ថ្ងៃអង្គារ ទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
 
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Field Manager​ (02 Position)
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Banking, Finance
ភាសារ
: English
Khmer
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 45 ឆ្នាំ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 19 - March - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - April - 2020
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
Job Opportunity
Position: Field Manager​ (02 Position)
Location: Head Office, Phnom Penh
Duties and Responsibilities :
1. Recruitment, setting up training and rehearsal session to Maxima’s Agent to ensure that they’re properly full understood before allowing them to work and let them aware of their job and responsibilities.
2. Make appointment and proceed signing contract agreement with agents
3. Preparing handout and loan contract document before training and working
4. Preparing handout and loan contract document before training and working
5. Visit clients in case of late repayment.
6. Creating plans to help agents improve, track their progress to meet the goals of these plans
7. Strongly adhere and follow the guideline and policy of Maxima.
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
1. University Degree in Banking, Finance
2. Must have the ability to make fair and ethical decisions in tough circumstances
3. High self-motivation with strong interpersonal skills
4. Abilities to communicate with local authorities and legal / court members in an articulate and professional manner;
5. Have working experience which requires deep client communication(ex. sales)
6. Have working experience in operation or credit team in banking and financial sector is a plus
7. Fluent in Khmer language and business level English, with reading and listen English.
8. Computer literacy in MS Word, Excel, Power-point, Internet and E-mail.
9. Able to travel to province for field visit.
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to the address: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, or via Email:jobs@maxima.com.kh. Shortlisted candidates will be contacted for interview. The candidate’s application will not be returned. For further information, please contact to 016 355 525 / 023 214 240, or visit: www.maxima.com.kh.
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Field Manager​ (02 Position)
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Banking, Finance
ភាសារ
: English
Khmer
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 45 ឆ្នាំ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 19 - March - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - April - 2020
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
Job Opportunity
Position: Field Manager​ (02 Position)
Location: Head Office, Phnom Penh
Duties and Responsibilities :
1. Recruitment, setting up training and rehearsal session to Maxima’s Agent to ensure that they’re properly full understood before allowing them to work and let them aware of their job and responsibilities.
2. Make appointment and proceed signing contract agreement with agents
3. Preparing handout and loan contract document before training and working
4. Preparing handout and loan contract document before training and working
5. Visit clients in case of late repayment.
6. Creating plans to help agents improve, track their progress to meet the goals of these plans
7. Strongly adhere and follow the guideline and policy of Maxima.
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
1. University Degree in Banking, Finance
2. Must have the ability to make fair and ethical decisions in tough circumstances
3. High self-motivation with strong interpersonal skills
4. Abilities to communicate with local authorities and legal / court members in an articulate and professional manner;
5. Have working experience which requires deep client communication(ex. sales)
6. Have working experience in operation or credit team in banking and financial sector is a plus
7. Fluent in Khmer language and business level English, with reading and listen English.
8. Computer literacy in MS Word, Excel, Power-point, Internet and E-mail.
9. Able to travel to province for field visit.
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to the address: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, or via Email:jobs@maxima.com.kh. Shortlisted candidates will be contacted for interview. The candidate’s application will not be returned. For further information, please contact to 016 355 525 / 023 214 240, or visit: www.maxima.com.kh.
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Field Manager​ (02 Position)
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Banking, Finance
ភាសារ
: English
Khmer
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 45 ឆ្នាំ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 19 - March - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - April - 2020
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
Job Opportunity
Position: Field Manager​ (02 Position)
Location: Head Office, Phnom Penh
Duties and Responsibilities :
1. Recruitment, setting up training and rehearsal session to Maxima’s Agent to ensure that they’re properly full understood before allowing them to work and let them aware of their job and responsibilities.
2. Make appointment and proceed signing contract agreement with agents
3. Preparing handout and loan contract document before training and working
4. Preparing handout and loan contract document before training and working
5. Visit clients in case of late repayment.
6. Creating plans to help agents improve, track their progress to meet the goals of these plans
7. Strongly adhere and follow the guideline and policy of Maxima.
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
1. University Degree in Banking, Finance
2. Must have the ability to make fair and ethical decisions in tough circumstances
3. High self-motivation with strong interpersonal skills
4. Abilities to communicate with local authorities and legal / court members in an articulate and professional manner;
5. Have working experience which requires deep client communication(ex. sales)
6. Have working experience in operation or credit team in banking and financial sector is a plus
7. Fluent in Khmer language and business level English, with reading and listen English.
8. Computer literacy in MS Word, Excel, Power-point, Internet and E-mail.
9. Able to travel to province for field visit.
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to the address: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, or via Email:jobs@maxima.com.kh. Shortlisted candidates will be contacted for interview. The candidate’s application will not be returned. For further information, please contact to 016 355 525 / 023 214 240, or visit: www.maxima.com.kh.
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 /016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh/hr@maxima.com.kh/jobs@maxima.com.kh/
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2020 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 11 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2020 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service