ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
 
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Project Development Manager (Head Office) 01
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Banking Laws or Business Administration
ភាសារ
: English
Khmer
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: នៅលីវ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 05 - January - 2021
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 29 - January - 2021
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- Enhancement of existing project with new trial
- Implement robust programs for all projects, with appropriate change control processes and regularly
review and update then report significant variances to the Head of Digital Department
- Digital transformation support
- Digital channel development
- Digital related management
- Other tasks assigned by Head of Digital Department
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- University Degree in Banking, Accounting and Finance, Management or other related field
- Good English language
- Computer literacy in Microsoft Word, Excel, Power-Point, Internet and E-mail
- Advanced Microsoft Excel knowledge is a plus
- Have 2 years related experience
- Loyal and trustable person
- Willing to learn new things
- Self-motivation
- Proactive
- Friendly
- Good interpersonal skill

ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to the address: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, or via Email: jobs@maxima.com.kh. Shortlisted candidates will be contacted for interview. The candidate’s application will not be returned. For further information, please visit: www.maxima.com.kh.
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 / 016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh / hr@maxima.com.kh / jobs@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Project Development Manager (Head Office) 01
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Banking Laws or Business Administration
ភាសារ
: English
Khmer
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: នៅលីវ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 05 - January - 2021
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 29 - January - 2021
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- Enhancement of existing project with new trial
- Implement robust programs for all projects, with appropriate change control processes and regularly
review and update then report significant variances to the Head of Digital Department
- Digital transformation support
- Digital channel development
- Digital related management
- Other tasks assigned by Head of Digital Department
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- University Degree in Banking, Accounting and Finance, Management or other related field
- Good English language
- Computer literacy in Microsoft Word, Excel, Power-Point, Internet and E-mail
- Advanced Microsoft Excel knowledge is a plus
- Have 2 years related experience
- Loyal and trustable person
- Willing to learn new things
- Self-motivation
- Proactive
- Friendly
- Good interpersonal skill

ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to the address: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, or via Email: jobs@maxima.com.kh. Shortlisted candidates will be contacted for interview. The candidate’s application will not be returned. For further information, please visit: www.maxima.com.kh.
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 / 016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh / hr@maxima.com.kh / jobs@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Project Development Manager (Head Office) 01
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Banking Laws or Business Administration
ភាសារ
: English
Khmer
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: នៅលីវ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 05 - January - 2021
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 29 - January - 2021
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- Enhancement of existing project with new trial
- Implement robust programs for all projects, with appropriate change control processes and regularly
review and update then report significant variances to the Head of Digital Department
- Digital transformation support
- Digital channel development
- Digital related management
- Other tasks assigned by Head of Digital Department
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- University Degree in Banking, Accounting and Finance, Management or other related field
- Good English language
- Computer literacy in Microsoft Word, Excel, Power-Point, Internet and E-mail
- Advanced Microsoft Excel knowledge is a plus
- Have 2 years related experience
- Loyal and trustable person
- Willing to learn new things
- Self-motivation
- Proactive
- Friendly
- Good interpersonal skill

ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to the address: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, or via Email: jobs@maxima.com.kh. Shortlisted candidates will be contacted for interview. The candidate’s application will not be returned. For further information, please visit: www.maxima.com.kh.
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 / 016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh / hr@maxima.com.kh / jobs@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2021 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 15 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2021 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service