ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
 
FTB Bank
Branch Manager
ការងារផ្នែក
: ធនាគារ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: Five year to positio ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Banking or related field
ភាសារ
: Khmer & English
អាយុ
: Unlimitedឆ្នាំ ឡើងទៅ
ភេទ
: មិនកំណត់
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 04 - October - 2019
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 31 - December - 2019
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
• Manage the branch’s business to deliver outstanding results in all areas including deposit and loan growth, revenue growth, productivity, and branch profit
• Identify business growth opportunities, propose action plans and implement marketing activities to capture the business
• Lead the team to develop and build client networks and maintain good relationship to increase the business. Understand customer’s financial circumstances and propose the products and services to meet the needs
• Provide regular coaching to staff to ensure continuous improvement in the delivery of customer services
• Proactively identify and address areas of customer dissatisfaction, follow up and resolve customer complaints
• Monitor competitors’ activities, report and make recommendations
• Work closely with compliance team to drive and support adequate training to ensure all staff are aware of bank policies, risk management and compliance requirements
• Coach, lead and empower the team to achieve best performance and maintain an open, honest and satisfying team work environment
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
• Bachelor Degree in Banking or related field. MBA is preferable
• Three years’ experience in bank branch management
• Strong customer network and relationship building skills
• Good organizational and time management skills
• A strong desire to work in a team and deal with challenge
• Excellent negotiation and internal & external relationship building
• Computer literacy and English language proficiency
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Email: HR@ftbbank.com
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: FTBHR
Phone
: 023862111
Fax
:
E-mail
: HR@ftbbank.com
Website
: www.ftbbank.com
Address
: Building No. 33 C-D, Tchecoslovaquie Blvd (169), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh

.

.

.


FTB Bank
Branch Manager
ការងារផ្នែក
: ធនាគារ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: Five year to positio ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Banking or related field
ភាសារ
: Khmer & English
អាយុ
: Unlimitedឆ្នាំ ឡើងទៅ
ភេទ
: មិនកំណត់
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 04 - October - 2019
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 31 - December - 2019
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
• Manage the branch’s business to deliver outstanding results in all areas including deposit and loan growth, revenue growth, productivity, and branch profit
• Identify business growth opportunities, propose action plans and implement marketing activities to capture the business
• Lead the team to develop and build client networks and maintain good relationship to increase the business. Understand customer’s financial circumstances and propose the products and services to meet the needs
• Provide regular coaching to staff to ensure continuous improvement in the delivery of customer services
• Proactively identify and address areas of customer dissatisfaction, follow up and resolve customer complaints
• Monitor competitors’ activities, report and make recommendations
• Work closely with compliance team to drive and support adequate training to ensure all staff are aware of bank policies, risk management and compliance requirements
• Coach, lead and empower the team to achieve best performance and maintain an open, honest and satisfying team work environment
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
• Bachelor Degree in Banking or related field. MBA is preferable
• Three years’ experience in bank branch management
• Strong customer network and relationship building skills
• Good organizational and time management skills
• A strong desire to work in a team and deal with challenge
• Excellent negotiation and internal & external relationship building
• Computer literacy and English language proficiency
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Email: HR@ftbbank.com
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: FTBHR
Phone
: 023862111
Fax
:
E-mail
: HR@ftbbank.com
Website
: www.ftbbank.com
Address
: Building No. 33 C-D, Tchecoslovaquie Blvd (169), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh

.

.

.


FTB Bank
Branch Manager
ការងារផ្នែក
: ធនាគារ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: Five year to positio ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Banking or related field
ភាសារ
: Khmer & English
អាយុ
: Unlimitedឆ្នាំ ឡើងទៅ
ភេទ
: មិនកំណត់
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 04 - October - 2019
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 31 - December - 2019
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
• Manage the branch’s business to deliver outstanding results in all areas including deposit and loan growth, revenue growth, productivity, and branch profit
• Identify business growth opportunities, propose action plans and implement marketing activities to capture the business
• Lead the team to develop and build client networks and maintain good relationship to increase the business. Understand customer’s financial circumstances and propose the products and services to meet the needs
• Provide regular coaching to staff to ensure continuous improvement in the delivery of customer services
• Proactively identify and address areas of customer dissatisfaction, follow up and resolve customer complaints
• Monitor competitors’ activities, report and make recommendations
• Work closely with compliance team to drive and support adequate training to ensure all staff are aware of bank policies, risk management and compliance requirements
• Coach, lead and empower the team to achieve best performance and maintain an open, honest and satisfying team work environment
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
• Bachelor Degree in Banking or related field. MBA is preferable
• Three years’ experience in bank branch management
• Strong customer network and relationship building skills
• Good organizational and time management skills
• A strong desire to work in a team and deal with challenge
• Excellent negotiation and internal & external relationship building
• Computer literacy and English language proficiency
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Email: HR@ftbbank.com
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: FTBHR
Phone
: 023862111
Fax
:
E-mail
: HR@ftbbank.com
Website
: www.ftbbank.com
Address
: Building No. 33 C-D, Tchecoslovaquie Blvd (169), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2019 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 14 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2019 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service