ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
 
FTB Bank
Staff, Cash Management Unit
Job Category
: Banking
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 01 Pax
Experience
: បេក្ខជ Years
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: Unlimited
Sex
: Unlimited
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 16 - December - 2020
Deadline
: 31 - December - 2021
Major/Skill
: បរិញ្ញបត្រ ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ ឬផ្នែកជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
JOB RESPONSIBLEs
ថែរក្សា សំអាតសាច់ប្រាក់ ដែលមាននៅក្នុងឃ្លាំងប្រាក់ទាំងអស់ ទុកដាក់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងមានសុវត្ថិភាព តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស ។
រៀបចំសាច់ប្រាក់ទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឃ្លាំង ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់ ។រៀបចំរបាយការណ៍បូកសរុបសាច់ប្រាក់ជាក់ស្តែងនៅក្នុងឃ្លាំងប្រាក់ ប្រភេទក្រដាសប្រាក់ ដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ មានគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការរបស់សាខា ឬសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដាក់ទូអេធីអឹម ។
កត់ត្រាបញ្ចូលទិន្នន័យក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងទាន់ពេល នូវគ្រប់ប្រតិបតិ្តការផ្ទេរប្រាក់ទៅ មកពីបេឡាគ្រប់គ្រងឃ្លាំងប្រាក់ ទៅបេឡាធិការ ផ្ទេរប្រាក់ទៅមកទៅសាខា និងផ្ទេរប្រាក់ទៅមកទៅធនាគារជាតិ ។
ជ្រើសរើស ប្រភេទក្រដាសប្រាក់ ក្រដាសប្រាក់ថ្មីៗ ឬមធ្យម និងត្រៀមប្រាក់ជាស្រេច សម្រាប់ដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ទាន់ពេលវេលា ។
ដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនអេធីអឹម រាប់ប្រាក់សំណល់ពីអេធីអឹម ផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់ជាក់ស្តែង ជាមួយវិក័យបត្រ ។គោរពតាមគោលការណ៍ សេចក្តីណែនាំ និងនិតិវិធីរបស់ធនាគារអោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ការងារផ្សេងៗទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង ។
JOB REQUIREMENTs
បរិញ្ញបត្រ ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ ឬផ្នែកជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធមានចំណេះជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អមានភាពស្មោះត្រង់ សុចរិតភាព មានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ ទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងហ្មត់ចត់ក្នុងការងារបេក្ខជនដែលមានបទសោធន៍ ត្រូវបានជ្រើសជាអាទិភាពអាចធ្វើការងារជាក្រុម មានការសហការល្អ ចេះបត់បែនក្នុងការងារ និងមានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមានជំនាញទំនាក់ទំនង និងកសាងទំនាក់ទំនងល្អទាំងក្នុង និងក្រៅស្ថាប័នមានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស និងអាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របានស្ទាត់ជំនាញ (Microsoft Office Word & Excel)
HOW TO APPLY
Interested applicants, please send by email attached with a cover letter and your most updated CV (with current photo) to hr@ftbbank.com or submit the hard copy at Our Head Office, Building No. 33 C-D, Tchecoslovaquie Blvd (169), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara Phnom Penh. Only short-listed candidates will be contacted for an interview.

More information, please kindly contact phone number: 081 666 597 / 081 666 535

Please visit our website: https://ftbbank.com/careers
CONTACT DETAILs
Contact
: FTBHR
Phone
: 023862111
E-mail
: HR@ftbbank.com
Address
: Building No. 33 C-D, Tchecoslovaquie Blvd (169), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh

.

.

.


FTB Bank
Staff, Cash Management Unit
Job Category
: Banking
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 01 Pax
Experience
: បេក្ខជ Years
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: Unlimited
Sex
: Unlimited
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 16 - December - 2020
Deadline
: 31 - December - 2021
Major/Skill
: បរិញ្ញបត្រ ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ ឬផ្នែកជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
JOB RESPONSIBLEs
ថែរក្សា សំអាតសាច់ប្រាក់ ដែលមាននៅក្នុងឃ្លាំងប្រាក់ទាំងអស់ ទុកដាក់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងមានសុវត្ថិភាព តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស ។
រៀបចំសាច់ប្រាក់ទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឃ្លាំង ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់ ។រៀបចំរបាយការណ៍បូកសរុបសាច់ប្រាក់ជាក់ស្តែងនៅក្នុងឃ្លាំងប្រាក់ ប្រភេទក្រដាសប្រាក់ ដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ មានគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការរបស់សាខា ឬសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដាក់ទូអេធីអឹម ។
កត់ត្រាបញ្ចូលទិន្នន័យក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងទាន់ពេល នូវគ្រប់ប្រតិបតិ្តការផ្ទេរប្រាក់ទៅ មកពីបេឡាគ្រប់គ្រងឃ្លាំងប្រាក់ ទៅបេឡាធិការ ផ្ទេរប្រាក់ទៅមកទៅសាខា និងផ្ទេរប្រាក់ទៅមកទៅធនាគារជាតិ ។
ជ្រើសរើស ប្រភេទក្រដាសប្រាក់ ក្រដាសប្រាក់ថ្មីៗ ឬមធ្យម និងត្រៀមប្រាក់ជាស្រេច សម្រាប់ដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ទាន់ពេលវេលា ។
ដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនអេធីអឹម រាប់ប្រាក់សំណល់ពីអេធីអឹម ផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់ជាក់ស្តែង ជាមួយវិក័យបត្រ ។គោរពតាមគោលការណ៍ សេចក្តីណែនាំ និងនិតិវិធីរបស់ធនាគារអោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ការងារផ្សេងៗទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង ។
JOB REQUIREMENTs
បរិញ្ញបត្រ ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ ឬផ្នែកជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធមានចំណេះជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អមានភាពស្មោះត្រង់ សុចរិតភាព មានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ ទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងហ្មត់ចត់ក្នុងការងារបេក្ខជនដែលមានបទសោធន៍ ត្រូវបានជ្រើសជាអាទិភាពអាចធ្វើការងារជាក្រុម មានការសហការល្អ ចេះបត់បែនក្នុងការងារ និងមានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមានជំនាញទំនាក់ទំនង និងកសាងទំនាក់ទំនងល្អទាំងក្នុង និងក្រៅស្ថាប័នមានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស និងអាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របានស្ទាត់ជំនាញ (Microsoft Office Word & Excel)
HOW TO APPLY
Interested applicants, please send by email attached with a cover letter and your most updated CV (with current photo) to hr@ftbbank.com or submit the hard copy at Our Head Office, Building No. 33 C-D, Tchecoslovaquie Blvd (169), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara Phnom Penh. Only short-listed candidates will be contacted for an interview.

