ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
 
Human Resource Consultant Service
HR Consultant
HR Operation
ការងារផ្នែក
: ធនធានមនុស្ស
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 3 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1Year Up ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: HR
ភាសារ
: English
អាយុ
: 18ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
: មិនកំណត់
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 23 - January - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 29 - February - 2020
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- Prepare CV of candidate and document for the interview
- Responsible for recruitment and staff selection
- Prepare Standard Operation Procedure (“SOP”), Employment Contract and Scope of Work (SOW) for all staffs
- Prepare monthly payroll for all staffs
- Dealing with all issues related to staff benefit, safety, conflict
- Dealing all issues of the administration works
- Update head count report & other reporting
- Make payment to NSSF (National Social Security Fund : បសស)
- Office Security & Sanitation
- Office Operations
- Company Policies
- Other task requested by HR Manager

លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- At lease Bachelor or higher in Business Management;
- Strong concept in setting up new company to build up faster;
- Good command of English
- Good in Team work
- Can work under pressure

ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
បើមាន ចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvjobspage@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់
Tel: 070 82 9993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
Fax
:
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Website
:
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
HR Operation
ការងារផ្នែក
: ធនធានមនុស្ស
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 3 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1Year Up ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: HR
ភាសារ
: English
អាយុ
: 18ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
: មិនកំណត់
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 23 - January - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 29 - February - 2020
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- Prepare CV of candidate and document for the interview
- Responsible for recruitment and staff selection
- Prepare Standard Operation Procedure (“SOP”), Employment Contract and Scope of Work (SOW) for all staffs
- Prepare monthly payroll for all staffs
- Dealing with all issues related to staff benefit, safety, conflict
- Dealing all issues of the administration works
- Update head count report & other reporting
- Make payment to NSSF (National Social Security Fund : បសស)
- Office Security & Sanitation
- Office Operations
- Company Policies
- Other task requested by HR Manager

លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- At lease Bachelor or higher in Business Management;
- Strong concept in setting up new company to build up faster;
- Good command of English
- Good in Team work
- Can work under pressure

ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
បើមាន ចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvjobspage@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់
Tel: 070 82 9993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
Fax
:
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Website
:
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
HR Operation
ការងារផ្នែក
: ធនធានមនុស្ស
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 3 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1Year Up ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: HR
ភាសារ
: English
អាយុ
: 18ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
: មិនកំណត់
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 23 - January - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 29 - February - 2020
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- Prepare CV of candidate and document for the interview
- Responsible for recruitment and staff selection
- Prepare Standard Operation Procedure (“SOP”), Employment Contract and Scope of Work (SOW) for all staffs
- Prepare monthly payroll for all staffs
- Dealing with all issues related to staff benefit, safety, conflict
- Dealing all issues of the administration works
- Update head count report & other reporting
- Make payment to NSSF (National Social Security Fund : បសស)
- Office Security & Sanitation
- Office Operations
- Company Policies
- Other task requested by HR Manager

លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- At lease Bachelor or higher in Business Management;
- Strong concept in setting up new company to build up faster;
- Good command of English
- Good in Team work
- Can work under pressure

ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
បើមាន ចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvjobspage@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់
Tel: 070 82 9993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
Fax
:
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Website
:
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2020 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 29 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2020 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service