ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២៣
 
ANANA_Computer
ANANA Computer
Legal Assistant
ការងារផ្នែក
: មេធាវី
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: 2 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Law
ភាសារ
: English
អាយុ
: 25ឆ្នាំ - 45 ឆ្នាំ
ភេទ
: មិនកំណត់
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 18 - May - 2022
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 31 - May - 2023
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
• Assist to prepare legal document such as memorandums, contract and agreement
• Assist to prepare other paperwork such as briefs, minutes, reports and agendas
• Draft and prepare administrative letters/ documents
• Work with Public Authorities about related procedures (Ministry of Labour and Vocaltional training, MPTC, TRC, ….)
• Assist to keep track on updates of laws, statutes, decisions, and other legal articles
• Other tasks assigned by Management
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស

• Bachelor’s Degree of Law
• At least 2 years of working experience related to legal/ compliant
• Good Knowledge on commercial, labor, telecom laws
• Good legal research skills.
• Good communication both Khmer and English
• Good knowledge in administrative letter writing in Khmer and English
• Good personality, flexibilities, hardworking, and can work under pressure.
• Computer literacy (Microsoft Word, Excel, Email and Internet using)
• Be able to work under high pressure.
• Willing to work multi-task
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
We offer competitive benefits packages and better salary with good working environments.
Interested candidates are requested to submit a cover letter with CV and recent photo (4x6) and salary expectation to AnAnA Building: # 95, 3th Floor, Preah Norodom Blvd., Phnom Penh, Tel: (855) 23 226 622, H/P: 081 831 516 / 061 226 648, Email: career@mekongnet.com.kh with caption subject. Legal Assistant. Early applications will be prioritized.
Applications must be submitted CV before May 31st 2022 and will not be returned.
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Human resources
Phone
: 081 831 516 / 061 226 648
Fax
:
E-mail
: career@mekongnet.com.kh
Website
: http://ananaict.com/
Address
: AnAnA Building: # 95, 3th Floor, Preah Norodom Blvd., Phnom Penh

.

.

.


ANANA_Computer
ANANA Computer
Legal Assistant
ការងារផ្នែក
: មេធាវី
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: 2 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Law
ភាសារ
: English
អាយុ
: 25ឆ្នាំ - 45 ឆ្នាំ
ភេទ
: មិនកំណត់
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 18 - May - 2022
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 31 - May - 2023
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
• Assist to prepare legal document such as memorandums, contract and agreement
• Assist to prepare other paperwork such as briefs, minutes, reports and agendas
• Draft and prepare administrative letters/ documents
• Work with Public Authorities about related procedures (Ministry of Labour and Vocaltional training, MPTC, TRC, ….)
• Assist to keep track on updates of laws, statutes, decisions, and other legal articles
• Other tasks assigned by Management
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស

• Bachelor’s Degree of Law
• At least 2 years of working experience related to legal/ compliant
• Good Knowledge on commercial, labor, telecom laws
• Good legal research skills.
• Good communication both Khmer and English
• Good knowledge in administrative letter writing in Khmer and English
• Good personality, flexibilities, hardworking, and can work under pressure.
• Computer literacy (Microsoft Word, Excel, Email and Internet using)
• Be able to work under high pressure.
• Willing to work multi-task
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
We offer competitive benefits packages and better salary with good working environments.
Interested candidates are requested to submit a cover letter with CV and recent photo (4x6) and salary expectation to AnAnA Building: # 95, 3th Floor, Preah Norodom Blvd., Phnom Penh, Tel: (855) 23 226 622, H/P: 081 831 516 / 061 226 648, Email: career@mekongnet.com.kh with caption subject. Legal Assistant. Early applications will be prioritized.
Applications must be submitted CV before May 31st 2022 and will not be returned.
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Human resources
Phone
: 081 831 516 / 061 226 648
Fax
:
E-mail
: career@mekongnet.com.kh
Website
: http://ananaict.com/
Address
: AnAnA Building: # 95, 3th Floor, Preah Norodom Blvd., Phnom Penh

.

.

.


ANANA_Computer
ANANA Computer
Legal Assistant
ការងារផ្នែក
: មេធាវី
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: 2 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Law
ភាសារ
: English
អាយុ
: 25ឆ្នាំ - 45 ឆ្នាំ
ភេទ
: មិនកំណត់
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 18 - May - 2022
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 31 - May - 2023
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
• Assist to prepare legal document such as memorandums, contract and agreement
• Assist to prepare other paperwork such as briefs, minutes, reports and agendas
• Draft and prepare administrative letters/ documents
• Work with Public Authorities about related procedures (Ministry of Labour and Vocaltional training, MPTC, TRC, ….)
• Assist to keep track on updates of laws, statutes, decisions, and other legal articles
• Other tasks assigned by Management
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស

• Bachelor’s Degree of Law
• At least 2 years of working experience related to legal/ compliant
• Good Knowledge on commercial, labor, telecom laws
• Good legal research skills.
• Good communication both Khmer and English
• Good knowledge in administrative letter writing in Khmer and English
• Good personality, flexibilities, hardworking, and can work under pressure.
• Computer literacy (Microsoft Word, Excel, Email and Internet using)
• Be able to work under high pressure.
• Willing to work multi-task
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
We offer competitive benefits packages and better salary with good working environments.
Interested candidates are requested to submit a cover letter with CV and recent photo (4x6) and salary expectation to AnAnA Building: # 95, 3th Floor, Preah Norodom Blvd., Phnom Penh, Tel: (855) 23 226 622, H/P: 081 831 516 / 061 226 648, Email: career@mekongnet.com.kh with caption subject. Legal Assistant. Early applications will be prioritized.
Applications must be submitted CV before May 31st 2022 and will not be returned.
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Human resources
Phone
: 081 831 516 / 061 226 648
Fax
:
E-mail
: career@mekongnet.com.kh
Website
: http://ananaict.com/
Address
: AnAnA Building: # 95, 3th Floor, Preah Norodom Blvd., Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2023 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 20 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2023 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service