More information, please kindly contact phone number: 081 666 597 / 081 666 535

Please visit our website: https://ftbbank.com/careers
CONTACT DETAILs
Contact
: FTBHR
Phone
: 023862111
E-mail
: HR@ftbbank.com
Address
: Building No. 33 C-D, Tchecoslovaquie Blvd (169), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh

.

.

.


FTB Bank
Staff, Cash Management Unit
Category
: Banking
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 01 Pax
Experience
: បេក្ខជ Years
Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Major/Skill
: បរិញ្ញបត្រ ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ ឬផ្នែកជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
Age
: Unlimited
Sex
: Unlimited
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 16 - December - 2020
Deadline
: 31 - December - 2021
JOB RESPONSIBLEs
ថែរក្សា សំអាតសាច់ប្រាក់ ដែលមាននៅក្នុងឃ្លាំងប្រាក់ទាំងអស់ ទុកដាក់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងមានសុវត្ថិភាព តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស ។
រៀបចំសាច់ប្រាក់ទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឃ្លាំង ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់ ។រៀបចំរបាយការណ៍បូកសរុបសាច់ប្រាក់ជាក់ស្តែងនៅក្នុងឃ្លាំងប្រាក់ ប្រភេទក្រដាសប្រាក់ ដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ មានគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការរបស់សាខា ឬសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដាក់ទូអេធីអឹម ។
កត់ត្រាបញ្ចូលទិន្នន័យក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងទាន់ពេល នូវគ្រប់ប្រតិបតិ្តការផ្ទេរប្រាក់ទៅ មកពីបេឡាគ្រប់គ្រងឃ្លាំងប្រាក់ ទៅបេឡាធិការ ផ្ទេរប្រាក់ទៅមកទៅសាខា និងផ្ទេរប្រាក់ទៅមកទៅធនាគារជាតិ ។
ជ្រើសរើស ប្រភេទក្រដាសប្រាក់ ក្រដាសប្រាក់ថ្មីៗ ឬមធ្យម និងត្រៀមប្រាក់ជាស្រេច សម្រាប់ដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ទាន់ពេលវេលា ។
ដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនអេធីអឹម រាប់ប្រាក់សំណល់ពីអេធីអឹម ផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់ជាក់ស្តែង ជាមួយវិក័យបត្រ ។គោរពតាមគោលការណ៍ សេចក្តីណែនាំ និងនិតិវិធីរបស់ធនាគារអោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ការងារផ្សេងៗទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង ។
JOB REQUIREMENTs
បរិញ្ញបត្រ ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ ឬផ្នែកជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធមានចំណេះជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អមានភាពស្មោះត្រង់ សុចរិតភាព មានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ ទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងហ្មត់ចត់ក្នុងការងារបេក្ខជនដែលមានបទសោធន៍ ត្រូវបានជ្រើសជាអាទិភាពអាចធ្វើការងារជាក្រុម មានការសហការល្អ ចេះបត់បែនក្នុងការងារ និងមានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមានជំនាញទំនាក់ទំនង និងកសាងទំនាក់ទំនងល្អទាំងក្នុង និងក្រៅស្ថាប័នមានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស និងអាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របានស្ទាត់ជំនាញ (Microsoft Office Word & Excel)
HOW TO APPLY
Interested applicants, please send by email attached with a cover letter and your most updated CV (with current photo) to hr@ftbbank.com or submit the hard copy at Our Head Office, Building No. 33 C-D, Tchecoslovaquie Blvd (169), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara Phnom Penh. Only short-listed candidates will be contacted for an interview.

More information, please kindly contact phone number: 081 666 597 / 081 666 535

Please visit our website: https://ftbbank.com/careers
CONTACT DETAILs
Contact
: FTBHR
Phone
: 023862111
E-mail
: HR@ftbbank.com
Address
: Building No. 33 C-D, Tchecoslovaquie Blvd (169), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2021 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 15 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2021 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service