ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
 
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
មន្រ្តីសវនកម្មផ្ទៃក្នុងជាន់ខ្ពស់ (Senior Internal Auditor) ០២ នាក់
ការងារផ្នែក
: ធនាគារ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: 2 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Audit, Finance, Accounting, Business Administration
ភាសារ
: English & Khmer
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: នៅលីវ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 21 - January - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 28 - February - 2020
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
Implement assignment base on the audit program and plan
Conduct operational audit and financial audit for all offices (Branch and Head Office)
Conduct client visit to make sure that there is no phantom clients exist
Review of compliance with existing policies, regulations, plans and procedures
Oversee and execute the follow-up of audit findings
Review means of safeguarding assets and provides information and recommendations to correct any errors or mistakes found
Prepare audit report after conduct audit
Develop strong understanding of company activities and related risks
Emerging risks to adequately assess operation and audit related impacts
Provide recommendations for developing new audit approaches and/or appropriate controls to mitigate risks
Assist and train the new audit staff on audit technique and skill.
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
University degree in Audit, Finance, Accounting or Business Administration or related fields
Be honest, friendly, active and creative
Good Interpersonal Skills
High level of written and spoken in Khmer and English language
Comprehensive both in Khmer and English
Computer literacy in Microsoft Word, Excel, Power-Point, Quick-book, Internet and E-mail
Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness
High level of commitment
Ability to work under pressure and highly self-motivated
Willing to work at field or work in province
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
របៀបដាក់ពាក្យៈ
បេក្ខជនអាចដាក់ពាក្យនៅនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស ឬតាមរយៈ
E-mail: jobs@maxima.com.kh ឬ head.hr@maxima.com.kh
ទូរស័ព្ទ: 016 355 525 / ​096 64 77 073 / 017 497 205

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
មន្រ្តីសវនកម្មផ្ទៃក្នុងជាន់ខ្ពស់ (Senior Internal Auditor) ០២ នាក់
ការងារផ្នែក
: ធនាគារ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: 2 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Audit, Finance, Accounting, Business Administration
ភាសារ
: English & Khmer
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: នៅលីវ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 21 - January - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 28 - February - 2020
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
Implement assignment base on the audit program and plan
Conduct operational audit and financial audit for all offices (Branch and Head Office)
Conduct client visit to make sure that there is no phantom clients exist
Review of compliance with existing policies, regulations, plans and procedures
Oversee and execute the follow-up of audit findings
Review means of safeguarding assets and provides information and recommendations to correct any errors or mistakes found
Prepare audit report after conduct audit
Develop strong understanding of company activities and related risks
Emerging risks to adequately assess operation and audit related impacts
Provide recommendations for developing new audit approaches and/or appropriate controls to mitigate risks
Assist and train the new audit staff on audit technique and skill.
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
University degree in Audit, Finance, Accounting or Business Administration or related fields
Be honest, friendly, active and creative
Good Interpersonal Skills
High level of written and spoken in Khmer and English language
Comprehensive both in Khmer and English
Computer literacy in Microsoft Word, Excel, Power-Point, Quick-book, Internet and E-mail
Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness
High level of commitment
Ability to work under pressure and highly self-motivated
Willing to work at field or work in province
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
របៀបដាក់ពាក្យៈ
បេក្ខជនអាចដាក់ពាក្យនៅនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស ឬតាមរយៈ
E-mail: jobs@maxima.com.kh ឬ head.hr@maxima.com.kh
ទូរស័ព្ទ: 016 355 525 / ​096 64 77 073 / 017 497 205

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
មន្រ្តីសវនកម្មផ្ទៃក្នុងជាន់ខ្ពស់ (Senior Internal Auditor) ០២ នាក់
ការងារផ្នែក
: ធនាគារ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: 2 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Audit, Finance, Accounting, Business Administration
ភាសារ
: English & Khmer
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: នៅលីវ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 21 - January - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 28 - February - 2020
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
Implement assignment base on the audit program and plan
Conduct operational audit and financial audit for all offices (Branch and Head Office)
Conduct client visit to make sure that there is no phantom clients exist
Review of compliance with existing policies, regulations, plans and procedures
Oversee and execute the follow-up of audit findings
Review means of safeguarding assets and provides information and recommendations to correct any errors or mistakes found
Prepare audit report after conduct audit
Develop strong understanding of company activities and related risks
Emerging risks to adequately assess operation and audit related impacts
Provide recommendations for developing new audit approaches and/or appropriate controls to mitigate risks
Assist and train the new audit staff on audit technique and skill.
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
University degree in Audit, Finance, Accounting or Business Administration or related fields
Be honest, friendly, active and creative
Good Interpersonal Skills
High level of written and spoken in Khmer and English language
Comprehensive both in Khmer and English
Computer literacy in Microsoft Word, Excel, Power-Point, Quick-book, Internet and E-mail
Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness
High level of commitment
Ability to work under pressure and highly self-motivated
Willing to work at field or work in province
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
របៀបដាក់ពាក្យៈ
បេក្ខជនអាចដាក់ពាក្យនៅនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស ឬតាមរយៈ
E-mail: jobs@maxima.com.kh ឬ head.hr@maxima.com.kh
ទូរស័ព្ទ: 016 355 525 / ​096 64 77 073 / 017 497 205

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2020 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 19 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2020 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service