កិច្ចសន្យាឥណទាន កិច្ចសន្យាដាក់ទ្រព្យធានា និងឯកសារ រដ្ឋបាល ដទៃទៀតឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងរៀបរយ
 ផ្តល់ព័ត៌មានដល់អតិថិជន ពន្យល់អតិថិជនពីលក្ខខណ្ឌនៃការខ្ចីប្រាក់ និងសងប្រាក់
 ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយឥណទានរបស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ា
 ថតចម្លងឯកសារឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗ
 រៀបចំទិញ និងគ្រប់គ្រងសម្ភារៈការិយាល័យ
 រៀបចំការិយាល័យឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យនៅកន្លែងធ្វើការ
 ធ្វើការងារផ្សេងៗទៅតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធាន
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
 បរិញ្ញាបត្រជំនាញ គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
 មានអត្តចរិកល្អ ស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ និងមានឆន្ទះក្នុងការងារ
 មានចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រ Microsoft Word, Excel, Power-Point, Quick-Book, Internet និង E-mail.
 មានចំណេះដឹង ភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេសល្អ
 មានបទពិសោធន៍ការងារជា ធារី(ប្រសិនមាន)
 មានអាយុយ៉ាងតិច ២០ ឆ្នាំ
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:
- Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
- Email: jobs@maxima.com.kh
- head.hr@maxima.com.kh
- Phone: 023 214 240 / 016 35 55 25 / 017 49 72 05;
- Website: www.maxima.com.kh
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2019 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 72 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2019 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service