ថ្ងៃអង្គារ ទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
 
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Village Credit Officer (02 Posts)
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: មិនកំណ ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Accounting or Finance
ភាសារ
: English
Khmer
អាយុ
: 18ឆ្នាំ - 40 ឆ្នាំ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: រៀបការ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 07 - September - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - September - 2020
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
MAXIMA Microfinance Plc. establised since 2000. MAXIMA has 14 branches, 200 staff and 6,023 clients. MAXIMA Microfinance Plc. is recruited the qualified candidate for position:
Position Village Credit Officer
No of vacancy: 02
Location Head Office & Arey Khsat Office

Responsibility
- Promote and explain the product to potential clients
- Register a client’s information in the app
- Find new clients, keep existing ones
- Meet clients if the clients need the loan
- Help the clients to fill loan request form
- Help a client to fill loan contract
- Keep the forms of loan request in safe box properly
- Be KYC the member in the community
- Receive complaint or feedback from clients
- Solve problem when happen clients
- Have monthly meeting to reflect among team
- Back-up team
- Report to filed Coordinator
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- Age: 18 to 40 years old
- Loyal and trustable person
- Willing to learn new things
- Self-motivation
- Commitment
- Have time, possibility and transportation to reach out clients
- Not member of private money lender
- Not an agent to MFI/Bank
- Personal motorbike
- Can work rotate (work in pair)
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:

Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh or head.hr@maxima.com.kh
Phone: 016 35 55 25 / 017 49 72 05;
Website: www.maxima.com.kh
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 / 016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh / hr@maxima.com.kh / jobs@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Village Credit Officer (02 Posts)
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: មិនកំណ ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Accounting or Finance
ភាសារ
: English
Khmer
អាយុ
: 18ឆ្នាំ - 40 ឆ្នាំ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: រៀបការ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 07 - September - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - September - 2020
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
MAXIMA Microfinance Plc. establised since 2000. MAXIMA has 14 branches, 200 staff and 6,023 clients. MAXIMA Microfinance Plc. is recruited the qualified candidate for position:
Position Village Credit Officer
No of vacancy: 02
Location Head Office & Arey Khsat Office

Responsibility
- Promote and explain the product to potential clients
- Register a client’s information in the app
- Find new clients, keep existing ones
- Meet clients if the clients need the loan
- Help the clients to fill loan request form
- Help a client to fill loan contract
- Keep the forms of loan request in safe box properly
- Be KYC the member in the community
- Receive complaint or feedback from clients
- Solve problem when happen clients
- Have monthly meeting to reflect among team
- Back-up team
- Report to filed Coordinator
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- Age: 18 to 40 years old
- Loyal and trustable person
- Willing to learn new things
- Self-motivation
- Commitment
- Have time, possibility and transportation to reach out clients
- Not member of private money lender
- Not an agent to MFI/Bank
- Personal motorbike
- Can work rotate (work in pair)
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:

Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh or head.hr@maxima.com.kh
Phone: 016 35 55 25 / 017 49 72 05;
Website: www.maxima.com.kh
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 / 016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh / hr@maxima.com.kh / jobs@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Village Credit Officer (02 Posts)
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: មិនកំណ ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Accounting or Finance
ភាសារ
: English
Khmer
អាយុ
: 18ឆ្នាំ - 40 ឆ្នាំ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: រៀបការ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 07 - September - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - September - 2020
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
MAXIMA Microfinance Plc. establised since 2000. MAXIMA has 14 branches, 200 staff and 6,023 clients. MAXIMA Microfinance Plc. is recruited the qualified candidate for position:
Position Village Credit Officer
No of vacancy: 02
Location Head Office & Arey Khsat Office

Responsibility
- Promote and explain the product to potential clients
- Register a client’s information in the app
- Find new clients, keep existing ones
- Meet clients if the clients need the loan
- Help the clients to fill loan request form
- Help a client to fill loan contract
- Keep the forms of loan request in safe box properly
- Be KYC the member in the community
- Receive complaint or feedback from clients
- Solve problem when happen clients
- Have monthly meeting to reflect among team
- Back-up team
- Report to filed Coordinator
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- Age: 18 to 40 years old
- Loyal and trustable person
- Willing to learn new things
- Self-motivation
- Commitment
- Have time, possibility and transportation to reach out clients
- Not member of private money lender
- Not an agent to MFI/Bank
- Personal motorbike
- Can work rotate (work in pair)
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:

Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh or head.hr@maxima.com.kh
Phone: 016 35 55 25 / 017 49 72 05;
Website: www.maxima.com.kh
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 / 016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh / hr@maxima.com.kh / jobs@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2020 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 16 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2020 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service