ថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
 
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Head of Risk Department
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: 2 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Banking
ភាសារ
: English & Khmer
អាយុ
: 25ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 20 - August - 2019
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - November - 2019
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- Develop risk management framework and compliance program for managing risks within MAXIMA.
- Proactively providing risk management advice across the institution;
- Identifying emerging risks and advising the senior management and Board on appropriate risk management options or controls.
- Regularly review and update of the risk management framework and compliance program at least annually and make recommendations on its improvement.
- Develop enhanced procedures to ensure MAXIMA’s compliance with all regulatory, financial and core operational system requirements.
- All external compliance obligations have been identified and recorded in the compliance register including level of inherent risk and strategies/controls and identification is also performed when there are changes/new initiatives.
- Key risks are identified and strategies are put in place to manage in all aspects included changes and new initiatives.
- Ensure that risk management is embedded at an operational level within the business and that staff at all levels are aware of and manage risk as a core part of their responsibilities.
- Responsible for loan delinquency management and support the credit department to minimize the risk occurred in all offices.
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- University degree in Business Administration or related fields
- Experience in risk assessment, credit monitoring in bank or MFIs
- A minimum of 3 year of working experience in compliance work with bank or MFIs
- Working knowledge/understanding of risk management/measurement technique
- Computer literacy Microsoft Word, Excel, Power-Point, Quick-Book, Internet and E-mail.
- Comprehensive in both Khmer and English
- Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness.
- Ability to work under pressure and highly self-motivated
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:
Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh
head.hr@maxima.com.kh
Phone: 023 214 240 / 016 35 55 25 / 017 49 72 05; Website: www.maxima.com.kh
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Head of Risk Department
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: 2 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Banking
ភាសារ
: English & Khmer
អាយុ
: 25ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 20 - August - 2019
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - November - 2019
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- Develop risk management framework and compliance program for managing risks within MAXIMA.
- Proactively providing risk management advice across the institution;
- Identifying emerging risks and advising the senior management and Board on appropriate risk management options or controls.
- Regularly review and update of the risk management framework and compliance program at least annually and make recommendations on its improvement.
- Develop enhanced procedures to ensure MAXIMA’s compliance with all regulatory, financial and core operational system requirements.
- All external compliance obligations have been identified and recorded in the compliance register including level of inherent risk and strategies/controls and identification is also performed when there are changes/new initiatives.
- Key risks are identified and strategies are put in place to manage in all aspects included changes and new initiatives.
- Ensure that risk management is embedded at an operational level within the business and that staff at all levels are aware of and manage risk as a core part of their responsibilities.
- Responsible for loan delinquency management and support the credit department to minimize the risk occurred in all offices.
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- University degree in Business Administration or related fields
- Experience in risk assessment, credit monitoring in bank or MFIs
- A minimum of 3 year of working experience in compliance work with bank or MFIs
- Working knowledge/understanding of risk management/measurement technique
- Computer literacy Microsoft Word, Excel, Power-Point, Quick-Book, Internet and E-mail.
- Comprehensive in both Khmer and English
- Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness.
- Ability to work under pressure and highly self-motivated
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:
Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh
head.hr@maxima.com.kh
Phone: 023 214 240 / 016 35 55 25 / 017 49 72 05; Website: www.maxima.com.kh
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Head of Risk Department
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: 2 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Banking
ភាសារ
: English & Khmer
អាយុ
: 25ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 20 - August - 2019
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - November - 2019
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- Develop risk management framework and compliance program for managing risks within MAXIMA.
- Proactively providing risk management advice across the institution;
- Identifying emerging risks and advising the senior management and Board on appropriate risk management options or controls.
- Regularly review and update of the risk management framework and compliance program at least annually and make recommendations on its improvement.
- Develop enhanced procedures to ensure MAXIMA’s compliance with all regulatory, financial and core operational system requirements.
- All external compliance obligations have been identified and recorded in the compliance register including level of inherent risk and strategies/controls and identification is also performed when there are changes/new initiatives.
- Key risks are identified and strategies are put in place to manage in all aspects included changes and new initiatives.
- Ensure that risk management is embedded at an operational level within the business and that staff at all levels are aware of and manage risk as a core part of their responsibilities.
- Responsible for loan delinquency management and support the credit department to minimize the risk occurred in all offices.
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- University degree in Business Administration or related fields
- Experience in risk assessment, credit monitoring in bank or MFIs
- A minimum of 3 year of working experience in compliance work with bank or MFIs
- Working knowledge/understanding of risk management/measurement technique
- Computer literacy Microsoft Word, Excel, Power-Point, Quick-Book, Internet and E-mail.
- Comprehensive in both Khmer and English
- Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness.
- Ability to work under pressure and highly self-motivated
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:
Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh
head.hr@maxima.com.kh
Phone: 023 214 240 / 016 35 55 25 / 017 49 72 05; Website: www.maxima.com.kh
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2019 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 26 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2019 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service