ថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
 
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Deputy Head of Internal Audit
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: 2 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Audit, Finance, Accounting, Business Administration
ភាសារ
: English - Khmer
អាយុ
: 25ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 17 - September - 2019
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - November - 2019
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- Conduct audit at Head of Office, Branches Offices.
- Implement assigned audit program and plan.
- Operation audit such as loan administration, credit analysis, loan repayment and delinquency.
- Sampling the vouchers and documents in order to verify the vouchers, signatures and correctness of posting in loan tracking (Loan software) and accounting systems.
- Sampling the borrowers and to visit them to make sure that no phantom borrowers exist.
- Review of compliance with existing policies, regulations, plans and procedures.
- Oversee and execute the follow-up of audit findings.
- Conduct the finance audit by verifying the financial report (financial statement) with supporting documents,
- Fraud or special cases investigation, if needed.
- Prepare report of audit after audit conduction (Khmer and English)
- Assisted in prepare the audit annual plan and schedule
- Audit Team Work
- Join with audit team members in providing positive recommendation on areas of findings.
- Instruct or improve on technical aspect to related staffs on the area of weakness or error after audit.
- Instruct or improve on technical aspect to related staffs on the area of weakness or error after audit.
- Participation in development a strong understanding of company activities and risks as well as emerging risks; then provide recommendations for new audit.
- Review means of safeguarding assets and provides information and recommendations to correct any errors or mistakes found.
- Develop strong understanding of company activities and related risks as well as emerging risks to adequately assess operation and audit related impacts and provide recommendations for developing new audit approaches and/or appropriate controls to mitigate risks.
- Assisted in create/update the audit policy/procedure/working paper/tool/manual
- Liaise with external auditor, and stakeholders
- Assist and train the new audit staff.
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- University degree in Audit, Finance, Accounting, Business Administration or related fields
- Experience in audit and risk management in bank or MFIs
- A minimum of 2 years of working experience in auditing with bank or MFIs
- Working knowledge/understanding of auditing technique
- Computer literacy Microsoft Word, Excel, Power-Point, Quick-Book, Internet and E-mail.
- Comprehensive in both Khmer and English
- Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness
- Willingness to work at field and travel
- Ability to work under pressure and highly self-motivated
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:
Address: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh
head.hr@maxima.com.kh
Phone: 023 214 240​ / 016 35 55 25 / 017 49 72 05;
Website: www.maxima.com.kh
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Deputy Head of Internal Audit
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: 2 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Audit, Finance, Accounting, Business Administration
ភាសារ
: English - Khmer
អាយុ
: 25ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 17 - September - 2019
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - November - 2019
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- Conduct audit at Head of Office, Branches Offices.
- Implement assigned audit program and plan.
- Operation audit such as loan administration, credit analysis, loan repayment and delinquency.
- Sampling the vouchers and documents in order to verify the vouchers, signatures and correctness of posting in loan tracking (Loan software) and accounting systems.
- Sampling the borrowers and to visit them to make sure that no phantom borrowers exist.
- Review of compliance with existing policies, regulations, plans and procedures.
- Oversee and execute the follow-up of audit findings.
- Conduct the finance audit by verifying the financial report (financial statement) with supporting documents,
- Fraud or special cases investigation, if needed.
- Prepare report of audit after audit conduction (Khmer and English)
- Assisted in prepare the audit annual plan and schedule
- Audit Team Work
- Join with audit team members in providing positive recommendation on areas of findings.
- Instruct or improve on technical aspect to related staffs on the area of weakness or error after audit.
- Instruct or improve on technical aspect to related staffs on the area of weakness or error after audit.
- Participation in development a strong understanding of company activities and risks as well as emerging risks; then provide recommendations for new audit.
- Review means of safeguarding assets and provides information and recommendations to correct any errors or mistakes found.
- Develop strong understanding of company activities and related risks as well as emerging risks to adequately assess operation and audit related impacts and provide recommendations for developing new audit approaches and/or appropriate controls to mitigate risks.
- Assisted in create/update the audit policy/procedure/working paper/tool/manual
- Liaise with external auditor, and stakeholders
- Assist and train the new audit staff.
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- University degree in Audit, Finance, Accounting, Business Administration or related fields
- Experience in audit and risk management in bank or MFIs
- A minimum of 2 years of working experience in auditing with bank or MFIs
- Working knowledge/understanding of auditing technique
- Computer literacy Microsoft Word, Excel, Power-Point, Quick-Book, Internet and E-mail.
- Comprehensive in both Khmer and English
- Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness
- Willingness to work at field and travel
- Ability to work under pressure and highly self-motivated
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:
Address: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh
head.hr@maxima.com.kh
Phone: 023 214 240​ / 016 35 55 25 / 017 49 72 05;
Website: www.maxima.com.kh
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Deputy Head of Internal Audit
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: 2 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Audit, Finance, Accounting, Business Administration
ភាសារ
: English - Khmer
អាយុ
: 25ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 17 - September - 2019
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - November - 2019
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- Conduct audit at Head of Office, Branches Offices.
- Implement assigned audit program and plan.
- Operation audit such as loan administration, credit analysis, loan repayment and delinquency.
- Sampling the vouchers and documents in order to verify the vouchers, signatures and correctness of posting in loan tracking (Loan software) and accounting systems.
- Sampling the borrowers and to visit them to make sure that no phantom borrowers exist.
- Review of compliance with existing policies, regulations, plans and procedures.
- Oversee and execute the follow-up of audit findings.
- Conduct the finance audit by verifying the financial report (financial statement) with supporting documents,
- Fraud or special cases investigation, if needed.
- Prepare report of audit after audit conduction (Khmer and English)
- Assisted in prepare the audit annual plan and schedule
- Audit Team Work
- Join with audit team members in providing positive recommendation on areas of findings.
- Instruct or improve on technical aspect to related staffs on the area of weakness or error after audit.
- Instruct or improve on technical aspect to related staffs on the area of weakness or error after audit.
- Participation in development a strong understanding of company activities and risks as well as emerging risks; then provide recommendations for new audit.
- Review means of safeguarding assets and provides information and recommendations to correct any errors or mistakes found.
- Develop strong understanding of company activities and related risks as well as emerging risks to adequately assess operation and audit related impacts and provide recommendations for developing new audit approaches and/or appropriate controls to mitigate risks.
- Assisted in create/update the audit policy/procedure/working paper/tool/manual
- Liaise with external auditor, and stakeholders
- Assist and train the new audit staff.
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- University degree in Audit, Finance, Accounting, Business Administration or related fields
- Experience in audit and risk management in bank or MFIs
- A minimum of 2 years of working experience in auditing with bank or MFIs
- Working knowledge/understanding of auditing technique
- Computer literacy Microsoft Word, Excel, Power-Point, Quick-Book, Internet and E-mail.
- Comprehensive in both Khmer and English
- Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness
- Willingness to work at field and travel
- Ability to work under pressure and highly self-motivated
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:
Address: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh
head.hr@maxima.com.kh
Phone: 023 214 240​ / 016 35 55 25 / 017 49 72 05;
Website: www.maxima.com.kh
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2019 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 42 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2019 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service