ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
 
ANANA_Computer
ANANA Computer
ជាងកញ្ចក់
Job Category
: Others
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 02 Pax
Experience
: 1 Year
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: High School
Age
: Unlimited
Sex
: Male
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 31 - July - 2020
Deadline
: 15 - August - 2020
Major/Skill
: ជាងកញ្ចក់
Language
: khmer
JOB RESPONSIBLEs
រៀបចំក្នុងការកាត់ និងច្នៃម៉ូតកញ្ចក់ សំរាប់អាគារអាណាណា កុំព្យូទ័រដែលបានចាត់ចែង
• ធ្វើការសំអាត និងរៀបចំទីតាំងបន្ទប់កិច្ចការងារឲ្យមានរបៀបរៀបរយ
• រៀបចំឧបករណ៍និងឧបករណ៍តំឡើងទាំងអស់ឲ្យបានល្អ
• អនុវត្តការងារផ្សេងទៀតដែល នឹងត្រូវបានចាត់ចែងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង

JOB REQUIREMENTs
• មានអាយុយ៉ាងតិចចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង
• មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើតួនាទី
• មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ អត់ធ្មត់ ស្មោះត្រង់ និងឧស្សាហ៍ព្យាយាម
• មានចំណេះដឹងនិងបច្ចេកទេសក្នុងការកាត់កញ្ចក់ ឬមិនមានបទពិសោធន៏ក្រុមហ៊ុនលើកទឹកចិត្ត
• ត្រូវគោរពពេលវេលានិងមកធ្វើការឲ្យបានទៀងទាត់តាមគោលការណ៏របស់់ក្រុមហ៊ុន
• មានសុខភាពល្អ និងកាយសម្បទាមាំមួន
• ពេលទំនេរអាចជួយការងារផ្សេងៗដែលអាចធ្វើទៅបាន

HOW TO APPLY
បេក្ខជន ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមបំពេញពាក្យសុំបំរើការងារ យកមកដាក់នៅអស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ 95 ផ្លូវព្រះនរោត្តម សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ ។

CONTACT DETAILs
Contact
: Human resources
Phone
: 081 831 516 / 061 226 648
E-mail
: career@mekongnet.com.kh
Address
: AnAnA Building: # 95, 3th Floor, Preah Norodom Blvd., Phnom Penh

.

.

.


ANANA_Computer
ANANA Computer
ជាងកញ្ចក់
Job Category
: Others
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 02 Pax
Experience
: 1 Year
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: High School
Age
: Unlimited
Sex
: Male
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 31 - July - 2020
Deadline
: 15 - August - 2020
Major/Skill
: ជាងកញ្ចក់
Language
: khmer
JOB RESPONSIBLEs
រៀបចំក្នុងការកាត់ និងច្នៃម៉ូតកញ្ចក់ សំរាប់អាគារអាណាណា កុំព្យូទ័រដែលបានចាត់ចែង
• ធ្វើការសំអាត និងរៀបចំទីតាំងបន្ទប់កិច្ចការងារឲ្យមានរបៀបរៀបរយ
• រៀបចំឧបករណ៍និងឧបករណ៍តំឡើងទាំងអស់ឲ្យបានល្អ
• អនុវត្តការងារផ្សេងទៀតដែល នឹងត្រូវបានចាត់ចែងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង

JOB REQUIREMENTs
• មានអាយុយ៉ាងតិចចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង
• មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើតួនាទី
• មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ អត់ធ្មត់ ស្មោះត្រង់ និងឧស្សាហ៍ព្យាយាម
• មានចំណេះដឹងនិងបច្ចេកទេសក្នុងការកាត់កញ្ចក់ ឬមិនមានបទពិសោធន៏ក្រុមហ៊ុនលើកទឹកចិត្ត
• ត្រូវគោរពពេលវេលានិងមកធ្វើការឲ្យបានទៀងទាត់តាមគោលការណ៏របស់់ក្រុមហ៊ុន
• មានសុខភាពល្អ និងកាយសម្បទាមាំមួន
• ពេលទំនេរអាចជួយការងារផ្សេងៗដែលអាចធ្វើទៅបាន

HOW TO APPLY
បេក្ខជន ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមបំពេញពាក្យសុំបំរើការងារ យកមកដាក់នៅអស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ 95 ផ្លូវព្រះនរោត្តម សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ ។

CONTACT DETAILs
Contact
: Human resources
Phone
: 081 831 516 / 061 226 648
E-mail
: career@mekongnet.com.kh
Address
: AnAnA Building: # 95, 3th Floor, Preah Norodom Blvd., Phnom Penh

.

.

.


ANANA_Computer
ANANA Computer
ជាងកញ្ចក់
Category
: Others
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 02 Pax
Experience
: 1 Year
Location
: Phnom Penh
Qualification
: High School
Major/Skill
: ជាងកញ្ចក់
Language
: khmer
Age
: Unlimited
Sex
: Male
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 31 - July - 2020
Deadline
: 15 - August - 2020
JOB RESPONSIBLEs
រៀបចំក្នុងការកាត់ និងច្នៃម៉ូតកញ្ចក់ សំរាប់អាគារអាណាណា កុំព្យូទ័រដែលបានចាត់ចែង
• ធ្វើការសំអាត និងរៀបចំទីតាំងបន្ទប់កិច្ចការងារឲ្យមានរបៀបរៀបរយ
• រៀបចំឧបករណ៍និងឧបករណ៍តំឡើងទាំងអស់ឲ្យបានល្អ
• អនុវត្តការងារផ្សេងទៀតដែល នឹងត្រូវបានចាត់ចែងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង

JOB REQUIREMENTs
• មានអាយុយ៉ាងតិចចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង
• មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើតួនាទី
• មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ អត់ធ្មត់ ស្មោះត្រង់ និងឧស្សាហ៍ព្យាយាម
• មានចំណេះដឹងនិងបច្ចេកទេសក្នុងការកាត់កញ្ចក់ ឬមិនមានបទពិសោធន៏ក្រុមហ៊ុនលើកទឹកចិត្ត
• ត្រូវគោរពពេលវេលានិងមកធ្វើការឲ្យបានទៀងទាត់តាមគោលការណ៏របស់់ក្រុមហ៊ុន
• មានសុខភាពល្អ និងកាយសម្បទាមាំមួន
• ពេលទំនេរអាចជួយការងារផ្សេងៗដែលអាចធ្វើទៅបាន

HOW TO APPLY
បេក្ខជន ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមបំពេញពាក្យសុំបំរើការងារ យកមកដាក់នៅអស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ 95 ផ្លូវព្រះនរោត្តម សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ ។

CONTACT DETAILs
Contact
: Human resources
Phone
: 081 831 516 / 061 226 648
E-mail
: career@mekongnet.com.kh
Address
: AnAnA Building: # 95, 3th Floor, Preah Norodom Blvd., Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2020 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 21 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2020 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service