ថ្ងៃអង្គារ ទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
 
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Senior Internal Auditor (02 Position)
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: មិនកំណត់
ជំនាញផ្នែក
: Audit, Finance, Accounting, Business Administration
ភាសារ
: English
Khmer
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 45 ឆ្នាំ
ភេទ
: មិនកំណត់
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 19 - March - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - April - 2020
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
Job Opportunity
Position: Senior Internal Auditor (02 Position)
Location: Head Office, Phnom Penh
Responsibilities :
1. Implement assignment base on the audit program and plan
2. Conduct operational audit and financial audit for all offices (Branch and Head Office)
3. Conduct client visit to make sure that there is no phantom clients exist
4. Review of compliance with existing policies, regulations, plans and procedures
5. Oversee and execute the follow-up of audit findings
6. Review means of safeguarding assets and provides information and recommendations to correct any errors or mistakes found
7. Prepare audit report after conduct audit
8. Develop strong understanding of company activities and related risks
9. Emerging risks to adequately assess operation and audit related impacts
10. Provide recommendations for developing new audit approaches and/or appropriate controls to mitigate risks
11. Assist and train the new audit staff on audit technique and skill.
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
1. University degree in Audit, Finance, Accounting or Business Administration or related fields
2. Be honest, friendly, active and creative
3. Good Interpersonal Skills
4. High level of written and spoken in Khmer and English language
5. Comprehensive both in Khmer and English
6. Computer literacy in Microsoft Word, Excel, Power-Point, Quick-book, Internet and E-mail
7. Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness
8. High level of commitment
9. Ability to work under pressure and highly self-motivated
10. Willing to work at field or work in province
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to the address: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, or via Email:jobs@maxima.com.kh. Shortlisted candidates will be contacted for interview. The candidate’s application will not be returned. For further information, please contact to 016 355 525 / 023 214 240, or visit: www.maxima.com.kh.
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Senior Internal Auditor (02 Position)
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: មិនកំណត់
ជំនាញផ្នែក
: Audit, Finance, Accounting, Business Administration
ភាសារ
: English
Khmer
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 45 ឆ្នាំ
ភេទ
: មិនកំណត់
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 19 - March - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - April - 2020
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
Job Opportunity
Position: Senior Internal Auditor (02 Position)
Location: Head Office, Phnom Penh
Responsibilities :
1. Implement assignment base on the audit program and plan
2. Conduct operational audit and financial audit for all offices (Branch and Head Office)
3. Conduct client visit to make sure that there is no phantom clients exist
4. Review of compliance with existing policies, regulations, plans and procedures
5. Oversee and execute the follow-up of audit findings
6. Review means of safeguarding assets and provides information and recommendations to correct any errors or mistakes found
7. Prepare audit report after conduct audit
8. Develop strong understanding of company activities and related risks
9. Emerging risks to adequately assess operation and audit related impacts
10. Provide recommendations for developing new audit approaches and/or appropriate controls to mitigate risks
11. Assist and train the new audit staff on audit technique and skill.
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
1. University degree in Audit, Finance, Accounting or Business Administration or related fields
2. Be honest, friendly, active and creative
3. Good Interpersonal Skills
4. High level of written and spoken in Khmer and English language
5. Comprehensive both in Khmer and English
6. Computer literacy in Microsoft Word, Excel, Power-Point, Quick-book, Internet and E-mail
7. Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness
8. High level of commitment
9. Ability to work under pressure and highly self-motivated
10. Willing to work at field or work in province
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to the address: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, or via Email:jobs@maxima.com.kh. Shortlisted candidates will be contacted for interview. The candidate’s application will not be returned. For further information, please contact to 016 355 525 / 023 214 240, or visit: www.maxima.com.kh.
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Senior Internal Auditor (02 Position)
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: មិនកំណត់
ជំនាញផ្នែក
: Audit, Finance, Accounting, Business Administration
ភាសារ
: English
Khmer
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 45 ឆ្នាំ
ភេទ
: មិនកំណត់
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 19 - March - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - April - 2020
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
Job Opportunity
Position: Senior Internal Auditor (02 Position)
Location: Head Office, Phnom Penh
Responsibilities :
1. Implement assignment base on the audit program and plan
2. Conduct operational audit and financial audit for all offices (Branch and Head Office)
3. Conduct client visit to make sure that there is no phantom clients exist
4. Review of compliance with existing policies, regulations, plans and procedures
5. Oversee and execute the follow-up of audit findings
6. Review means of safeguarding assets and provides information and recommendations to correct any errors or mistakes found
7. Prepare audit report after conduct audit
8. Develop strong understanding of company activities and related risks
9. Emerging risks to adequately assess operation and audit related impacts
10. Provide recommendations for developing new audit approaches and/or appropriate controls to mitigate risks
11. Assist and train the new audit staff on audit technique and skill.
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
1. University degree in Audit, Finance, Accounting or Business Administration or related fields
2. Be honest, friendly, active and creative
3. Good Interpersonal Skills
4. High level of written and spoken in Khmer and English language
5. Comprehensive both in Khmer and English
6. Computer literacy in Microsoft Word, Excel, Power-Point, Quick-book, Internet and E-mail
7. Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness
8. High level of commitment
9. Ability to work under pressure and highly self-motivated
10. Willing to work at field or work in province
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to the address: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, or via Email:jobs@maxima.com.kh. Shortlisted candidates will be contacted for interview. The candidate’s application will not be returned. For further information, please contact to 016 355 525 / 023 214 240, or visit: www.maxima.com.kh.
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2020 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 15 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2020 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service