ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
 
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Head of Digital Transformation Department
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: 2 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Audit, Finance, Accounting, Business Administration
ភាសារ
: English
Khmer
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 29 - July - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 13 - August - 2020
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- Digital transformation planning and execution
○ Define and lead the digital transformation of Maxima to improve the internal business process and external customer experience
○ Design the structure of Maxima’s technological systems and platforms and collaborate with related parties (IT department, tech-team, engineers, etc.) for customization
○ Develop, write, and communicate business requirements and functional specifications for the implementation of digital business solutions
- Implementation of the projects for digital transformation
○ Lead the implementation of Maxima’s projects for digital transformation
○ Monitor and manage the resources and timeline of the projects
○ Collaborate with related parties and explore for potential partnerships with third-parties
- Operations improvement and product development
○ Develop policy, operational model, and credit assessment logic
○ Manage credit risk
○ Support the training of staffs
- Reporting to Maxima’s management
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- Fully committed to MAXIMA’s vision, mission, culture, and values.
- At least 4 years of working experiences in credit operation in financial sectors (banks/MDIs/MFIs)
- Experience in the digital transformation of a financial sector
- Experience in Core Banking Solutions / Loan Management Systems / Loan origination Systems like Morakot is a strong advantage
- Computer literacy MS. Word, MS. excel, internet and e-mail.
- Business level English language proficiency
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
1- Applicants are required to submit the application to:
Google Form Link: https://forms.gle/esAtHdfPsSLQ3V3E8
2- Applicants are required to send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:
Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh
head.hr@maxima.com.kh
Phone: 023 214 240 / 016 35 55 25 / 017 49 72 05
Website: www.maxima.com.kh

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 / 016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh / hr@maxima.com.kh / jobs@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Head of Digital Transformation Department
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: 2 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Audit, Finance, Accounting, Business Administration
ភាសារ
: English
Khmer
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 29 - July - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 13 - August - 2020
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- Digital transformation planning and execution
○ Define and lead the digital transformation of Maxima to improve the internal business process and external customer experience
○ Design the structure of Maxima’s technological systems and platforms and collaborate with related parties (IT department, tech-team, engineers, etc.) for customization
○ Develop, write, and communicate business requirements and functional specifications for the implementation of digital business solutions
- Implementation of the projects for digital transformation
○ Lead the implementation of Maxima’s projects for digital transformation
○ Monitor and manage the resources and timeline of the projects
○ Collaborate with related parties and explore for potential partnerships with third-parties
- Operations improvement and product development
○ Develop policy, operational model, and credit assessment logic
○ Manage credit risk
○ Support the training of staffs
- Reporting to Maxima’s management
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- Fully committed to MAXIMA’s vision, mission, culture, and values.
- At least 4 years of working experiences in credit operation in financial sectors (banks/MDIs/MFIs)
- Experience in the digital transformation of a financial sector
- Experience in Core Banking Solutions / Loan Management Systems / Loan origination Systems like Morakot is a strong advantage
- Computer literacy MS. Word, MS. excel, internet and e-mail.
- Business level English language proficiency
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
1- Applicants are required to submit the application to:
Google Form Link: https://forms.gle/esAtHdfPsSLQ3V3E8
2- Applicants are required to send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:
Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh
head.hr@maxima.com.kh
Phone: 023 214 240 / 016 35 55 25 / 017 49 72 05
Website: www.maxima.com.kh

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 / 016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh / hr@maxima.com.kh / jobs@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Head of Digital Transformation Department
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: 2 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Audit, Finance, Accounting, Business Administration
ភាសារ
: English
Khmer
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 29 - July - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 13 - August - 2020
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- Digital transformation planning and execution
○ Define and lead the digital transformation of Maxima to improve the internal business process and external customer experience
○ Design the structure of Maxima’s technological systems and platforms and collaborate with related parties (IT department, tech-team, engineers, etc.) for customization
○ Develop, write, and communicate business requirements and functional specifications for the implementation of digital business solutions
- Implementation of the projects for digital transformation
○ Lead the implementation of Maxima’s projects for digital transformation
○ Monitor and manage the resources and timeline of the projects
○ Collaborate with related parties and explore for potential partnerships with third-parties
- Operations improvement and product development
○ Develop policy, operational model, and credit assessment logic
○ Manage credit risk
○ Support the training of staffs
- Reporting to Maxima’s management
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- Fully committed to MAXIMA’s vision, mission, culture, and values.
- At least 4 years of working experiences in credit operation in financial sectors (banks/MDIs/MFIs)
- Experience in the digital transformation of a financial sector
- Experience in Core Banking Solutions / Loan Management Systems / Loan origination Systems like Morakot is a strong advantage
- Computer literacy MS. Word, MS. excel, internet and e-mail.
- Business level English language proficiency
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
1- Applicants are required to submit the application to:
Google Form Link: https://forms.gle/esAtHdfPsSLQ3V3E8
2- Applicants are required to send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:
Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh
head.hr@maxima.com.kh
Phone: 023 214 240 / 016 35 55 25 / 017 49 72 05
Website: www.maxima.com.kh

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 / 016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh / hr@maxima.com.kh / jobs@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2020 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 21 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2020 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service