ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
 
ANANA_Computer
ANANA Computer
បើកបរ និង ដឹកជញ្ជូន
Job Category
: Shipping/Delivery
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 01 Pax
Experience
: 1-2 Year
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: High School
Age
: Unlimited
Sex
: Male
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 16 - October - 2020
Deadline
: 27 - November - 2020
Major/Skill
: បើកបរ និង ដឹកជញ្ជូន
Language
: ភាសាខ្មែរ
JOB RESPONSIBLEs
N/A
JOB REQUIREMENTs
• កំរិតវប្បធម៌ៈ អាចសរសេរ និងនិយាយភាសារខ្មែរបាន។
• ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរដែលមានសុពលភាពប្រើប្រាស់ ។
• មានបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកបើកបរម៉ូតូ និងឡាន យ៉ាងហោចណាស់១ឆ្នាំ។
• មានសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកទីកន្លែកផ្សេងៗក្នុងក្រុងភ្នំពេញ។
• មានភាពស្មោះត្រង់ និងអាចបត់បែនតាមស្ថានភាព
HOW TO APPLY
បេក្ខជន ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមបំពេញពាក្យសុំបំរើការងារ យកមកដាក់នៅអាស្រ័យដ្ឋានផ្ទះលេខ 95 ផ្លូវព្រះនរោត្តម សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ ។


CONTACT DETAILs
Contact
: Human resources
Phone
: 081 831 516 / 061 226 648
E-mail
: career@mekongnet.com.kh
Address
: AnAnA Building: # 95, 3th Floor, Preah Norodom Blvd., Phnom Penh

.

.

.


ANANA_Computer
ANANA Computer
បើកបរ និង ដឹកជញ្ជូន
Job Category
: Shipping/Delivery
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 01 Pax
Experience
: 1-2 Year
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: High School
Age
: Unlimited
Sex
: Male
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 16 - October - 2020
Deadline
: 27 - November - 2020
Major/Skill
: បើកបរ និង ដឹកជញ្ជូន
Language
: ភាសាខ្មែរ
JOB RESPONSIBLEs
N/A
JOB REQUIREMENTs
• កំរិតវប្បធម៌ៈ អាចសរសេរ និងនិយាយភាសារខ្មែរបាន។
• ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរដែលមានសុពលភាពប្រើប្រាស់ ។
• មានបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកបើកបរម៉ូតូ និងឡាន យ៉ាងហោចណាស់១ឆ្នាំ។
• មានសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកទីកន្លែកផ្សេងៗក្នុងក្រុងភ្នំពេញ។
• មានភាពស្មោះត្រង់ និងអាចបត់បែនតាមស្ថានភាព
HOW TO APPLY
បេក្ខជន ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមបំពេញពាក្យសុំបំរើការងារ យកមកដាក់នៅអាស្រ័យដ្ឋានផ្ទះលេខ 95 ផ្លូវព្រះនរោត្តម សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ ។


CONTACT DETAILs
Contact
: Human resources
Phone
: 081 831 516 / 061 226 648
E-mail
: career@mekongnet.com.kh
Address
: AnAnA Building: # 95, 3th Floor, Preah Norodom Blvd., Phnom Penh

.

.

.


ANANA_Computer
ANANA Computer
បើកបរ និង ដឹកជញ្ជូន
Category
: Shipping/Delivery
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 01 Pax
Experience
: 1-2 Year
Location
: Phnom Penh
Qualification
: High School
Major/Skill
: បើកបរ និង ដឹកជញ្ជូន
Language
: ភាសាខ្មែរ
Age
: Unlimited
Sex
: Male
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 16 - October - 2020
Deadline
: 27 - November - 2020
JOB RESPONSIBLEs
N/A
JOB REQUIREMENTs
• កំរិតវប្បធម៌ៈ អាចសរសេរ និងនិយាយភាសារខ្មែរបាន។
• ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរដែលមានសុពលភាពប្រើប្រាស់ ។
• មានបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកបើកបរម៉ូតូ និងឡាន យ៉ាងហោចណាស់១ឆ្នាំ។
• មានសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកទីកន្លែកផ្សេងៗក្នុងក្រុងភ្នំពេញ។
• មានភាពស្មោះត្រង់ និងអាចបត់បែនតាមស្ថានភាព
HOW TO APPLY
បេក្ខជន ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមបំពេញពាក្យសុំបំរើការងារ យកមកដាក់នៅអាស្រ័យដ្ឋានផ្ទះលេខ 95 ផ្លូវព្រះនរោត្តម សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ ។


CONTACT DETAILs
Contact
: Human resources
Phone
: 081 831 516 / 061 226 648
E-mail
: career@mekongnet.com.kh
Address
: AnAnA Building: # 95, 3th Floor, Preah Norodom Blvd., Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2020 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 12 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2020 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service